Riksrevisionen presenterar ny rapport: Svårt att få insyn i regeringens styrning av statliga bolag

Riksrevisionen har granskat hur regeringen förvaltat och styrt sex statligt helägda aktiebolag. Granskningen visar att bolagsstämman i ringa grad används av ägarförvaltningen för att styra bolagen. Den interna kontrollen av ägarförvaltningens styrning av statliga bolag har klara brister. Avsaknaden av dokumenterad styrning medför att det är svårt att klarlägga vem som fattar beslut i bolagen. Riksrevisionens övergripande bedömning är att det finns behov av och möjlighet att öka tydligheten och transparensen och att förbättra den interna kontrollen i styrningen av de statliga bolagen.

- En otydlig och formlös styrning motverkar möjligheten att följa viktiga händelseförlopp och få grepp om hur ägarföreträdarna agerat. När styrning utformas på detta sätt blir ansvaret oklart och ansvarsutkrävande försvåras. Därför är det viktigt att det finns en tydlig dokumentation när det gäller den formlösa styrningen av bolagen, säger riksrevisor Kjell Larsson. Riksrevisionen rekommenderar: • att bolagsstämman för statliga bolag i regel ska vara öppen för allmänheten samt att regeringen i större utsträckning använder bolagsstämman för styrning av bolagen. • Riksrevisionen har granskat följande bolag under perioden 2001- 2004; Posten AB, Samhall AB, V&Vin&Sprit AB, AB Svenska Spel, Apoteksbolaget AB och Systembolaget AB. Rapporttitel: Regeringens förvaltning och styrning av sex statliga bolag, RiR 2004:28 Projektledare: Gunilla Lundqvist, 08-5171 42 52; mobil: 0734-45 22 52 Revisionschef: Göran Hyltander, 08-5171 40 41, mobil: 0734-45 20 41 Ansvarig riksrevisor: Kjell Larsson, 08-5171 40 30, mobil 0734-45 20 30 Beställning: www.riksrevisionen.se/publikationer Presskontakt: Mikael Jonsson, 08-5171 40 82; mobil 0734-45 20 82

Om oss

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.

Dokument & länkar