• news.cision.com/
  • RKS/
  • Delårsrapport för RKS AB (publ) avseende perioden januari-september 2002

Delårsrapport för RKS AB (publ) avseende perioden januari-september 2002

Report this content

Delårsrapport för RKS AB (publ) avseende perioden januari - september 2002 *Omsättningen uppgick 202,1 (249,2) Mkr *Resultatet före goodwill och jämförelsestörande poster var -25,1 (-3,5) Mkr *Resultatet före skatt uppgick till -51,4 (-10,3) Mkr *Avveckling av olönsamma enheter är genomförd *Rörelseresultatet för tredje kvartalet var -10,4 Mkr, varav -2,8 Mkr i *kvarvarande verksamhet. *För fjärde kvartalet bedöms rörelseresultatet bli positivt RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster och integrerade affärslösningar. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer som till stor del baserar sin konkurrenskraft på att effektivt utnyttja informationsteknik. RKS har 12 kontor i Sverige samt ett i Danmark. Marknad Marknaden för IT-tjänster i Sverige har under tredje kvartalet 2002 varit fortsatt svag. Framför allt gäller detta uppdrag som innefattar nyinvesteringar och nyutveckling av system. Ledtider för beslut om investeringar och projektstarter är alltjämt långa. Efterfrågan inom förvaltningstjänster har däremot varit relativt stabil, vilket för RKS del framför allt gäller affärssystemkunderna. De regionala skillnaderna i efterfrågan kvarstår. Marknadsläget är fortsatt tillfredsställande i södra Sverige. I Stockholm är efterfrågan svag och påverkas framför allt av nedgången inom marknads-segmenten telekommunikation samt bank & försäkring. Åtgärdsprogram Det åtgärdsprogram som beslutades om under andra kvartalet 2002 har genomförts enligt plan. För att återskapa uthållig lönsamhet fattades under tredje kvartalet 2002 beslut om att avveckla kontoren i Göteborg och Gävle. Det svaga marknadsläget i Göteborg har genererat förluster under det senaste året och flera åtgärder för att vända situationen har genomförts, dock utan tillfredsställande resultat. Avvecklingen i Göteborg innebär att 39 personer sagts upp. I Gävle har åtta medarbetare avvecklats. Samtidigt har en reducering av koncerngemensamma kostnader genomförts. Kostnaderna för åtgärder genomförda under tredje kvartalet beräknas uppgå till 15,3 Mkr och belastar resultatet för perioden. Genom de åtgärder som genomförts minskar antalet medarbetare på RKS med 77 personer. Kvarvarande affärsvolym förväntas generera positivt rörelseresultat. Omsättning och resultat Årets tre första kvartal 2002 RKS omsättning under de första nio månaderna 2002 var 202,1 (249,2) Mkr. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till - 25,1 (- 3,5) Mkr. Resultatet före skatt uppgick till - 51,4 (- 10,3) Mkr. De nu avvecklade verksamheterna har under årets tre första kvartal belastat rörelseresultatet med 27,7 Mkr. Därtill kommer strukturkostnader om 22,6 Mkr. Tredje kvartalet 2002 RKS omsättning under det tredje kvartalet 2002 var 53,2 (76,1) Mkr. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till - 10,4 (- 4,9) Mkr. Efter avskrivningar för goodwill och beslutat åtgärdsprogram uppgick resultatet till - 27,3 (- 9,4) Mkr. Resultatet före skatt uppgick till -27,1 (-9,2) Mkr. De nu avvecklade verksamheterna har under årets tredje kvartal belastat rörelseresultatet med 7,6 Mkr. Därtill kommer strukturkostnader om 15,3 Mkr. Verksamhet Struktur och partners RKS genomförda åtgärdsprogram under andra och tredje kvartalen 2002 betyder att verksamheten framledes koncentreras till två affärsområden - Konsulting och Affärssystem - med marknaden fördelad på fyra geografiska områden: Syd, Öst, Mitt och Stockholm. I Danmark verkar RKS genom ett dotterbolag som organisatoriskt tillhör region Syd. RKS har under årets tredje kvartal ytterligare befäst sin position som ledande Oraclekonsult genom samarbetet med Oracle runt lanseringen av applikationsservern Oracle 9iAS release 2. Kunder RKS långa och goda kundrelationer är av extra stor betydelse i nuvarande svaga marknad. RKS har stärkt sin relation med traditionellt stora kunder som IKEA, Ikano och AstraZeneca. RKS har av AstraZeneca valts ut som en av ett fåtal fullserviceleverantörer av IT-konsulttjänster och ett ramavtal gällande två år har undertecknats. Ett treårigt ramavtal har tecknats med Svenska Kraftnät avseende systemutveckling inom driftövervakningssystemet för det svenska stamnätet. Finansiell ställning Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 71,2 Mkr (116,8 Mkr per 2001-12-31). Soliditeten är 46,7% (62,7 % per 2001-12-31). Koncernen har under perioden inte haft några räntebärande skulder. Vid periodens utgång uppgick tillgängliga likvida medel till 10,6 Mkr (37,1 Mkr per 2001-12-31). Därutöver finns en beviljad ej utnyttjad checkräkningskredit på 7,5 Mkr. Oförändrade redovisningsprinciper har använts jämfört med årsredovisningen för 2001. Investeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under de tre första kvartalen till 0,4 (4,7) Mkr och utgörs huvudsakligen av datorutrustning och kontorsinventarier. Personal Antalet anställda inom RKS den 30 september 2002 var 327 (381) personer. Medelantalet anställda under rapportperioden var 337 (370). Efter genomförda åtgärdsprogram uppgår antalet anställda till ca 250. Framtidsutsikter I samband med rapporten för första halvåret 2002 gjorde RKS bedömningen att verksamheten under andra halvåret skulle generera ett positivt rörelseresultat. Fjärde kvartalet bedöms ge ett positivt rörelseresultat, dock ej tillräckligt för att ge ett positivt rörelseresultat för andra halvåret 2002. Kommande rapporter Bokslutskommuniké 2003-02-18 Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer Stockholm 2002-10-29 Ingemar Söderlind VD RKS AB (publ) Telefon: 08-50690000 E-post: ingemar.soderlind@rks.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/18/20021029BIT00550/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/18/20021029BIT00550/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar