Delårsrapport för RKS AB (publ) avseende perioden januari - september 2000

Delårsrapport för RKS AB (publ) avseende perioden januari - september 2000 * Omsättningen ökade med 35% till 200,6 (148,6) Mkr * Antalet medarbetare ökade med 62% till 364 (224) vid periodens utgång * Högre aktivitet på IT-konsultmarknaden under tredje kvartalet * Utökad partnerrelation med Oracle * Resultatet före skatt 0,5 (12,7) Mkr exkl. avskrivningar för goodwill om 3,1 Mkr och planerade omstruktureringskostnader om 3,7 Mkr men inkl överskottsmedel från SPP om 9,3 Mkr RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster, integrerade affärslösningar och kompletta elektroniska handelslösningar mellan företag. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer som till stor del baserar sin konkurrenskraft på att effektivt utnyttja informationsteknologi. RKS har 17 kontor i Sverige och 366 medarbetare per 2000-10-31. Marknad På den marknad för IT-konsulttjänster som RKS verkar på har aktiviteten ökat, med successivt högre efterfrågan som följd. Mycket tydligt är kundernas ökade efterfrågan på elektroniska handelslösningar mellan företag, där kraven på integration och kunskap om kundens affärsverksamhet är höga. Marknadens efterfrågan på affärssystem har, i likhet med första halvåret, varit svag även under tredje kvartalet. Det är RKS uppfattning att den höga efterfrågan på kvalificerade IT- tjänster och lösningar kvarstår. Behoven av ny kunskap och nya IT- lösningar inom RKS kompetensområden förväntas därför öka under såväl återstoden av innevarande år som under 2001. Omsättning och resultat RKS omsättning under de första nio månaderna 2000 var 200,6 (148,6) Mkr. Resultatet före skatt var 0,5 (12,7) Mkr exkl. avskrivningar för goodwill (3,1) och omstruktureringskostnader (3,7) men inkl överskottsmedel från SPP (9,3). Efter avskrivningar för goodwill och omstrukturering uppgick resultatet till -7,4 (12,0) Mkr. De i resultatet avsatta omstruktureringskostnaderna på 3,7 Mkr avser åtgärder för att avsluta det åtgärdsprogram som startades efter det andra kvartalet. Omsättningen för tredje kvartalet var 67,4 (42,6) Mkr och resultatet före skatt, planerade omstruktureringskostnader samt avskrivningar för goodwill -0,1 (2,5) Mkr. Någon ytterligare ekonomisk jämförelse för kvartalet redovisas inte, eftersom förvärv av Allegro Informationssystem AB och W3Factory AB skedde per 2000-03-29 resp 2000-08-01, varför jämförelsen med tidigare år har låg relevans. Kunder RKS har under perioden erhållit en rad viktiga kunduppdrag. Vid sidan av nya uppdrag från våra största kunder, exempelvis IKEA, IKANO, Ericsson, Telia, AstraZeneca, ABB och Tele2, har RKS bl a tecknat ett nytt ramavtal med Birka Support. Avtalet är gemensamt för hela Birka Energi-koncernen och omfattar konsulttjänster inom IT-området. Inom ramen för vår utveckling med att ta fram nischlösningar för kvalitet och spårbarhet inom livsmedelsindustrin har arbetet resulterat i ett strategiskt viktigt avtal om leverans av en affärslösning till företaget Tripasin. RKS har blivit utvald till samarbetspartner till Högskolan i Karlskrona/Ronneby inom projektet "Företag i samverkan möter framtidens utmaningar". Projektet syftar till att höja små och medelstora företags konkurrensförmåga genom att stödja dem i processen att införa elektroniska affärer. För Tele2Europe har RKS, på endast tre kalenderveckor, utvecklat och installerat ett webbaserat ordersystem för sex länder i Europa och 2500 callcenteragenter. Ordersystemet stödjer en helt ny verksamhet inom Tele2Europe för försäljning av telefoner med inbyggd förvalsfunktion. Personal Antal anställda inom RKS var den 30 september 364 (224) personer, vilket innebär en ökning om 62,5%. Ökningen består av en organisk tillväxt om 36,4% samt förvärvet av Allegro (72 personer) och W3Factory (9 personer). Medelantalet anställda var 316 (198). Personalomsättningen är fortsatt låg, under de första nio månaderna var den 6,8%. RKS unika satsning på utveckling av medarbetarnas kompetens har fortsatt med oförminskad kraft. Finansiell ställning Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 133,1 (69,9) Mkr. Förändringen är till största delen