Bokslutskommuniké för RKS AB (publ) avseende verksamhetsåret 2000

Bokslutskommuniké för RKS AB (publ) avseende verksamhetsåret 2000 Fjärde kvartalet * Stark omsättningstillväxt, omsättningen uppgick till 97,5 (58,3) Mkr, en ökning med 67% * Resultatet före skatt uppgick till 0,6 (4,6) Mkr efter belastning från avyttrad verksamhet med 3,9 Mkr * Åtgärdsprogrammet för att återställa lönsamhet är genomfört Året i sammandrag * Omsättningen ökade med 44% till 298 (207) Mkr, varav organisk omsättningsökning 26% * Antalet medarbetare ökade med 54% till 363 (236) vid årets utgång * Resultatet före skatt -5,7 (17,3) Mkr, inkl. strukturkostnader, avskrivning och nedskrivning för goodwill samt SPP-medel * Förslag till bolagsstämman om konvertering av samtliga A-aktier till B-aktier RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster, integrerade affärslösningar och kompletta elektroniska handelslösningar mellan företag. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer som till stor del baserar sin konkurrenskraft på att effektivt utnyttja informationsteknik. RKS har 18 kontor i Sverige och 363 medarbetare per 2000-12-31. Marknad Den svenska IT-konsultmarknaden upplevde en avmattning i efterfrågan direkt efter millennieskiftet. Under året mognade marknaden med ökade krav på integrerade lösningar kopplade till kundernas affärskritiska processer. Företagens förberedelser inför årsskiftet 1999-2000 innebar att marknaden för nya affärssystem och tjänster kring dessa var mycket svag efter millennieskiftet. Under den sista delen av 2000 har kundernas aktiviteter inom området ökat men dock inte tillräckligt för att kompensera den svaga marknaden tidigare under året. RKS tror långsiktigt på en växande marknad och ökad efterfrågan för bolagets tjänster. Om marknaden påverkas kortsiktigt av den dämpade tillväxten i makroekonomin är svårbedömt. De prognosinstitut som bevakar den svenska IT-konsultmarknaden är dock samstämmiga i uppfattningen att tillväxten under de kommande fem åren kommer att vara stark trots en allmän konjunkturavmattning. IDC uppskattar tillväxten för de branschsegment där RKS är verksamt till mer än 15% per år de närmaste åren. Omsättning och resultat Koncernen Fjärde kvartalet 2000 Omsättningen för fjärde kvartalet var 97,5 (58,3) Mkr och resultatet före skatt 0,6 (4,6) Mkr efter belastning från avyttrad verksamhet om 3,9 Mkr. Den ökade debiteringsgraden under det fjärde kvartalet medförde att lönsamhetsnivån förbättrades jämfört med årets tidigare kvartal. Någon ytterligare ekonomisk jämförelse för kvartalet redovisas inte, eftersom förvärv av Allegro Informationssystem AB och W3Factory AB skedde per 2000- 03-29 resp. 2000-08-01, varför jämförelsen med tidigare år har låg relevans. Verksamhetsåret 2000 RKS omsättning under verksamhetsåret 2000 var 298,1 (206,8) Mkr. Resultatet före skatt var 2,4 (17,3) Mkr exkl. avskrivningar och nedskrivningar för goodwill (5,2) samt omstruktureringskostnader (2,9) men inkl överskottsmedel från SPP (9,4). Efter avskrivningar för goodwill och omstrukturering uppgick resultatet till -5,7 (17,3) Mkr. Den största orsaken till det negativa resultatet var utvecklingen inom verksamheten kring affärssystem, som gav en förlust på 13,4 Mkr. De i resultatet avsatta omstruktureringskostnaderna på 2,9 Mkr avser åtgärder som genomfördes i det avslutade åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammet som initierades i samband med halvårsrapporten innebär att RKS under 2001 jämfört med föregående år förväntas uppvisa en starkt förbättrad lönsamhet. Moderbolaget Omsättning för moderbolaget avser i sin helhet försäljning till koncernbolag. Omsättning för verksamhetsåret 2000 uppgår till 9,3 (6,5) Mkr och resultatet före skatt till 0 (7,9) Mkr. Verksamhet Struktur RKS verksamhet är geografiskt indelad i sex regioner, innehållande sammanlagt 18 kontor. Affärsmässigt är verksamheten uppdelad i tre rikstäckande affärsområden: RKS e-Business Solutions, RKS Telekom och RKS Konsulting. Under året tecknade RKS och Oracle ett återförsäljaravtal gällande Oracle E-Business Suite. Avtalet gäller samtliga moduler för affärssystem, allt från ekonomisystem, distribution och system för tillverkande industri, s.k. ERP, till kompletta system för elektroniska affärer, CRM och Supply Chain. RKS är nu Oracles enda Preferred Partner i Norden för tjänster kring Oracle E-Business Suite mot segmentet "tillverkande och distribuerande företag med en årlig omsättning upp till 4 miljarder kronor". Oracle är världsledande inom mjukvara för e-business och en av världens ledande leverantörer av affärssystem. För Oracle E-Business Suite är tillväxten idag högre än för övriga leverantörer, vilket innebär att Oracle vinner marknadsandelar. Ytterligare ett partneravtal, avseende utbildning, tecknades med Oracle under