Kallelse till ordinarie bolagsstämma i RKS AB (publ)

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i RKS AB (publ) Aktieägarna i RKS AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 13 maj 2003 klockan 17.00 i bolagets lokaler, Ynglingagatan 14, Stockholm. ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 2 maj 2003, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast klockan 16.00 onsdagen den 7 maj 2003, under adress: RKS AB (publ) Att: Cecilia Wirén, Box 23046, 104 35 Stockholm, eller per telefon (08- 50 69 00 02) eller per telefax (08-50 69 00 16) eller med e-post (cecilia.wiren@rks.se). Kontaktperson är Cecilia Wirén. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan bör, förutom aktieägares namn eller firma, även anges adress, person- /organisationsnummer och telefonnummer. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 2 maj 2003 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av minst en justeringsman. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Godkännande av dagordning. 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 8. Beslut a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter. 11. Beslut om ändring av bolagsordningen. 12. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet. 13. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier och emission av konvertibla skuldförbindelser med företrädesrätt för aktieägarna. 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier. 15. Val av nomineringskommitté. 16. Beslut om att ge styrelsen i uppdrag att utse a) en ersättningskommitté; och b) en revisionskommitté. 17. Stämmans avslutande. Styrelse, revisorer och arvoden (punkterna 9 och 10) Nomineringskommittén vald av ordinarie bolagsstämman år 2002 har anmält följande förslag: · Styrelsearvode om sammanlagt 400 000 kronor. Arvode till revisorerna enligt löpande räkning. · Sju ordinarie styrelseledamöter med tre suppleanter. Omval av Bengt Bohlin, Lars-Olof Bäckman, Kåre Gilstring, Per Granath, Ingemar Söderlind, Lars-Åke Rydh och Olle Zetterqvist som styrelseledamöter samt omval av Christer Holman och nyval av Pamela Reynold och Tina Kervall som styrelsesuppleanter. · Omval av Håkan Andréasson och Erik Clason som revisorer. Ändring av bolagsordningen, nedsättning av aktiekapitalet och emission av aktier och konvertibla skuldebrev (punkterna 11-13) Förslagen avseende ändring av bolagsordningen och nedsättningen av aktiekapitalet syftar till att kunna genomföra emission av aktier och konvertibla skuldförbindelser till bolagets aktieägare på föreslagna villkor och beslut därom är villkorade av att bolagsstämman fattar beslut enligt var och en av punkterna 11-13 i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen, varvid § 4 föreslås få följande lydelse "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 499 949 kronor och högst 41 999 796 kronor." och § 5 föreslås få följande lydelse: "Aktie skall lyda på 1,80 kronor.". Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att aktiekapitalet skall sättas ned med 2 939 986 kronor genom en minskning av aktiernas nominella belopp från 2,50 kronor till 1,80 kronor utan återbetalning för avsättning till reservfonden. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 11 april 2003 om, dels ökning av bolagets aktiekapital med högst 22 679 892 kronor genom emission av högst 12 599 940 nya aktier av serie B, envar aktie om nominellt 1,80 kronor (efter genomförd sänkning av akties nominella belopp), dels utgivande av konvertibla skuldförbindelser genom upptagande av ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 22 679 892 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer bolagets aktieägare i förhållande till sin andel av aktiekapitalet, varvid en befintlig aktie, oavsett aktieslag, berättigar till teckning av tre nya aktier av serie B. Emissionskursen skall vara 1,80 kronor per aktie. Alternativt äger bolagets aktieägare rätt att för varje tio befintliga aktier, oavsett aktieslag, teckna konvertibel skuldförbindelse om nominellt 54 kronor medförande rätt till utbyte mot aktier av serie B. Emissionskursen skall motsvara lånets nominella belopp. Lånet löper med årlig ränta om 5,25 procent och förfaller till betalning den 30 juni 2006. Konvertering kan äga rum från och med den 1 augusti 2003 till och med den 10 juni 2006. Konverteringskursen uppgår till två kronor. Skuldförbindelserna kan, om tecknade och fullt konverterade till aktier av serie B, innebära en ökning av aktiekapitalet med maximalt 20 411 902,80 kronor (efter genomförd sänkning av akties nominella belopp). Avstämningsdag skall vara den 19 maj 2003 och teckning skall ske från och med den 26 maj 2003 till och med den 13 juni 2003. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 14) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av sammanlagt högst 1 000 000 nya aktier av serie B. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med bestämmelse som avses i 4 kap 6 § aktiebolagslagen (apport eller kvittning) eller med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Styrelsens skäl för att avvika från aktieägares företrädesrätt är att möjliggöra förvärv av hela eller delar av företag, rörelser och teknologi eller för att anskaffa kapital. Nomineringskommitté (punkt 15) Aktieägare representerande mer än 20 procent av röstetalet har anmält att de föreslår omval av Kåre Gilstring, Börje Nyström och Bengt-Åke Bengtsson samt nyval av Peter Michanek som ledamöter av nomineringskommittén. Ersättnings- och revisionskommitté (punkt 16) Aktieägaren Sverige Aktiesparares Riksförbund har föreslagit att bolagsstämman skall ge styrelsen i uppdrag att utse dels en ersättningskommitté med bland annat uppgift att bereda olika typer av ersättningsfrågor inom bolaget, dels en revisionskommitté som skall utgöra en beredande underkommitté till styrelsen i frågor rörande kontroll över bolagets redovisning och ledning. Bolagsstämmans beslut under punkterna 11, 12 och 14 är giltiga endast om de biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2002 kommer att finnas tillgänglig hos bolaget, Ynglingagatan 14, Stockholm samt på bolagets hemsida (www.rks.se) senast från och med den 29 april 2003. Årsredovisningen skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Styrelsens fullständiga förslag till beslut, punkterna 11-14, finns tillgängliga hos bolaget och skickas till de aktieägare som begär detta och uppger sin postadress. Stockholm i april 2003 Styrelsen i RKS AB (publ) RKS AB (publ) RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster och integrerade affärslösningar. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer som till stor del baserar sin konkurrenskraft på att effektivt utnyttja informationsteknik. RKS har 11 kontor i Sverige och ett i Danmark och är noterat på Stockholmsbörsens O- lista. För mer information http://www.rks.se. För ytterligare information, kontakta: RKS Karin Perntoft RKS AB, Informationschef Tel: 042-26 68 05 Karin.perntoft@rks.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/14/20030414BIT00600/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/14/20030414BIT00600/wkr0002.pdf

Om oss

RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade beslutsstödslösningar, konsulttjänster och integrerade affärslösningar. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser.

Dokument & länkar