Delårsrapport för RKS AB (publ) avseende perioden januari - september 2001

Delårsrapport för RKS AB (publ) avseende perioden januari - september 2001 · Rörelseresultatet före skatt och avskrivningar för goodwill - 3,5 Mkr (-9,9 Mkr) · Resultatet före skatt -10,3 Mkr (-6,3 Mkr inkl. SPP) · Omsättningen ökade med 24 % till 249 Mkr (201 Mkr) · Antal anställda vid periodens utgång 381 (364) · Åtgärdsprogram genomförs som ger en årlig besparing om 15 Mkr · Avtal tecknat med ISS runt implementering av Oracle E-Business Suite · Samarbetsavtal tecknat med TietoEnator runt förvaltning av Oracle E-Business Suite · Avtal tecknat med Ikano i Danmark om nytt kort- och finansieringssystem RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster, integrerade affärslösningar och kompletta elektroniska handelslösningar mellan företag. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer som till stor del baserar sin konkurrenskraft på att effektivt utnyttja informationsteknik. RKS har 18 kontor i Sverige samt ett i Danmark. Antalet medarbetare uppgick per 2001-09-30 till 381. Marknad Den allmänna konjunkturnedgången har medfört en fortsatt nedgång i efterfrågan av IT-tjänster under årets tredje kvartal. Konjunkturavmattningen har lett till att företagen minskar sina IT- investeringar och att investeringsbesluten drar ut på tiden. Många företag ser över sitt utnyttjande av rena resurskonsulter till fördel för konsulter med hög kompetens och som tillför ny kunskap. RKS position som långvarig Oracle-partner och med djup kompetens inom systemutveckling, integration, skalbarhet och tillgänglighet är i rådande marknadssituation en konkurrensfördel. Marknadens intresse för tjänster runt Oracles produktportfölj är fortsatt god. Däremot har den mindre del av RKS som utgörs av konsulter med mindre erfarenhet samt inom andra områden drabbats hårdare. Den nedgång som tidigare märktes framför allt i Stockholmsområdet har spritt sig till andra delar av landet. De kundsegment som visat starkast efterfrågan under tredje kvartalet är offentlig förvaltning samt finans & försäkring. Inom tillverkande och distribuerande företag råder tvekan inför IT-investeringar. De projekt som påbörjas är oftast i effektiviseringssyfte. Inom telekommarknaden visar operatörerna fortsatt relativt hög IT-investeringstakt. Omsättning och resultat Årets tre första kvartal RKS omsättning under de första nio månaderna 2001 var 249,2 (200,6) Mkr, en ökning med 24 %. Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster och goodwillavskrivningar uppgick till -3,5 (-9,9) Mkr. Resultatet före skatt uppgick till -10,3 (-6,3) Mkr. I resultatet ingår en reservering om 2,9 Mkr avseende genomförda strukturåtgärder under tredje kvartalet. I resultatet för år 2000 ingår återförda medel från SPP om 9,3 Mkr. Rörelsemarginalen exklusive avskrivning för goodwill, EBITA-marginal, var -1,4 (-4,9) %. Resultatet efter skatt var -8,6 (-5,5) Mkr. Tredje kvartalet 2001 RKS omsättning under tredje kvartalet var 76,1 (67,4) Mkr, en ökning med 13 %. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster var -4,9 (-0,4) Mkr. Resultatet före skatt uppgick till -9,2 (- 5,4) Mkr. Rörelsemarginalen exklusive avskrivning för goodwill, EBITA- marginal, var -6,5 (-0,1) %. Resultatet efter skatt var -7,0 (-4,4) Mkr. Andra kvartalet år 2000 resultatfördes 9,3 Mkr avseende återförda medel från SPP. Som en följd av den fortsatta konjunkturavmattningen har debiteringsgraden sjunkit med 1,5 procentenheter jämfört med andra kvartalet. Detta sammantaget med att kvartalet innehåller de stora semestermånaderna är de främsta orsakerna till det försämrade resultatet. Förändring av tillämpade redovisningsprinciper har skett avseende redovisning av inkomstskatter. Från och med 2001 tillämpas Redovisningsrådets rekommendation RR9. Jämförelsesiffror för 2000 har justerats i enlighet med den nya principen. I övrigt är tillämpade redovisningsprinciper i denna rapport de samma som i RKS årsredovisning 2000. Med de nya principerna tillämpade