RhoVac AB Delårsrapport 1, 2018

Sammanfattning av delårsrapport

2018-01-01 – 2018-03-31 (första kvartalet 2018)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 TSEK (0).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -3 877 TSEK (-2 589).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,41 SEK (-0,32).
 • Soliditeten uppgick till 79,6 % (91,4).

Med “RhoVac AB (publ)” avses RhoVac AB (publ) med organisationsnummer 559037-2271. Med ”Bolaget” eller ”RhoVac” avses koncernen, det vill säga RhoVac AB (publ) och dess helägda dotterbolag RhoVac ApS.

Definitioner

 • Resultat per aktie före utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden.
 • Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden samt utestående teckningsoptioner.
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2018

 • RhoVac meddelar den 10 januari 2018 att Bolaget förstärker organisationen med en Communication and Project Manager.
 • RhoVac informerar den 19 februari 2018 att samtliga patienter i Bolagets kliniska fas I/II-studie framgångsrikt avslutat sin behandlingsfas med RV001.
 • RhoVac meddelar den 22 februari 2018 att Bolaget avslutat ett positivt förmöte med den europeiska läkemedelsnämnden.
 • RhoVac deltog den 12-14 mars 2018 på BIO-Europé Spring i Amsterdam.
 • RhoVac meddelar den 20 mars 2018 att avtal skrivits med Colpman Consulting Ltd, för att förstärka affärsutvecklingen av Bolaget, med syfte att identifiera potentiella intresserade parter.
 • RhoVac meddelar den 29 mars 2018 att det sista blodprovet i den kliniska fas I/II-studien är taget för analys.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Styrelsen för Rhovac beslutar den 9 april 2018 om att föreslå årsstämman som äger rum den 9 maj att besluta om företrädesemission om cirka 24,5 MSEK före emissionskostnader.

VD Anders Ljungqvist har ordet

Syftet med RV001-projektet är att utveckla cancervaccin för att förhindra eller begränsa spridningen (metastaseringen) av cancer. Cancervaccinet är målinriktat mot proteinet RhoC som är allmänt känt för att finnas i hög koncentration i metastaserande cancerceller – oavsett från vilken cancerform spridningen härstammar. Vi kunde i februari meddela att samtliga patienter i vår kliniska fas I/II-studie framgångsrikt avslutat sin behandling med RV001 och konstatera att det inte påträffats några säkerhetsfrågor som utgör hinder för att fortsätta studien. Den 29 mars meddelade vi att det sista blodprovet från den sista patienten tagits och skickats till Universitetet i Tübingen för immunologisk analys. Analysdata kommer att skickas för statistisk analys i slutet av det andra kvartalet 2018. Redovisning av top line-resultat beräknas komma under halvårsskiftet 2018.  Jag vill åter tacka alla patienter som medverkat i studien och alla som har hjälpt oss i projektet, inte minst Copenhagen Prostata Cancer Center på Rigshospitalet, fas I-enheten Zelo på Bispebjerg och Frederiksberg Hospital samt DanTrials ApS, för ett mycket professionellt och dedikerat arbete.

I linje med vår strategi att utlicensera eller sälja hela eller delar av verksamheten efter att den nu pågående kliniska fas I/II-studien avslutats, har vi under året ökat vår närvaro på affärsmöten och internationella konferenser. Vi har också förstärkt vår affärsutveckling genom att anlita David Colpman på Colpman Consultning Ltd som har stor erfarenhet av affärsutveckling inom Life Science.

Våra pågående diskussioner med EMA, tillsammans med resultaten från den pågående fas I/II-studien, kommer att bidra till att visualisera potentialen hos cancervaccinet RV001 för behandling av metastaserande cancer och utgöra viktig information i våra vidare diskussioner med potentiella partners. Den 9 april 2018 informerade RhoVac att styrelsen beslutat - med förbehåll för godkännande vid Årsstämman - att tillföra ytterligare 24,5 MSEK i en företrädesemission. I företrädesemissionen erbjuds teckningsrätter för teckning av högst 1 360 507 nya aktier till en teckningskurs om 18,00 SEK per aktie. Årsstämman hålls den 9 maj 2018. Företrädesemissionen är säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden om upp till 80 procent av företrädesemissionen, motsvarande cirka 19,6 MSEK. Kapitalet som tillförs från företrädesemissionen kommer att finansiera en acceleration av affärsutvecklingsverksamheten, uppföljning på den kliniska fas-I/II studien, förberedelse för fas IIb-studie och administrativa bolagskostnader.

Jag är entusiastisk över RhoVacs kommande period, vilken kommer medföra ett fortsatt högt tempo i vår affärsutvecklingsverksamheten parallelt med förberedande arbetet för vår fas IIb-studie. Under halvårsskiftet beräknar vi att top line-resultatet redovisas för att vidare kunna analysera potentialen för vår läkemedelskandidat RV001.

Anders Ljungqvist

VD – RhoVac AB 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB

Telefon: +45 4083 2365

E-post: alj@rhovac.com

Om RhoVac AB

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har avslutat preklinisk fas och klinisk fas I/II-studie har inletts under våren 2017. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs sedan 2007 primärt på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på AktieTorget sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs mer på www.rhovac.com

Om oss

RhoVac utvecklar ett immunterapeutiskt läkemedel för behandling av metastaserande cancer.Läkemedlet samarbetar med kroppens immunförsvar och är riktat mot proteinet RhoC som är överuttryckt i alla metastaserande cancerceller.

Prenumerera

Dokument & länkar