Majoritet av företagarna godkänner skattetilläggen

Report this content

Majoritet av företagarna godkänner skattetilläggen Drygt 80 procent av företagarna anser att det är riktigt att de som struntat i att deklarera eller lämnat oriktiga uppgifter i sin deklaration får skattetillägg. Det visar en enkätundersökning som omfattat cirka 1 500 företagare och som genomförts av Riksskatteverket, RSV. Enkäten redovisas i en ny rapport från Riksskatteverket som handlar om tillämpningen av skattetillägg och skattekontrollens förebyggande effekt. - Vi vet från mindre undersökningar att skattekontrollen har en individuellt förebyggande effekt, det vill säga att de som kontrollerats gör mer rätt i deklarationen nästa år. Däremot har vi ännu inga undersökningar som visar att en sanktion i form av skattetillägg har någon sådan effekt, säger skattedirektör Håkan Malmer, som författat rapporten. Omkring en tredjedel av de tillfrågade företagarna anser att systemet med skattetillägg är bra, medan tolv procent tycker precis tvärtom. En stor majoritet, 80 procent, instämmer i att man inte bör få skattetillägg om man gjort fel i deklarationen av misstag. Men endast en tredjedel av de tillfrågade anser att skattemyndigheterna har förmågan att avgöra om deklaranten verkligen gjort fel av misstag. Bland bokförings- och redovisningsbyråer är den tilltron ännu lägre. - Man kan nog säga att det nuvarande systemet har en godtagbar acceptans, men det är däremot tveksamt om en nyordning skulle ha det, där skattemyndigheten ska bedöma den skattskyldiges skuld, säger Håkan Malmer. Skattetilläggen innebär mycket arbete för skattemyndigheterna. Antalet beslut om skattetillägg förra året uppgick till drygt 250 000. Undersökningar visar att skattemyndigheterna ofta inte påför skattetillägg trots att den skattskyldige lämnat oriktig uppgift i sin deklaration. Däremot är det mera ovanligt att skattemyndigheterna påför skattetillägg på felaktiga grunder. - Orsakerna till att man inte påför skattetillägg var tidsbrist och bristande resurser, men också det faktum att många granskare tvekar inför uppgiften att påföra skattetillägg för oriktiga uppgifter i deklarationen, säger Håkan Malmer. - Vi är väl medvetna om problemen, säger Vilhelm Andersson, chef för RSV:s skatteavdelning. - I kontrollplaneringen för 2003 kommer vi att ägna frågan om skattetillägg vid oriktig uppgift ökad uppmärksamhet. RSV har också tillsammans med skattemyndigheterna vidtagit åtgärder för att snabba upp hanteringen av skattetillägg. Man kan få skattetillägg i två fall. Dels om man inte deklarerar trots påminnelse och inkomsten måste uppfattas skönsmässigt. Dels om skattemyndigheten vid kontroll upptäcker att den skattskyldige lämnat oriktig uppgift. Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.rsv.se Skattedirektör Håkan Malmer Direkttel: 040-14 67 42 Mobiltel: 070-719 29 65 Skattedirektör Björne Sjökvist Direkttel: 08-764 83 43 Mobiltel: 0708-64 83 43 Pressekreterare Björn Tennholt Direkttel: 08-764 87 69 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/01/20020930BIT00940/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/01/20020930BIT00940/wkr0002.pdf

Dokument & länkar