året, innebärande att RKS framledes skall fungera som en utbildningspartner till Oracle inom områdena Core Technology och Oracle E- Business Suite. RKS starka satsning på utveckling av medarbetarnas kompetens har fortsatt med oförminskad kraft och bidragit till att vår position stärkts. I en branschjämförelse låg RKS även under 2000 i topp avseende satsningen på intern utbildning, i medeltal ca 3-4 veckor per konsult. Kunder Mognaden inom IT-konsultmarknaden medförde att RKS position successivt stärktes med en under hösten höjd debiteringsgrad inom IT-konsultrörelsen som följd. RKS kunder är i huvudsak stora och medelstora företag samt organisationer. Uppdelat i segment var de tre största kundsegmenten för RKS under 2000 tillverkande industri (26 procent), telekom (17 procent) samt finans och försäkring (inklusive uppdrag för PPM) (14 procent). RKS är en stark IT-partner med lokal förankring och har en tradition av långa kundrelationer. Av de största kunderna, IKEA, IKANO, Ericsson, Telia, AstraZeneca, ABB och Tele2, har RKS i likhet med tidigare år erhållit en rad viktiga uppdrag. Bland övriga uppdrag kan nämnas att RKS effektiviserat varuflödena hos KappAhl genom en lösning där var och en av de 270 butikerna med hjälp av en handdator ger centrallagret ögonblicklig information över varu- och lagersituationen i samtliga butiker. Affärsområde Telekom har genomfört flera strategiska projekt under året inom området Billing och Customer Care. För Tele2 Europe har ett system för automatisk hantering av förval utvecklats vilket idag är i drift i ett flertal länder i Europa, samt ett webbaserat ordersystem för försäljning av telefoner med inbyggd förvalsfunktion för Tele2. Ett samarbete har också inletts med logistikföretaget Sonat AB som innebär att RKS kommer att implementera systemplattformen Oracle E-business Suite i Sonats kundlösningar, där Sonat erbjuder tillväxtföretag en utkontrakterad logistikfunktion som hanterar styrning, planering och integration av hela kedjan från underleverantör till slutkund. Åtgärdsprogrammet genomfört Det åtgärdsprogram som RKS initierade vid halvårsskiftet avslutades under verksamhetsåret. En revidering av produktstrategin inom affärsområdet e-Business Solutions ledde till beslut om att fokusering skall ske på de lösningar för affärsprocessen som bygger på Oracle E-Business Suite och Guda for Windows. Som ett direkt resultat av detta försåldes vid årsskiftet den del av verksamheten inom RKS som arbetade med affärssystemet Jeeves till Argentum AB. I delårsrapport per 2000-09-30 reserverades 3,7 Mkr för omstruktureringskostnader. Utfallet för åtgärdsprogrammet visade sig bli 3,8 Mkr inklusive en extra nedskrivning av goodwill på 0,9 Mkr hänförlig till det avvecklade dotterbolaget innehållande den försålda Jeeves- verksamheten. Debiteringsgraden i konsultrörelsen har successivt ökat under det fjärde kvartalet. En översyn av administrativa kostnader har genomförts som inneburit en effektivisering och beredskap för framtida behov. Finansiell ställning Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 133,8 (74,4) Mkr. Förändringen är till största delen hänförbar till förvärvet av Allegro. Soliditeten är 64,1 (71,2) %. Koncernen har under perioden inte haft några räntebärande skulder. Likvida medel uppgick till 38,1 (46,2 per 1999-12-31) Mkr Medel allokerade för RKS i form av andel i överkonsolideringen av fondmedel i SPP resultatavräknades under det andra kvartalet. Värdet uppgick till 9,4 Mkr. Beloppet är redovisat som återbäringsmedel från SPP. Beslut om nytt teckningsoptionsprogram för anställda fattades vid ordinarie bolagsstämma. 97 000 optioner tecknades i detta optionsprogram. Den totala effekten av utestående optionsprogram framgår av antal aktier efter utspädning. Tillsammans med tidigare beslutade optionsprogram kan utspädningen av antalet aktier bli maximalt 4,9 procent vid fullt utnyttjande av de för närvarande utestående teckningsoptionerna. Investeringar I mars 2000 förvärvades Allegro Informationssystem AB och Affärsområdet e- Business Solutions bildades. Allegros kompetens inom försäljning, utveckling och support av affärssystem utgör grunden till affärsområdet. Förvärvet innebar en väsentlig förstärkning av RKS verksamhetskunnande, vilket i förlängningen lett till att RKS flyttat fram sin position som lösningsleverantör. Under verksamhetsåret förvärvades även utvecklingsföretaget W3Factory, vilket gav RKS tillgång till en miljö för snabb och enkel utveckling av skalbara internetbaserade affärssystem i webb/windowsmiljö. W3Factory har under året integrerats i RKS Region Syd. Investeringar i materiella anläggningstillgångar utgörs huvudsakligen av datorutrustning och kontorsinventarier. I anläggningstillgångarna ingår goodwill om 54,2 Mkr, vilken uppkommit i samband med förvärven av Allegro