hänförbar till förvärvet av Allegro. Soliditeten är 66,8%. Koncernen har under perioden inte haft några räntebärande skulder. Likvida medel uppgick till 34,1 (46,2 per 31.12.1999) Mkr. Den höga likviditeten återspeglar företagets beredskap inför framtida företagsförvärv. Investeringar i materiella anläggningstillgångar utgörs huvudsakligen av datorutrustning och kontorsinventarier. I anläggningstillgångarna ingår goodwill om 56,7 Mkr, vilken uppkommit i samband med förvärven av Allegro Informationssystem AB och W3Factory AB. Medel allokerade för RKS i form av andel i överkonsolideringen av fondmedel i SPP resultatavräknades under det andra kvartalet. Det diskonterade värdet uppgår till 9,3 Mkr. Beloppet är redovisat som övrig rörelseintäkt. Beslut om nytt teckningsoptionsprogram för anställda fattades vid ordinarie bolagsstämma. 97 000 optioner tecknades i detta optionsprogram. Den totala effekten av utestående optionsprogram framgår av antal aktier efter utspädning. Tillsammans med tidigare beslutade optionsprogram kan utspädningen av antalet aktier bli maximalt 6% vid fullt utnyttjande av de för närvarande utestående teckningsoptionerna. Enligt aktiemarknadsnämnden bör utspädningseffekten i normalfallet inte överstiga fem procent. Styrelsens uppfattning är att i ett snabbväxande företag av RKS karaktär kan en något högre utspädning accepteras. Struktur RKS konsultverksamhet är geografiskt indelad i sex regioner, innehållande 17 kontor. Den geografiska strukturen kompletteras av två rikstäckande affärsområden, RKS e-Business Solutions och RKS Telekom. RKS har tecknat ett nytt partneravtal med Oracle avseende utbildning. Partneravtalet innebär att RKS blir en utbildningspartner till Oracle inom områdena Core Technology och Oracle E-Business Suite. RKS kursutbud kommer därmed att bli en del av Oracles totala utbildningsutbud. Avtalet innebär att RKS och Oracle gemensamt adresserar marknadens behov av utbildning på Oracles produkter. RKS får tillgång till Oracles infrastruktur och ett bredare utbud och Oracle får genom avtalet ökad kapacitet i form av fler erfarna lärare ur RKS konsultkår. Sammantaget räknar RKS med att genom avtalet öka sina aktiviteter inom utbildningsområdet. RKS har under rapportperioden förvärvat utvecklingsföretaget W3Factory. Detta har givit RKS tillgång till en miljö för snabb och enkel utveckling av skalbara internetbaserade affärssystem i webb/windowsmiljö. Företaget har integrerats i RKS regionala konsultverksamhet. Viktiga händelser efter rapportperioden RKS har inlett ett samarbete med Sonat AB som innebär att RKS kommer att implementera systemplattformen Oracle E-business Suite i Sonats kundlösningar, där Sonat erbjuder tillväxtföretag en utkontrakterad logistikfunktion som hanterar styrning, planering och integration av hela kedjan från underleverantör till slutkund. RKS effektiviserar varuflödena hos KappAhl genom en lösning där var och en av de 270 butikerna med hjälp av en handscanner och streckkoder ger centrallagret exakt information on-line över varu- och lagersituationen. Åtgärdsprogram Det åtgärdsprogram som initierades vid halvårsskiftet har hittills givit följande resultat: Debiteringsgraden har ökat trots påverkan av semesterperiod. Vi ser att trenden fortsättningsvis är ökande under resten av innevarande år. Arbetet med översyn av administrativa åtgärder fortgår enligt plan och beräknas vara slutfört vid årsskiftet. Under året har inom affärsområde e-Business Solutions stor kraft ägnats åt att utveckla ett koncept för integration av produkter och tjänster för den digitala ekonomin vilket har fått ett positivt mottagande på marknaden. Framgent kommer fokus att ges sådana lösningar för affärsprocessen som bygger på Oracle E-Business Suite och på den version av Guda for Windows som bygger på Oracles teknologi och som kommer att levereras med start under första kvartalet 2001. För övriga delar av affärsområdet fortsätter översynen och konkreta åtgärder förväntas under det fjärde kvartalet. Framtidsutsikter Vår bedömning, att aktiviteterna inom åtgärdsprogrammet kommer att ge effekt under fjärde kvartalet 2000, kvarstår. 