på helåret 2000 skulle resultatet blivit 1,2 Mkr högre än vad som tidigare redovisats. Åtgärdsprogram I takt med konjunkturavmattningen har RKS kontinuerligt sett över koncernens kostnadssituation och leveranskapacitet. Detta har medfört att 8 personer har avvecklats under det tredje kvartalet. Med hänsyn till den fortsatta konjunkturavmattningen och den försämrade beläggningsgraden förstärker RKS åtgärderna och planerar genomförandet av ett program som innebär en ytterligare reducering av antalet medarbetare med ett tjugotal personer. Tillsammans med hittills genomförda åtgärder beräknas programmet minska koncernens kostnadsmassa med ca 15 Mkr på årsbasis. Åtgärdsprogrammet beräknas belasta resultatet för fjärde kvartalet med 4 Mkr och ger full effekt från och med januari 2002. Verksamhet Struktur och partners RKS verksamhet i Sverige är geografiskt indelad i sex regioner och 18 kontor. Affärsmässigt är verksamheten uppdelad i tre rikstäckande affärsområden: RKS Konsulting, RKS e-Business Solutions och RKS Telekom. Verksamheten inom kundsegmentet finans & försäkring bedrivs genom dotterbolaget RKS Finans & Försäkring AB. I september 2001 bildades dotterbolaget RKS Danmark, som ett direkt resultat av den uttalade strategin att följa kundernas behov och den marknad de ger. RKS tidigare kunder i Danmark fick genom det nya bolaget en lokal samarbetspartner. Samtidigt har RKS givits möjlighet att dra nytta av marknaderna på båda sidor av Öresund samt att utnyttja en gemensam leveranskapacitet. Under årets tredje kvartal tecknade RKS ett långsiktigt samarbetsavtal med TietoEnator. Syftet med avtalet är att gemensamt kunna erbjuda marknaden ett komplett tjänsteutbud kring Oracle E-Business Suite, där RKS är ledande i Norden. TietoEnator skall ansvara för driften hos ett antal företag på den nordiska marknaden och samarbetet innebär att TietoEnator knyter till sig RKS med dess kompetens för att driva utveckling av användande och ny funktionalitet inom affärssystemet Oracle E-Business Suite. För RKS del öppnar sig nu en ny marknad för såväl underhåll och vidareutveckling som ren nyinstallation och implementation. Kunder Bland RKS största kontinuerligt återkommande kunder märks IKEA, Ikano, Ericsson, Telia, AstraZeneca, ABB och Tele2. RKS tradition av långa kundrelationer är fortsatt stark, samtidigt som tillförseln av nya intressanta kunder och uppdrag varit god. I september tecknade RKS ett avtal med ISS Sverige AB angående uppgradering av affärssystemet Oracle E-Business Suite samt implementering av iProcurement. Finansiell ställning Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 126,9 Mkr (135,1 Mkr per 2000-12-31). Soliditeten är 65,4 % (64,6 % per 2000-12-31). Koncernen har under perioden inte haft några räntebärande skulder. Likvida medel uppgick till 16,3 Mkr (38,1 Mkr per 2000-12-31). Fjärde kvartalet kommer att ge ett positivt kassaflöde. Förändring av eget kapital för perioden är hänförlig till effekten av ny redovisningsprincip för inkomstskatter RR9 samt periodens resultat. I övrigt har samma redovisningsprinciper använts som i årsredovisningen för 2000. Vid ordinarie bolagsstämma beslutades om optionsprogram för anställda i RKS koncernen. 99 450 optioner har tecknats. Pris per option uppgick till 5,10 kronor och lösenpriset är 89 kronor. Hänsyn till detta har tagits i beräkningen av antal aktier och eget kapital per aktie efter utspädning. Vid ordinarie bolagsstämma bemyndigades styrelsen att fram till nästkommande ordinarie bolagsstämma fatta beslut om nyemission av högst 400 000 aktier av serie B. Skälet till detta är att möjliggöra förvärv av hela eller delar av företag och teknologi eller för att anskaffa kapital för fortsatt expansion av bolagets verksamhet. Investeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar utgörs huvudsakligen av datorutrustning och kontorsinventarier. I anläggningstillgångarna ingår goodwill om 49,0 Mkr (56,7 Mkr per 2000-09-30), vilken uppkommit i samband med förvärven av Allegro Informationssystem