Riksrevisionen presenterar ny rapport: Brist på helhetssyn och otydlig styrning av polisens tekniska rotlar

Det kriminaltekniska och rättsmedicinska stödet blir allt viktigare för polisens brottsutredningar. Riksrevisionen har granskat om den kriminaltekniska och rättsmedicinska verksamheten bedrivs på ett sätt som motsvarar riksdagens och regeringens krav på snabbare handläggning och ökad lagföring. Granskningen visar att regeringen och Rikspolisstyrelsen inte har någon sammanhållen syn på utvecklingen av den kriminaltekniska och rättsmedicinska verksamheten och hur den ökade efterfrågan ska mötas.

Verksamheten utförs av flera olika aktörer och styrs inte som en helhet. Hur ärenden ska prioriteras, hur lång tid olika undersökningar ska ta, hur arbetsfördelning, specialisering och kompetensförsörjning ska utvecklas, är alla saker som skulle kunna ingå i en strategi för det samlade stödet till polisens brottsutredningar. - Med en mer strategisk syn och tydligare styrning av polisens tekniska rotlar från centralt håll samt en tydligare arbetsfördelning inom kriminaltekniken som helhet, ökar möjligheten till kortare handläggningstider och att allt fler personer kan dömas för brott. Att enbart tillföra systemet mer pengar är ingen långsiktigt hållbar lösning, säger riksrevisor Lennart Grufberg. Riksrevisionens granskning visar också att det inte går att dra några slutsatser om verksamheten vid polisens tekniska rotlar är väl dimensionerad för att uppnå riksdagens och regeringens mål. Polisens tekniska rotlar saknar tydliga mål och fungerande uppföljning av hur många ärenden de hanterar samt hur långa handläggningstiderna är. Detta gör att det är svårt att styra verksamheten och beräkna behovet av resurser. Rapporttitel: Stödet till polisens brottsutredande verksamhet RiR 2004: 27 Projektledare: Per Dackenberg, mobil 0734-45 22 72 Projektmedarbetare: Anna Dubaric Norling, mobil 0734-45 22 28 Revisionschef: Pertti Nordman, mobil 0734-45 20 84 Ansvarig riksrevisor: Lennart Grufberg, 08-5171 40 10, mobil 0734-45 20 10 Beställning: www.riksrevisionen.se/publikationer Informationschef: Ing-Marie Olofsdotter, 08-5171 40 75; mobil 0734-45 20 75

Om oss

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.

Dokument & länkar