Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i RKS AB (publ)

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i RKS AB (publ) Vid ordinarie bolagsstämma i RKS AB (publ) ("RKS") med början kl. 17.00 den 13 maj 2003 i bolagets lokaler i Stockholm fattades bland annat följande beslut · Styrelsen valdes enligt förslag i kallelsen: Omval av samtliga ordinarie styrelseledamöter. Christer Dahlström och Clas Rinné avgick som styrelsesuppleanter och ersattes av Pamela Reynold (född 1965, servicechef i Netwise AB) och Tina Kervall (född 1971, administrativ chef för RKS Region Syd). · Omval av Erik Clason och Håkan Andréasson som revisorer. · Beslöts i enlighet med styrelsens förslag om dels ändring av bolagsordningen innebärande att aktiekapitalgränserna justeras och akties nominella belopp sänks från 2,50 till 1,80 kronor, dels nedsättning av bolagets aktiekapital med 2 939 986 kronor för avsättning till reservfond. · Beslöts att godkänna styrelsens beslut av den 11 april 2003 om nyemission av högst 12 599 940 aktier och emission av konvertibla skuldförbindelser om nominellt högst 22 679 892 kronor med företrädesrätt för bolagets aktieägare. · Beslöts att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av högst 1 000 000 aktier av serie B. · Beslöts att tillsätta nomineringskommitté bestående av Kåre Gilstring, Bengt-Åke Bengtsson, Sten Marthinsson samt Peter Michanek. · Beslöts att ge styrelsen i uppdrag att utse ersättnings- och revisionskommitté. I sitt anförande redogjorde verkställande direktören Ingemar Söderlind för RKS utveckling under 2002. Omfattande strukturåtgärder har vidtagits under året vilket resulterade i ett positivt resultat för fjärde kvartalet. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde omvaldes Kåre Gilstring till styrelsens ordförande. RKS AB (publ) RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster och integrerade affärslösningar. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer som till stor del baserar sin konkurrenskraft på att effektivt utnyttja informationsteknik. RKS har 11 kontor i Sverige och ett i Danmark och är noterat på Stockholmsbörsens O- lista. För mer information http://www.rks.se. För ytterligare information, kontakta: RKS Ingemar Söderlind, Tel: 08-50 69 00 01 ingemar.soderlind@rks.se VD RKS AB Karin Perntoft, Tel: 042-26 68 05 karin.perntoft@rks.se Informationschef RKS AB ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00060/wkr0002.pdf

Om oss

RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade beslutsstödslösningar, konsulttjänster och integrerade affärslösningar. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser.

Dokument & länkar