Förändrade strandregler inför fastighetstaxeringen

Förändrade strandregler inför fastighetstaxeringen Inför den allmänna fastighetstaxeringen av småhus år 2003 (AFT 03)har Riksskatteverket (RSV) sett över reglerna för klassificeringen av strand och strandnära fastigheter. Dessa förändras och mjukas upp i det nya förslaget till föreskrifter. Beslut om slutlig utformning av värderings-föreskriften kommer RSV att fatta under juni år 2002. Småhusägarna kommer därefter att få en förtryckt deklarationsblankett under oktober 2002. Senast den 1 november nästa år ska deklarations-blanketten vara inlämnad. Det är framförallt på två områden som ändringar sker i förhållande till den tidigare allmänna fastighetstaxeringen 1996. Övriga värdefaktorer är i princip oförändrade. - De förändrade reglerna för klassificeringen av strand och strandnära fastigheter följer i princip det förslag som fastighetstaxeringsutredningen lämnade i sitt betänkande SOU 2000:10, säger skatteekonom Monica Haapaniemi vid Riksskatteverket. - Förslaget innebär att det kommer att finnas tre klasser för strandnära fastigheter i stället för en. Detta förslag innebär att tröskeleffekterna minskar något. Totalt berörs cirka fem procent av småhusbeståndet eller omkring 100 000 fastigheter. Även reglerna för bedömningen av byggnadens standard har förändrats i enlighet med fastighetstaxeringsutredningens förslag. Frågor om enskilda utrustnings- och inredningsdetaljer i köket har ersatts med beskrivningar som avser fem olika köksklasser (kökstyper). Avsikten är att fastighetsägaren ska ange vilken klass som bäst stämmer överens med det egna köket. Lägsta köksklassen ger två poäng och den högsta elva poäng. I föreskrifterna redovisas även ett förslag till poängsättning av standardfrågorna. - I dag går det inte att svara på hur den nya poängsättningen kommer att påverka småhusens byggnadsvärde. Det är alltså inte möjligt att för närvarande räkna ut byggnadsvärdet för en enskild taxeringsenhet, säger Monica Haapaniemi. Förslaget till föreskrifter, med bland annat den nya poängsättningen, kommer att testas i samband med provvärderingen under mars-april år 2002, då cirka 175 000 småhusköp under åren 1999-2001 analyseras. Taxeringsvärdenivån vid AFT 2003 ska avse det genomsnittliga marknadsvärdet (sannolikt pris vid en försäljning på den allmänna marknaden) under år 2001. Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyn digheterna och kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.rsv.se Skatteekonom Monica Haapaniemi Direkttel: 08-764 84 79 Verksjurist Ingemar Borg Direkttel: 08-764 82 15 Pressekreterare Björn Tennholt Direkttel: 08-764 87 69 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/07/20011107BIT00470/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/07/20011107BIT00470/bit0001.pdf

Dokument & länkar