RhoVac offentliggör bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2019

RhoVac AB (”RhoVac”) offentliggör idag, den 11 februari 2020, bokslutskommuniké för verksamhetsåret  2019.

2019-10-01 – 2019-12-31 (fjärde kvartalet)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 979 TSEK (0).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 4 626 TSEK (-7 134).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,09 SEK (-0,66).
 • Soliditeten uppgick till 91,4% (78,6%).

2019-01-01 – 2019-12-31 (tolv månader)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 979 TSEK (0).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -38 159 TSEK (-20 212).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -2,48 SEK (-1,81).

Med “RhoVac AB (publ)” avses RhoVac AB (publ) med organisationsnummer 559037–2271. Med ”Bolaget” eller ”RhoVac” avses koncernen, det vill säga RhoVac AB (publ) och dess helägda dotterbolag RhoVac ApS.

 

Definitioner

 • Resultat per aktie före utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden.
 • Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden samt utestående teckningsoptioner.
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

 

Väsentliga händelser under 2019

 • RhoVac meddelar den 17 januari 2019 positiva delresultat på 3- och 6-månadersuppföljningen bland de prostatacancerpatienter som ingår i den kliniska fas I/II-studien med läkemedels-kandidaten RV001.
 • RhoVac deltar den 28 februari 2019 vid BIO Europe Spring, Wien, Österrike.
 • RhoVac meddelar den 8 mars 2019 att Bolaget stärker ledningen genom att tillsätta Anders Månsson som Chief Business Officer (CBO) och vice Verkställande Direktör.
 • FDA bekräftar den 20 mars 2019 RhoVacs ansökan till ett pre-IND möte.
 • RhoVac meddelar den 2 april att alla patienter avslutat uppföljningsfasen av den kliniska fas I/II-studien.
 • RhoVac meddelar den 4 april att Bolaget lämnat in ansökan för start av klinisk fas IIb-studie med läkemedelskandidaten RV001.
 • RhoVac meddelar den 25 april att vice VD och Affärsutvecklingschef Anders Månsson tillträder sin tjänst med start i maj.
 • RhoVac meddelar den 26 april att Bolaget erhållit positivt skriftligt svar från FDA på det nu avslutade pre-IND mötet.
 • RhoVac meddelar den 29 april att Bolaget genomför fullt säkerställd företrädesemission om cirka 181 Mkr och kallar till extra bolagsstämma i RhoVac AB.
 • RhoVac publicerar den 21 maj resultat från forskningssamarbetet kring cancerstamsteller inför ASCO’s (American Association of Clinical Oncology) förmöte i maj 2019.
 • RhoVac håller den 29 maj en extra bolagsstämma.
 • RhoVac offentliggör den 4 juni prospekt i samband med beslutad företrädesemission.
 • RhoVac meddelar den 5 juni att Bolaget erhållit godkännande för start av klinisk fas IIb-studie i Danmark.
 • RhoVac meddelar den 25 juni att Bolaget tillförs 180,9 MSEK efter slutförd företrädesemission.
 • RhoVac meddelar den 4 juli 2019 positiva resultat från 12-månadsuppföljning av Bolagets avslutade kliniska fas I/II-studie i prostatacancer.
 • RhoVac meddelar den 22 augusti 2019 att Bolaget har beviljats anslag på 2,5 miljoner Euro från forsknings- och innovationsprogrammet Horizon 2020.
 • RhoVac meddelar den 2 september 2019 att Bolaget optimerar ansvarsfördelningen i ledningsgruppen och utnämner Anders Månsson till ny verkställande direktör. Avgående VD, Anders Ljungqvist, fortsätter i ledningsgruppen som Chief Operating Officer.
 • RhoVac meddelar den 6 september 2019 kallelse till extra bolagsstämma om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram i RhoVac AB.
 • RhoVac håller den 25 september 2019 en extra bolagsstämma. 

Fjärde kvartalet 2019

 • RhoVac erhåller den 29 oktober godkännande i Finland för start av kliniska fas IIb-studie.
 • RhoVac meddelar den 30 oktober att Gunnar Gårdemyr väljs in som ny styrelseordförande i RhoVac och att Mikael Ørum lämnar styrelsen och ordförandeskapet.
 • RhoVac meddelar den 4 november att den första patienten screenats i Bolagets kliniska fas IIb-studie i prostatacancer.
 • RhoVac rapporterar den 18 november delresultat från pågående immunologiska studier vid University of Tübingen i Tyskland.
 • RhoVac meddelar den 2 december att Bolaget avslutat samarbetsavtalet med Colpman Consulting Ltd.
 • RhoVac meddelar den 4 december att Steffen Wad Jørgensen rekryterats som utvecklingschef.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • RhoVac erhåller den 10 januari godkännande i Belgien och Tyskland för start av klinisk fas IIb-studie.
 • Rhovac meddelar den 6 februari att Professor Anne Ridley är utnämnd till det Vetenskapliga Rådet i RhoVac.

 

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet 2019 utgörs av anslaget från EUs innovationsfond Horizon 2020, och av detta anslag intäktförs 5 979 TSEK (0) i fjärde kvartalet 2019. Vidare korrigerar koncernen en bristande periodisering av externa omkostnader som gjordes i kvartal 3, vilket gör att Övriga externa kostnader i kvartal 4 krediteras och får ett positivt värde. Intäkten från Horizon 2020 samt den korrigerade kostnadsposten ger sammanlagt ett positivt resultat för kvartalet, vilket därför medför skatt istället för den normala skattekrediten i fjärde kvartalet. Med dessa korrigeringar kommer helåret 2019 att redovisas med en fullständigt korrekt periodisering. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Månsson – VD, RhoVac AB

Telefon: +46 73-751 72 78

E-post: info@rhovac.com

Om RhoVac AB

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 noterades bolaget på dåvarande AktieTorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför bedriver RhoVac en större klinisk fas IIb studie som kommer att inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien, som beräknas slutföras 2021, är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.

Om oss

RhoVac utvecklar ett immunterapeutiskt läkemedel för behandling av metastaserande cancer.Läkemedlet samarbetar med kroppens immunförsvar och är riktat mot proteinet RhoC som är överuttryckt i alla metastaserande cancerceller.

Prenumerera

Dokument & länkar