3,7 Mkr har reserverats i resultatet för tredje kvartalet för att slutföra programmet. Genom åtgärdsprogrammet återskapas inför 2001 förutsättningar för en normal lönsamhetsnivå. RKS uppfattning är att den höga efterfrågan på kvalificerade IT-tjänster och lösningar kommer att bestå under den närmaste framtiden. Tydligt är att marknadens fokus successivt förändrats under innevarande år, från enkla e-handelslösningar till elektroniska affärer, vilket innebär system för affärsprocesser som skapar verklig affärsnytta för företagen. Arbetet med att ännu tydligare positionera RKS som en ledande leverantör av integrerade lösningar i den digitala ekonomin har därför hög prioritet. Som underlag för företagets satsning inom detta område finns en djup kunskap inom databas och integration. RKS skall fortsätta att växa organiskt med minst 20% årligen. Till detta kommer strategiska företagsförvärv av mindre företag med kompletterande kompetensområden. Framför allt kommer vi att fortsätta öka andelen strategiska och verksamhetsinriktade konsulter med kunskap om vertikala industrisegment, marknadskommunikation samt IT. Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Stockholm 2000-10-31 Ingemar Söderlind VD RKS AB (publ) Frågor besvaras av: Tidpunkter för ekonomisk information: Ingemar Söderlind, tel 08-729 Bokslutskommuniké 15 18 03 februari 2001 e-post: ingemar.soderlind@rks.se RKS-KONCERNEN Resultaträkning i sammandrag för Jan-Jan-sept Helår koncernen (Tkr) sept 1999 1999 2000 Nettoomsättning 200 580 148 552 206 830 Övriga rörelseintäkter 9 317 Programvara och underkonsulter -14 827 -7 153 -13 151 Externa kostnader -30 575 -20 228 -26 789 Personalkostnader -159-105 932-146 312 837 Omstruktureringskostnader -3 711 Resultat före avskrivningar 947 15 239 20 578 Avskrivningar av materiella -5 207 -3 189 -4 323 anläggningstillgångar Avskrivningar av immateriella -3 116 anläggningstillgångar Resultat efter avskrivningar -7 376 12 050 16 255 Finansiella intäkter 1 128 675 1 120 Finansiella kostnader -97 -22 -92 Resultat före skatt -6 345 12 703 17 283 Skatt -1 311 -3 199 -4 305 Periodens resultat -7 656 9 504 12 978 Balansräkning i sammandrag för koncernen2000093 1999093019991231 (Tkr) 0 Anläggningstillgångar materiella 16 163 9 445 10 177 Anläggningstillgångar immateriella 56 713 Anläggningstillgångar finansiella 1 685 Omsättningstillgångar (exkl. kassa) 90 528 47 221 48 075 Kassa och bank 34 081 51 038 46 250 Summa tillgångar 199 170 107 704 104 502 Eget kapital (exkl. periodens resultat) 140 763 60 440 61 453 Periodens resultat -7 656 9 504 12 978 Avsättningar 5 523 4 827 2 260 Räntebärande skulder 0 0 0 Icke räntebärande skulder 60 540 32 933 27 811 Summa eget kapital och skulder 199 170 107 704 104 502 Nyckeltal Jan-Jan-sept Helår sept 1999 1999 2000 Rörelsemarginal -3,7% 8,1% 7,9% Vinstmarginal -3,2% 8,6% 8,4% Sysselsatt kapital 133 107 69 944 74 431 Operativt kapital 99 026 18 906 28 181 Soliditet 66,8% 64,9% 71,2% Investeringar 7 807 5 968 7 075 Räntabilitet på eget kapital -9,8% 23,7% 23,3% Räntabilitet på sysselsatt kapital -8,0% 31,7% 31,2% Räntabilitet på operativt kapital -15,5% 97,4% 76,9% Medeltal anställda 316 198 215 Omsättning per anställd 635 750 962 Resultat efter avskr. per anställd -23 61 76 Antal anställda vid periodens slut 364 224 236 Antal aktier vid periodens utgång 4 161 3 450 3 477 120 800 820 Genomsnittligt antal aktier 3 933 3 099 3 288 353 800 737 Vinst per aktie -1,95 3,07 3,95 Eget kapital per aktie 31,99 20,27 21,40 Antal aktier efter utspädning 4 406 3 650 3 650 300 800 800 Vinst per aktie efter utspädning -1,88 2,88 3,72 Eget kapital per aktie efter utspädning 36,53 21,21 22,16 Finansieringsanalys Kassaflöde från löpande verksamhet 1 979 10 012 17 934 Förändring rörelsekapital -5 316 3 070 -11 858 Totalt kassaflöde från löpande -3 337 13 082 6 076 verksamhet Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 316 -5 316 -7 182 Kassaflöde från -1 516 23 438 24 452 finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel -12 169 28 134 23 346 Likvida medel vid periodens början 46 250 22 904 22 904 Likvida medel vid periodens slut 34 081 51 038 46 250 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00580/bit0002.pdf

Dokument & länkar