Skrivelse till regeringen: Risker för ökade kostnader i väg- och järnvägsinvesteringar

I februari i år beslutade regeringen om nya infrastruktursatsningar. Riksrevisionen har i en förstudie granskat riskerna i genomförandet av investeringarna. Förstudien visar att det finns risk för såväl ökade kostnader som försenade investeringar. Dessutom är det oklart hur och när kostnadsökningar i praktiken ska rapporteras till regeringen.

Riksrevisionens förstudie inriktas på regeringens insatser för att säkerställa genomförande och uppföljning av infrastrukturbeslutet. På basis av kartläggningen har Riksrevisionen beslutat att inte gå vidare med en granskning. Regeringskansliets beredning av beslutet för att fastställa de nationella planerna ger i många avseenden ett gediget intryck. Samtidigt pekar Riksrevisionen i en skrivelse till regeringen på ett antal risker i genomförandet av beslutet. Risk för ökade kostnader och förseningar. Regeringens beslut innebär att många väg- och järnvägsinvesteringar ska genomföras på kort tid i vissa geografiska områden. Riksrevisionen anser att det skapar risker för flaskhalsar som kan medföra ökade kostnader och förseningar. Regeringens överväganden av dessa risker förefaller inte ha gått på djupet. Det är därför viktigt att regeringen, Banverket och Vägverket i tid ser över behovet av åtgärder för att undvika ökade kostnader och förseningar. Att uppmärksamma kostnadsökningar. Regeringen har infört ett krav på Banverket och Vägverket, som innebär att åtgärder ska omprövas vid kostnadsökningar på över tio procent. Det har inte preciserats hur detta krav ska tillämpas i praktiken, exempelvis när kostnadsökningarna ska rapporteras. Riksrevisionen anser att det är viktigt att en sådan precisering kommer till stånd. Utveckling av metoderna för drift och underhåll. En undersökning som Näringsdepartementet gjort av Banverkets och Vägverkets drift- och underhållsstrategier visar på brister. Mot den bakgrunden har regeringen betonat vikten av att de båda verken följer upp hur medlen för drift och underhåll används. Vägverket ska vidare enligt regeringsbeslutet fortsätta att utveckla kunskaperna om sambandet mellan åtgärder och effekter på området. Enligt Riksrevisionen finns det dock risk för att regeringens krav på rapportering inte är tillräckliga för att myndigheterna ska vidta nödvändiga åtgärder. Det kan därför finnas skäl att regeringen överväger behovet av mer precisa rapporteringskrav. BAKGRUND: Riksrevisionens förstudie redovisas i Regeringens beredning av infrastrukturbeslutet (förstudierapport 2004-11-15).Förstudien utgör underlag för skrivelsen till regeringen. Skrivelse till regeringen: Regeringens beredning av infrastrukturbeslutet Dnr 31- 2004-0191 Projektledare: Anders Berg, 08-5171 4226, mobil 0734-45 22 26 Projektmedarbetare: Svante Larsson, 08-5171 4153 Ansvarig riksrevisor: Kjell Larsson, 08-5171 40 30, mobil 0734-45 20 30 Beställning: www.riksrevisionen.se/publikationer

Om oss

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.

Dokument & länkar