AB och W3Factory AB. Avskrivningen av immateriella anläggningstillgångar sker över 10 år. Personal Antal anställda inom RKS var den 30 september 381 (364) personer. Med beaktande av planerade åtgärder förväntas antalet anställda uppgå till ca 350. Medelantalet anställda under årets tre första kvartal var 370 (316) personer. Vid årsskiftet avvecklades den del inom RKS som arbetade med affärssystemet Jeeves genom avyttring till Argentum AB. Totalt 18 personer berördes. Den intensiva satsning på utveckling av personalens kompetens som länge kännetecknat RKS fortsätter oavbrutet. Personalomsättningen har ökat något och var under årets tre första kvartal 11,2 % räknat på årsbasis. Viktiga händelser efter rapportperioden I oktober tecknade RKS ett ramavtal med RFV i Stockholm. Avtalet omfattar organisationskonsulttjänster och gäller under ett år framöver, med en option för RFV om förlängning med ett år. RKS kommer att erbjuda RFV såväl försäkringskonsulter som kvalificerade projektledare. Avtalet är RKS första ramavtal avseende organisationskonsulter och är ett genombrott för satsningen på verksamhetskompetens inom området finans och försäkring. RKS har tecknat ett avtal om att installera ett nytt kort- och finansieringssystem hos Ikano Finans A/S i Danmark. RKS arbetar nu för sex av Ikanokoncernens dotterbolag i fem olika länder. Framtidsutsikter Det är RKS bedömning att IT-konsultmarknaden kommer att vara fortsatt svag under resten av 2001. RKS position relativt konkurrenterna är stark bl a på grund av inriktningen mot kvalificerade konsulttjänster och ett starkt partnerskap med Oracle. Trots den fortsatta avmattningen av marknaden samt beslutat åtgärdsprogram är det RKS bedömning att lönsamheten för helåret 2001 kommer att förbättras jämfört med 2000, dock ej lika starkt som tidigare indikerats. Det är vår fortsatta bedömning att omsättningstillväxten för helåret 2001 blir ca 15 %. RKS position inför 2002 förstärks genom den anpassning av leveranskapacitet som åtgärdsprogrammet innebär. Det är RKS uppfattning att de segment av IT-konsultmarknaden som RKS verkar inom i ett längre perspektiv kommer att växa samt att efterfrågan på framför allt kvalificerade IT-konsulttjänster även fortsättningsvis kommer att öka. RKS strategi för framtiden ligger fast. RKS har en bred kundbas, ett djupt tekniskt kunnande inom systemutveckling, integration, skalbarhet och tillgänglighet. I kombination med branschkunskap inom de prioriterade segmenten tillverkande & distribuerande företag, finans & försäkring samt telekommunikation fortsätter RKS sin strävan att i allt högre grad sälja och leverera lösningar. I takt med att kunderna i allt större omfattning efterfrågar konsulttjänster med högt kompetensinnehåll avser RKS att fortsätta att utveckla tjänster inom spetsområden som exempelvis CRM och Business Intelligence, där RKS befinner sig i utvecklingens framkant. I en marknad där konkurrensen successivt hårdnar drar RKS fördelar av det faktum att konsulterna finns nära kunderna. Med sammanlagt 18 kontor i Sverige och ett i Köpenhamn har RKS en mycket god geografisk täckning. Samtidigt fortsätter RKS att satsa stora resurser på kompetensutveckling hos samtliga medarbetare, i syfte att även i framtiden förbli ett attraktivt IT-konsultföretag för såväl kunder som anställda. RKS långsiktiga målsättning om en organisk tillväxt om minst 20 % per år kvarstår. Att komplettera den organiska tillväxten med strategiska förvärv av konsultföretag med högt efterfrågade kompetenser är också av fortsatt intresse. Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Stockholm 2001-10-26 Ingemar Söderlind VD RKS AB (publ) För mer information, kontakta Ingemar Söderlind, VD RKS AB Tel: 08-50 69 00 ingemar.soderlind@rk 01 s.se Kommande ekonomisk rapportering Bokslutskommuniké för 2002-02-15 räkenskapsåret 2001 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00820/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00820/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar