Stark aktör inom träforskningSamverkan mellan SP och Trätek gör det möjligt för Sverige att spela en mera framträdande roll inom den europeiska trämekaniska forskningen. Det krävs stora, duktiga och breda aktörer för att nå framgång. Träteks spetskunnande inom material och tillverkning kombinerat med SPs kompetenser inom träbyggande – bland annat vad avser byggnadsfysik, akustik, brand- och energisystem – ger stor slagkraft.

Prioriterad sektor – SPs strategi innebär att vi ska vara verksamma på områden som kan ge tillväxt och är viktiga för näringslivet. Träsektorn är ett sådant område. Nu får Sverige en mer heltäckande kompetens och vi får också större möjligheter att lyckas i den internationella konkurrensen, säger SPs VD Claes Bankvall.

Samordning av aktiviteter Trätek blir till en början dotterbolag till SP, men ska på sikt integreras helt i moderbolaget. Det ger möjligheter för Träteks medarbetare att arbeta i ett större, delvis systemmässigt sammanhang, där frågor om hållbart byggande, energi och miljö länkas samman med material och produkter.

– Den trämekaniska industrin kommer att uppleva en samordning av SPs och Träteks aktiviteter. Vi kan därmed uppträda som en viktig aktör i det nationella träbyggnadsprogram som nu arbetas fram, säger Claes Bankvall.

Mervärde för branschen SP har förvärvat AB Trätek från delägarna Ägarföreningen Trätek och IRECO Holding AB.

– Vår uppgift är att främja de svenska industriforskningsinstituten och förbättra deras möjligheter att verka på en global och konkurrensutsatt marknad till näringslivets nytta. Ett gemensamt SP och Trätek får den styrka som krävs för att vara en slagkraftig FoU-partner inom det trämekaniska området. Det innebär ett väsentligt mervärde för branschen, säger IRECO Holdings VD Eva Sjöblom.

För mer information, kontakta SPs VD Claes Bankvall, 033-16 51 01, e-post: claes.bankvall@sp.se och Informationschef: Staffan Ljung, tel 033-16 51 00, 070-672 89 70, e-post staffan.ljung@sp.se

IRECOs VD Eva Sjöblom, 08-56 64 82 59, 0705- 75 24 42, e-post: eva.sjoblom@ireco.se

Skogsindustriernas Forskningschef Jan Lagerström, 08-762 79 67, 070-567 97 40, e-post: jan.lagerstrom@skogsindustrierna.org

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera