Dämpad höjningstakt i skatteinkomsterna

Dämpad höjningstakt i skatteinkomsterna Den samlade skatte- och avgiftsuppbörden ökade med fyra miljarder kronor under budgetåret 2002. Ökningen är betydligt mindre än under de närmast föregående åren. De totala skatteinkomsterna uppgick till 1 118 miljarder kronor. Den minskade ökningstakten i skatteinkomsterna beror bland annat på hushållens minskade kapitalvinster på grund av börsraset. Det framgår av Riksskatteverkets årsredovisning för skatteförvaltningen och exekutionsväsendet budgetåret 2002. De regionala skillnaderna i kontrollen av privatpersoner utjämnades under året. Framför allt har Skattemyndigheten i Stockholm tidigare haft en lägre andel kontrollbeslut jämfört med övriga regioner. Genom att Norrlands-regionerna tagit över och granskat en del av inkomstdeklarationerna i Stockholm har skillnaderna nu jämnats ut. De regionala skillnaderna i kontrollen av företag samt i handläggningen av folkbokförings- och bouppteckningsärenden är dock fortfarande alltför stora. Insatserna ökade mot eko- och skattebrott. Antalet revisioner med inriktning på ekobrottslighet steg med 14 procent och brottsanmälningarna med cirka 50 procent jämfört med 2001. Indrivningsverksamheten har fått en ny inriktning med tyngdpunkt på förebyggande arbete. En snabb handläggning av gäldenärer har därför prioriterats. Målet att handlägga alla nya gäldenärsärenden inom två månader har dock inte kunnat uppnås fullt ut. Totalt uppgick det indrivna beloppet till 8,3 miljarder kronor under budgetåret jämfört med 7,7 miljarder kronor budgetåret dessförinnan. Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.rsv.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/21/20030221BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/21/20030221BIT00350/wkr0002.pdf

Dokument & länkar