Riksrevisionen presenterar ny rapport: Brister i regeringens hantering av Sysselsättningsstödet

Regeringens beredning av sysselsättningsstödet har inte varit tillfredsställande. Bristerna gäller regeringens prognoser och remissförfarande samt informationen till riksdagen. Regeringen har inte följt riksdagens rekommendationer om att ta in skriftliga synpunkter när ett lagförslag bereds. Bristfälliga prognoser har bland annat resulterat i att stödet blev 63 procent dyrare än beräknat år 2003. Stödet har inte utformats i enlighet med budgetlagens bruttoredovisningsprincip och finansierades inte genom prioriteringar inom ramen för utgiftstaket.

- En bruttoredovisning i överensstämmelse med budgetlagen hade krävt besparingar på drygt 2 miljarder för åren 2002 och 2003, för att inte överskrida utgiftstaket. Fortsätter ökningen av skattekrediteringar av detta slag riskerar utgiftstaket att få allt mindre betydelse för statsfinanserna. För att stärka budgetdisciplinen och förbättra kontroller av kostnadsutvecklingen bör skattekrediteringar liknande sysselsättningsstödet omgärdas av samma restriktioner som gäller för anslag på statsbudgetens utgiftssida, säger riksrevisor Lennart Grufberg.l Sysselsättningsstödet är en skattekreditering och redovisas på statsbudgetens inkomstsida. Det innebär att stödet dras av från det belopp som kommunerna skulle ha betalat i skatt. Statens inkomster minskas på så sätt av en utgift. Konstruktionen innebär en avvikelse från budgetlagens bestämmelser om bruttoredovisning, det vill säga att inkomster inte ska minskas med utgifter och utgifter inte ska minskas med inkomster. Denna form av inkomstavdrag har tredubblats de tre senaste åren och utgör, i budgetpropositionen för 2005, drygt 13 miljarder kronor. Rapporten är en av flera granskningar där Riksrevisionen granskar hur regeringen tillämpar budgetlagen. Rapporttitel: Utgift eller inkomstavdrag? – Regeringens hantering av det tillfälliga sysselsättningsstödet, RiR 2004:26 Projektledare: Jan Vikström, 08-5171 42 27; mobil: 0734-45 22 27 Projektmedarbetare: Anna Carlsson, 08-5171 41 54 Revisionschef: Hans Folkesson, tfn 08-5171 40 03; mobil: 0734-45 21 03 Ansvarig riksrevisor: Lennart Grufberg, 08-5171 40 10, mobil 0734-45 20 10 Beställning: www.riksrevisionen.se/publikationer Informationschef: Ing-Marie Olofsdotter, 08-5171 40 75; mobil 0734-45 20 75

Om oss

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.

Dokument & länkar