Rapport från Riksrevisionen: Ineffektiv asylprövning

Systemet för asylprövning har inte effektivt kunnat hantera 2000-talets ökade antal asylsökningar. Riksdagen har slagit fast att asylprövningen ska ske snabbt och rättssäkert. Regeringen har satt som mål att öppna asylärenden inte ska vara äldre än sex månader. I ungefär hälften av fallen har tiderna varit längre. De långa handläggningstiderna beror på brister i regeringens styrning och i Migrationsverkets sätt att hantera den ökade inströmningen av asylärenden. I mer än två tredjedelar av handläggningstiden ligger ett asylärende utan åtgärd. Ansvarige riksrevisorn Lennart Grufberg menar att kostnaderna för staten hade kunnat minska med ungefär en miljard under perioden 2000-2003 om regeringens sexmånaders mål hade uppfyllts. - Migrationsverket har satt upp egna mål för handläggningstider som är avsevärt längre än de regeringen slagit fast. Det är anmärkningsvärt. Regeringen och Migrationsverket borde omedelbart sett till att det tagits fram en åtgärdsplan för att nå sexmånadersmålet, säger Lennart Grufberg.

Minskad produktivitet. För att möta en ökad tillströmning av asylsökande och öka sin produktivitet har Migrationsverket byggt ut kapaciteten i asylprövningens inledande fas. Samtidigt har dock produktiviteten minskat. Beroende på vilka antaganden som görs blir minskningen 16 – 26 procent under perioden 2000 och 2003. Migrationsverket bryter mot reglerna. Den största delen av asylprövningen på transitenheterna finansieras med medel som enligt regeringens bestämmelser inte får användas till asylprövning. Riksrevisionen anser inte att detta är godtagbart. Trögheter i medelstilldelningen. När asylinströmningen ökar med 40 procent per år, som den gjort under perioden, behövs ett flexibelt system för att snabbt kunna tilldela Migrationsverket extra resurser. Dagens system innebär bl.a. att Migrationsverket får vänta 4-8 månader på nya medel i samband med oförutsedda ökningar av antalet asylsökande. Det innebär också att många ärenden läggs på hög och blir svåra att arbeta bort. Regeringen har inte utrett möjligheterna för en mer flexibel medelstilldelning. Prognoser med låg träffsäkerhet. Migrationsverkets prognoser, som ligger till grund för beslut om resurser till framtida volymer av asylsökande, har slagit fel med 50 – 100 procent. Rapporttitel: Snabbare asylprövning RiR 2004: 24 Projektledare: Eero Marttinen, 08-5171 44 73; mobil 0734-45 24 73 Revisionschef: Pertti Nordman, 08-5171 40 84; mobil 0734-45 20 84 Ansvarig riksrevisor: Lennart Grufberg, 08-5171 40 10, mobil 0734-45 20 10 Beställning: www.riksrevisionen.se/publikationer Informationschef: Ing-Marie Olofsdotter, 08-5171 40 75; mobil 0734-45 20 75

Om oss

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.

Dokument & länkar