RKS AB (publ) genomför företrädesrättsemission av aktier och konvertibla skuldebrev

RKS AB (publ) genomför företrädesrättsemission av aktier och konvertibla skuldebrev Styrelsen för RKS har den 11 april 2003, under förutsättning av godkännande av ordinarie bolagsstämman den 13 maj 2003, beslutat om nyemission av aktier och utgivande av konvertibla skuldförbindelser med företrädesrätt för bolagets aktieägare, i vilken aktieägarna ges valfrihet att teckna antingen aktier eller konvertibla skuldförbindelser alternativt en kombination av dessa. Emissionerna tillför RKS högst omkring 22,7 Mkr före emissionskostnader. RKS har under 2001-2002 genomfört ett omfattande omstruktureringsprogram för att anpassa verksamheten till rådande marknadsförhållanden. Bolaget har därvid valt att fokusera verksamheten till bolagets kärnområden - IT- konsulting och affärssystem - samt reducerat antalet regioner och lokalkontor. Bolaget har vidare återinfört ett flexibelt resultatlönesystem i syfte att säkerställa ett positivt kassaflöde. Motivet till föreliggande kapitalanskaffning är att stärka balansräkningen efter genomfört omstruktureringsprogram och att skapa en stabil finansiell bas för att kunna ta tillvara på möjligheter som uppstår då marknaden vänder. Av emissionsbeloppet bedöms cirka 42 procent1 vara säkerställt genom att ett antal större aktieägare och bolagets styrelse har förklarat sin avsikt att teckna sin andel av emissionen, ledande befattningshavare och före detta anställda som är större aktieägare förklarat sin avsikt att deltaga i emissionen, samt garantiåtagande från RKS Styrelseordförande Kåre Gilstring2 motsvarande ett belopp om 1,5 Mkr. Emissionsvillkor i sammandrag Styrelsens beslut är villkorade av godkännande av ordinarie bolagsstämman den 13 maj 2003 samt att ordinarie bolagsstämma beslutar om nedsättning av aktiekapitalet genom att minska akties nominella belopp från 2,50 kronor till 1,80 kronor utan återbetalning för avsättning till reservfond i enlighet med styrelsens förslag. De som är aktieägare på avstämningsdagen den 19 maj 2003 har rätt att för varje (1) gammal aktie i RKS teckna tre (3) nya aktier om nominellt 1,80 kronor till en emissionskurs om 1,80 kronor, alternativt att för varje tiotal gamla aktier teckna en (1) efterställd konvertibel skuldförbindelse om nominellt 54 kronor. Den konvertibla skuldförbindelsen löper med en årlig ränta om 5,25 procent och förfaller till betalning den 30 juni 2006. Konverteringskursen uppgår till 2,00 kronor per aktie, dvs. varje konvertibel skuldförbindelse om nominellt 54 kronor berättigar vid konvertering till 27 nya aktier i RKS. Teckning kan ske under perioden från och med den 26 maj till och med den 13 juni 2003. Emissionerna tillför RKS högst ca 22,7 Mkr före emissionskostnader. Antalet aktier kommer att ökas med mellan 11.339.946 - 12.599.940, beroende på anslutningsgraden i de två alternativen, förutsatt full anslutning till erbjudandet och full konvertering. Detta motsvarar en ökning av Bolagets aktiekapital med mellan 20.411.902,80 kronor och 22.679.892 kronor. Vid teckning av aktier gäller följande villkor: · Företrädesrätt: En (1) gammal aktie, oavsett aktieslag, berättigar till teckning av tre (3) nya aktier av serie B · Emissionskurs: 1,80 kronor · Maximalt antal aktier vid full anslutning: 12.599.940 Vid teckning av konvertibler gäller följande villkor: · Företrädesrätt: Tio (10) gamla aktier, oavsett aktieslag, berättigar till teckning en (1) konvertibel skuldförbindelse om nominellt 54 kronor · Emissionskurs: 54 kronor per konvertibel skuldförbindelse om nominellt 54 kronor (100 procent) · Lånebelopp: Lånebeloppet uppgår till nominellt högst 22,7 Mkr · Ränta: Den konvertibla skuldförbindelsen löper med en årlig ränta om 5,25 procent · Konverteringskurs: 2,00 kronor per aktie · Aktieserie vid konvertering: B-aktier · Konverteringstid: 1 augusti 2003- 10 juni 2006 · Konvertibel skuldförbindelse kommer ej att noteras Prospekt innehållande fullständiga villkor beräknas att offentliggöras omkring den 21 maj 2003 och kommer därefter att distribueras till samtliga aktieägare. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på www.rks.se samt på www.nordiska.com. Bankaktiebolaget JP Nordiska är finansiell rådgivare till RKS i samband med emissionen. RKS AB (publ) RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster och integrerade affärslösningar. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer som till stor del baserar sin konkurrenskraft på att effektivt utnyttja informationsteknik. RKS har 11 kontor i Sverige och ett i Danmark och är noterat på Stockholmsbörsens O- lista. För mer information http://www.rks.se. För ytterligare information, kontakta: RKS Ingemar Söderlind, Tel: 08-50 69 00 00 Ingemar.soderlind@rks.se VD RKS AB Per Granath, Tel: 0706-37 40 18 per.granath@intellecta.se styrelseledamot Karin Perntoft, Tel: 042-26 68 05 Karin.perntoft@rks.se Informationschef RKS AB _______________________________ 1 De institutionella ägarnas avsiktsförklaringar gäller under förutsättning att dessa inte vid tillfället strider mot Finansinspektionens eller andra myndigheters regler avseende bl a största tillåtna innehav i ett enskilt bolag. 2 Privat och via bolag. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/14/20030414BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/14/20030414BIT00080/wkr0002.pdf

Om oss

RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade beslutsstödslösningar, konsulttjänster och integrerade affärslösningar. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser.

Dokument & länkar