Informationssystem AB och W3Factory AB. Personal Antal anställda inom RKS var den 31 december 363 (236) personer, vilket innebär en ökning om 54 %. Ökningen består av en organisk tillväxt om 17,4 % samt förvärvet av Allegro (78 personer) och W3Factory (8 personer). Medelantalet anställda var 319 (215). Personalomsättningen under året uppgick till 11 (7) %. Viktiga händelser efter verksamhetsårets slut Den starka faktureringen för konsultrörelsen under sista kvartalet 2000 och en positiv syn på den framtida marknadsutvecklingen i stort låg som grund för en omfattande rekryterings-kampanj, som genomfördes under januari innevarande år. Resultatet av kampanjen är mycket gott, med en stor mängd sökande. Att välutbildade och erfarna IT-konsulter söker sig till RKS är ett bra betyg på vår verksamhet. Ett omfattande marknadssamarbete har inletts tillsammans med Sun och Oracle. Under konceptet e-kraft är syftet att stärka oss tillsammans på den växande marknaden för elektroniska handelslösningar. Framtidsutsikter RKS positionering inför framtiden är god. Det genomförda åtgärdsprogrammet har medfört att förlustkällorna eliminerats och debiteringsgraden förbättrats. Det är RKS uppfattning att marknaden för IT-konsulttjänster kommer att vara fortsatt stark under de närmast kommande åren. Efterfrågan kommer med stor sannolikhet att i allt större omfattning riktas mot IT-baserade lösningar med fokus på innovation, integration, skalbarhet och tillgänglighet, vilka är kompetensområden som är väl utvecklade inom RKS. RKS fortsätter därför sin fokusering på denna typ av lösningar genom en tydligare satsning mot segmenten tillverkande industri, finans & försäkring samt telekommunikation. RKS kommer att öka sin branschkunskap inom dessa segment och stärka sin kompetens inom såväl affärsprocesser som affärsmodeller. RKS kommer också att tydliggöra sina konkurrensdifferentierande lösningar såsom CRM och Beslutstödssystem. Det faktum att RKS täcker hela Sverige, genom sin närvaro på 18 orter i landet, är också ett viktigt konkurrensmedel, eftersom en lokal förankring ses som en stor fördel av många kunder. De i en branschjämförelse omfattande investeringarna i medarbetarnas kompetensförstärkning kommer att fortsätta. En kontinuerlig uppbyggnad och intern spridning av ny kompetens skall även fortsättningsvis utgöra en av hörnstenarna i RKS verksamhet. RKS har behållit och stärkt sin kompetens inom integration och databaser. Samtidigt har RKS genom förvärv tillförts kompetens inom affärskritiska processer. RKS kan tillgodose kundernas krav på konkurrensdifferentierande lösningar som är integrerade med de befintliga affärskritiska systemen. Målsättningen att bibehålla en organisk tillväxt om minst 20 procent per år ligger fast. Resultatet av den rekryteringskampanj som genomfördes i januari i år ger vid handen att RKS kan växa med en hög kompetensnivå bland medarbetarna. Vid sidan av den organiska tillväxten gör RKS också kontinuerliga överväganden avseende strategiska förvärv av konsultföretag, som har kompletterande kompetenser. Bolagsstämma Bolagsstämma kommer att hållas 2001-04-27, kl 15.00 i World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm. Årsredovisningen för 2000 kommer att distribueras till aktieägarna ca 1 april samt finnas tillgänglig på www.rks.se eller per telefon 08-729 18 00. Styrelsen föreslår bolagsstämman att ett nytt optionsprogram riktat mot personal och med likartad utformning som det som beslutades under 2000 genomförs. Ytterligare information om optionsprogrammets utformning lämnas i kallelsen till bolagsstämma. Styrelsen föreslår vidare bolagsstämman om att fatta beslut om att konvertera samtliga A-aktier till B-aktier. Totala antalet A-aktier är 409 440 st vilka ägs av styrelsemedlemmar, anställda eller före detta anställda. Ytterligare information lämnas i kallelsen till bolagsstämma. Utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman att ingen aktieutdelning lämnas för verksamhetsåret 2000. Denna rapport har granskats av bolagets revisorer. Stockholm 2001-02-15 Ingemar Söderlind Verkställande Direktör Kommande rapporter och bolagsstämma 2001 Årsredovisning för 2000 kommer att distribueras till aktieägarna ca 1 april samt finnas tillgänglig på www.rks.se eller per telefon 08-729 18 00. Kvartalsrapport 2001-04-26 jan-mars Bolagsstämma 2001-04-27, kl 15.00 World Trade Center, Stockholm Kvartalsrapport 2001-08-17 jan-juni Kvartalsrapport 2001-10-26 jan-sept Bokslutskommuniké 2002-02-15 2001 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00820/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00820/bit0001.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade beslutsstödslösningar, konsulttjänster och integrerade affärslösningar. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser.

Dokument & länkar