Skatteinkomsterna ökar - trots försämrad kontroll

Skatteinkomsterna ökar - trots försämrad kontroll Trots minskad kontrollverksamhet ökade den samlade skatte- och avgiftsuppbörden med 57 miljarder kronor under budgetåret 2000 jämfört med 1999. De totala skatteinkomsterna uppgick till 1 074 miljarder kronor. Samtidigt minskade uppbördsförlusterna, skillnaden mellan debiterad och inbetald skatt, med drygt en miljard kronor till 4,5 miljarder kronor. Ökningen av skatteinkomsterna beror främst på att den goda konjunkturen skapat högre vinster i företagen och att fler människor varit i arbete, enligt Riksskatteverkets(RSV)årsredovisning. Skattekontrollen, som försämrats under en följd av år, fortsatte sin tillbakagång under förra året. Antalet avslutade revisioner minskade med 6,2 procent. Den främsta orsaken är att många revisorer lämnar skatteförvaltningen därför att de erbjuds högre löner på den privata arbetsmarknaden och att det tar flera år att utbilda nya skatterevisorer. Antalet skattebrottsrevisioner har dock ökat med 5,1 procent under året. Arbetet med att revidera de 300 största koncernerna i landet kunde dock bibehållas på samma nivå som under 1999. Detta är viktigt eftersom dessa koncerner hanterar en mycket stor del av landets skatteunderlag både i form av egna skatter och som leverantörer av sina anställdas skatter. Även antalet inkomstdeklarationer som ändrades sjönk under förra året. Nedgången blev fyra procent. Orsaken var bland annat att mera kvalifice rade utredningar prioriterades på bekostnad av mindre tidskrävande granskningar. Dessutom har de nya reglerna om andelsbyte krävt ett visst merarbete liksom handläggningen av förseningsavgifter som fick extra prioritet vid inkomsttaxeringen förra året. RSV gör bedömningen att kontrollbehovet är mycket stort och att de försäm rade insatserna utgör ett allvarligt bekymmer. Den nya kontrollinriktning som slogs fast 1999 väntas dock få positiva effekter i takt med att de nya arbetsmetoderna slår igenom på fältet. Kontrollen har redan blivit mera oförutsägbar för skattebetalarna, vilket RSV bedömer ska ge förebyggande effekter. Under 2001 har skattemyndig heterna fått extra medel om 125 miljoner kronor för just detta syfte. Exekutionsväsendet har inte uppfyllt alla de mål som ställdes upp för år 2000. Främst gäller det snabbheten i handläggningen. Väntetiderna kan kortas och genomströmningen av ärenden måste kunna ske snabbare. Dessa brister gäller generellt men framstår som tydligast inom indrivningen, fastighetsförsäljningen och skuldsaneringen. En slutsats är att kvaliteten i de beslut som fattats håller vid prövning i domstol, vilket tyder på en god rättssäkerhet. Det indrivna beloppet är större än någonsin och uppgår till närmare åtta miljarder kronor. Uppbördseffektiviteten kan betraktas som hög med kraftigt minskande uppbördsförluster. Bedömningen är dock att dessa positiva inslag främst kan förklaras av den goda ekonomiska situationen i landet. Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.rsv.se Ekonomidir: Katrin Westling Palm Direkttel: 08-764 83 15 Planeringschef: Per Källman Direkttel: 08-764 86 98 Pressekr: Björn Tennholt Direkttel: 08-764 87 69 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01040/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01040/bit0002.pdf

Dokument & länkar