Bokslutsrapport augusti 2002

Report this content

Bokslutsrapport 1 september 2001 - 31 augusti 2002 · Nettoomsättningen uppgick till 633,3 (636,8) Mkr. · Resultatet efter finansnetto uppgick till 20,1 (-15,5) Mkr. Engångsposter om 19,2 (-6,6) Mkr ingår i resultatet. · Kassaflödet förbättrades kraftigt och uppgick efter investeringar till 4,3 (-80,9) Mkr. · Bruttovinstmarginalen ökade till 50,5 (48,6) procent. · rnb har i september förvärvat modeföretaget Champagne med 24 butiker. · Mikael Solberg utsedd till arbetande styrelseordförande. rnb-koncernen rnb äger, driver och utvecklar starka butikskoncept för kvalitetsmedvetna kunder i olika åldrar. rnb har idag fyra koncept: Polarn O. Pyret, SOLO, SAKS/Blombergs och NK/Varumärkesbutikerna. Samtliga koncept vänder sig till en väl definierad målgrupp. rnbs koncept arbetar med kända varumärken och har butiker i så kallade A- lägen. rnb är Sveriges tionde största modedetaljist och antalet butiker uppgick per den 31 augusti 2002 till 92, varav 15 drivs av franchisetagare. Förvärv av Champagne I september har rnb från familjen von Rosen förvärvat Champagnegruppen med 24 modebutiker i Stockholm, Göteborg och Linköping. rnb har därigenom stärkt sin ställning som Sveriges ledande modeföretag för kvalitetskläder. Som en följd av förvärvet ökar rnbs omsättning med ca 200 Mkr för det kommande räkenskapsåret. Förvärvet har finansierats genom banklån och egna medel. Efter förvärvet kommer rnbs soliditet därmed initialt att sjunka från 38,9% till ca 32%. Kostnader för finansiering och goodwillavskrivningar hänförliga till Champagne-förvärvet beräknas uppgå till ca 4,5 Mkr för räkenskapsåret 2002/2003. För räkenskapsåret 2001 redovisade Champagne ett resultat efter finansiella poster om 14,9 Mkr. Förvärvet beräknas kunna ge omfattande samordningsvinster mellan bolagen. Organisation För att förstärka rnbs organisation efter förvärvet av Chmpagne-gruppen, har styrelsen från den 1 november 2002 utsett Mikael Solberg till arbetande styrelseordförande. Till vice ordförande i styrelsen utsågs samtidigt Claes Hansson. Verksamheten Under räkenskapsåret har sammanlagt 10 nya butiker öppnats, varav fem Polarn O. Pyret, två Solo, två Saks samt en Outlet i Vinsta. Tre Blombergsbutiker har stängts under räkenskapsåret. I början på det nya räkenskapsåret har ytterligare tre Polarn O. Pyret samt en Saks butik öppnats. Under hösten 2002 genomförs en omprofilering av Saks-konceptet. I samband med detta har fem Blombergsbutiker omvandlats till det nya, utvecklade Saks-konceptet, som också tillförts ett damsortiment i sju butiker. Tillförandet av dam i Saks sker inom befintliga butiksytor, vilket bedöms öka försäljningen per kvadratmeter. Efter nyöppningar och omprofileringar kommer Saks från och med september 2002 att innehålla 14 butiker, varav sju med såväl herr- som damsortiment. Under fjärde kvartalet har Polarn O. Pyrets satsning på TV-reklam fortsatt. Satsningen på TV-reklam utgör en omdisponering av resurser och ligger inom ramen för Polarn O. Pyrets normala marknadsföringsbudget. Satsningen på TV-reklam inleddes i slutet av mars och bedöms ha haft en positiv effekt. Arbetet med åtgärdsprogrammet och realisering av synergieffekter har fortsatt under perioden och varit framgångsrikt. Kostnadsbesparingarna fortsätter enligt plan och har medfört en effektivare kostnadsstruktur. Efter förvärvet av Champagne kommer arbetet under det nya räkenskapsåret att fokuseras på att integrera Champagne i rnb. Intäkter och resultat Den svenska konfektionsmarknaden fortsatte att försvagas även under det fjärde kvartalet. Den onormalt varma sommaren påverkade försäljningen negativt under det fjärde kvartalet. Totalt beräknas det varma vädret ha påverkat försäljningen för rnb negativt med ca 12 Mkr och rörelseresultatet med ca 5,2 Mkr. Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 633,3 (636,8) Mkr. Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 139,8 (143,8) Mkr. Rörelseresultatet under perioden uppgick till 26,4 (-6,8) Mkr. Resultatet efter finansiella poster ökade till 20,1 (-15,5) Mkr. Reavinst på försäljning av fastighet ingår i resultatet med 19,2 Mkr. Under räkenskapsåret har kostnader för nyöppnade butiker belastat resultatet med 6,0 Mkr, varav 4,4 Mkr har fallit ut under fjärde kvartalet. Bruttovinstmarginalen för räkenskapsåret uppgick till 50,5 (48,6) procent. För fjärde kvartalet blev resultatet efter finansiella poster -22,4 (- 33,7) Mkr. Bruttomarginalen under fjärde kvartalet uppgick till 42,6 (38,9) procent. Finansiell ställning och likviditet Koncernens balansomslutning uppgick till 393,6 Mkr jämfört med 365,1 Mkr vid föregående räkenskapsårs utgång. Det egna kapitalet uppgick till 153,0 (141,5) Mkr, vilket ger en soliditet om 38,9 (38,8) procent. Varulagret uppgick till 170,7 (148,3) Mkr. Ökningen är relaterad till nyöppnade enheter under räkenskapsåret samt enheter som öppnar i början på det nya räkenskapsåret. Kassaflödet efter investeringar uppgick till 4,3 (-80,9) Mkr. Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade checkkrediter uppgick vid periodens slut till 43,9 Mkr jämfört med 68,1 Mkr vid föregående räkenskapsårs utgång. Investeringar och avskrivningar Periodens investeringar uppgick till 36,6 (41,5) Mkr, och bestod i huvudsak av butiksetableringar och ombyggnationer av befintliga butiker. Avskrivningarna under perioden uppgick till 25,3 (25,7) Mkr, varav goodwillavskrivningar utgjorde 3,2 (3,2) Mkr. Personal Medelantalet anställda under perioden uppgick till 357 personer (365). Moderbolaget Moderbolagets intäkter uppgick till 207,7 (186,3) Mkr. Resultatet efter finansnetto uppgick till 21,5 (-21,3) Mkr. Periodens investeringar uppgick till 11,6 (31,6) Mkr. Framtidutsikter Det rådande konjunkturläget gör att rnb bedömer att tillväxten på den svenska marknaden kommer att vara fortsatt svag den närmaste tiden. Under det kommande räkenskapsåret kommer nyetableringstakten att sjunka. Fokusering kommer att ske på att realisera samordningsvinster efter förvärvet av Champagne. Arbetet med kostnadsbesparingar och effektiviseringar inom varuflödes- och varuanskaffnings-processerna kommer att fortsätta. Utdelning Styrelsen har beslutat att föreslå bolagsstämman att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2001/2002. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum den 23 januari 2003 i Stockholm. Kommande informationstillfällen Delårsrapport för perioden september-november 2002 kommer att offentliggöras den 23 januari 2003. Nomineringskommitté Till nomineringskommitté har utsetts Mikael Solberg, Hans Risberg och Anders Slettengren. Nomineringskommitténs uppgift är att föreslå styrelseledamöter inför ordinarie bolagsstämma 2003. Årsredovisning rnbs årsredovisning beräknas vara klar i slutet av december och kommer att finnas tillgänglig på företaget. Den kommer samtidigt att skickas ut till aktieägarna. Stockholm den 24 oktober 2002 rnb Retail and Brands AB (publ) Styrelsen Frågor angående denna rapport besvaras av: VD Christel Kinning 08-670 95 10, 0733-97 95 10 CFO Göran Blomberg 08-670 95 99, 0733-97 95 99 [REMOVED GRAPHICS] rnb Retail and Brands AB P.O. Box 27836, Sandhamnsgatan 81 S-115 93 STOCKHOLM, SWEDEN Phone: +46-8-670 95 00. Fax: +46-8-670 95 01 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00350/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00350/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar