Rapport från Riksrevisionen: Sjukpenninganslaget - utgiftsutveckling under kontroll?

Sjukpenningen är en av de största enskilda utgiftsposterna i statsbudgeten. År 2004 uppgick anslaget till 44 miljarder. De senaste åren har utgifterna för sjukpenningen blivit avsevärt större än regeringen beräknat och därmed har utgiftstaket riskerats att överskridas. Under åren 1999–2002 beviljade regeringen vid sju tillfällen medel på tilläggsbudget för sjukpenninganslaget till ett sammanlagt värde av 21 miljarder kronor. Riksrevisionen anser att regeringen i budgetpropositionerna och i de ekonomiska vårpropositionerna inte har försett riksdagen med ett fullgott beslutsunderlag om sjukpenninganslaget under åren fr.o.m. 90-talets senare del fram till i dag.

- Ett ofullständigt beslutsunderlag bidrar till en kortsiktig och oförutsägbar budgetpolitik. För att riksdagen bättre ska kunna bedöma de anslagsnivåer som regeringen föreslår krävs en fortsatt utveckling av budgetprocessen, säger Lennart Grufberg. Regeringen har felbedömt anslaget under en följd av år. Riksrevisionens granskning visar att prognoserna för anslaget inte är tillförlitliga. Det går inte att utläsa vilka antaganden som ligger till grund för beräkningarna av anslaget. Regeringen har i budgetpropositionerna felbedömt anslaget under en följd av år. Viktiga antaganden till grund för anslagsberäkningarna redovisas inte och informationen i anslutning till utgiftsprognoserna löpande under året är knapphändig, även om situationen har förbättrats något under senare år. Riksrevisionens tematiska granskningar. Riksrevisionens granskningsarbete bedrivs inom ramen för ett antal sammanhållna teman. Ett av dessa teman är Regeringens rapportering till riksdagen. Att regeringen lämnar ett överblickbart och korrekt beslutsunderlag till riksdagen och att man löpande redovisar en rättvisande uppföljning av den statliga verksamheten är givetvis väsentligt för demokratins funktionssätt. Rapporttitel: Sjukpenninganslaget - utgiftsutveckling under kontroll? RiR 2004:25 Projektledare: Ulf Andersson, 08-5171 42 19; mobil 0734-45 22 19 Joakim Feldt, 08-5171 41 55 Revisionschef: Eva Lindblom, 08-5171 41 95; mobil 0734-45 21 95 Ansvarig riksrevisor: Lennart Grufberg, 08-5171 40 10, mobil 0734-45 20 10 Beställning: www.riksrevisionen.se/publikationer Informationschef: Ing-Marie Olofsdotter, 08-5171 40 75; mobil 0734-45 20 75

Om oss

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.

Dokument & länkar