Delårsrapport 1 september 2001 - 31 maj 2002

Delårsrapport 1 september 2001 - 31 maj 2002 · Arbetet med åtgärdsprogrammet har varit fortsatt framgångsrikt och medfört resultatförbättring. · Kassaflödet förbättrades kraftigt och uppgick efter investeringar till 40,5 (-56,8) Mkr. · Nettoomsättningen uppgick till 493,5 (493,0) Mkr. · Resultatet efter finansnetto uppgick till 42,5 (18,2) Mkr. Engångsposter om 19,2 (2,2) Mkr ingår i resultatet. · Bruttovinstmarginalen ökade till 52,7 (51,4) procent. · SAKS och Blombergs omprofileras till ett gemensamt koncept. rnb-koncernen rnb äger, driver och utvecklar starka butikskoncept för kvalitetsmedvetna kunder i olika åldrar. rnb har idag fyra koncept: Polarn O. Pyret, SOLO, SAKS/Blombergs och NK/Varumärkesbutikerna. Samtliga koncept vänder sig till en väl definierad målgrupp. rnbs koncept arbetar med kända varumärken och har butiker i så kallade A- lägen. rnb är Sveriges tionde största modedetaljist och skapades genom sammanslagningen av Polarn O. Pyret AB och Portwear-koncernen sommaren 2000. Antalet butiker uppgick per den 31 maj 2002 till 89, varav 15 drivs av franchisetagare. Konsolidering av räkenskaperna för den nya koncernen har ägt rum från den 1 juli 2000. För att få relevanta jämförelsetal ingår även en proformaredovisning för perioden före 1 juli 2000. Viktiga händelser Nyetableringar Under det senaste kvartalet har tre nya butiker öppnats, varav två Polarn O. Pyret och en SOLO. Under augusti och september 2002 kommer sju nya butiker att öppnas, varav fyra Polarn O. Pyret, två SAKS och en SOLO butik. Omprofilering av butiker Under hösten 2002 kommer SAKS-konceptet att omprofileras. I samband med detta kommer fem Blombergsbutiker att omvandlas till det nya, utvecklade SAKS-konceptet, som också tillförs ett damsortiment i sju butiker. Tillförandet av dam i SAKS sker inom befintliga butiksytor vilket bedöms öka försäljningen per kvadratmeter. Efter nyöppningar och omprofileringar kommer SAKS från och med september 2002 att innehålla 14 butiker varav sju med såväl herr- som damsortiment. Ny mediastrategi för PO.P Under perioden har Polarn O. Pyret bytt mediastrategi och inlett ett samarbete med TV 4. Satsningen på reklam-TV utgör en omdisponering av resurser och ligger inom ramen för PO.Ps normala marknadsföringsbudget. Satsningen på reklam- TV inleddes i slutet av mars och bedöms ha haft en positiv effekt. Åtgärdsprogram och synergier ger effekt Arbetet med åtgärdsprogrammet och realisering av synergieffekter har fortsatt under perioden och varit framgångsrikt. Kostnadsbesparingarna fortsätter enligt plan och har medfört en effektivare kostnadsstruktur. Totalt uppgår värdet av kostnadsbesparingarna till ca 14 Mkr för hela innevarande räkenskapsår och ca 19 Mkr från och med kommande räkenskapsår. Sammantaget har åtgärdsprogrammet och synergieffekterna medfört en väsentlig resultatförbättring och ett kraftigt förbättrat kassaflöde. Intäkter och resultat Den svenska konfektionsmarknaden fortsatte att försvagas även under det tredje kvartalet och enligt HUI var tillväxten negativ. För hela redovisningsperioden har därmed konfektionshandeln i Sverige minskat med ca 1% Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 493,5 (493,0) Mkr. Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 150,2 (146,9) Mkr. Rörelseresultatet under perioden uppgick till 46,9 (24,3) Mkr. Resultatet efter finansiella poster ökade till 42,5 (18,2) Mkr. Reavinst på försäljning av fastighet ingår i resultatet med 19,2 Mkr. Bruttovinstmarginalen för perioden uppgick till 52,7 (51,4) procent. För tredje kvartalet blev resultatet efter finansiella poster 2,4 (-0,1) Mkr. Bruttomarginalen under tredje kvartalet uppgick till 54,5 (53,0) procent. Det förbättrade resultatet, exklusive reavinsten på fastighet, är i sin helhet relaterat till det pågående åtgärdsprogrammet och arbetet med att realisera synergier inom koncernen. Finansiell ställning och likviditet Koncernens balansomslutning uppgick till 334,8 Mkr jämfört med 365,1 Mkr vid föregående räkenskapsårs utgång. Det egna kapitalet uppgick till 170,0 (141,5) Mkr, vilket ger en soliditet om 50,8 (38,8) procent. Varulagret uppgick till 137,6 (141,2) Mkr. Kassaflödet efter investeringar uppgick till 40,5 (-56,8) Mkr. Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade checkkrediter uppgick vid periodens slut till 82,1 Mkr jämfört med 68,1 Mkr vid föregående räkenskapsårs utgång. Investeringar och avskrivningar Periodens investeringar uppgick till 26,9 (34,4) Mkr, och bestod i huvudsak av butiksetableringar och ombyggnationer av befintliga butiker. Avskrivningarna under perioden uppgick till 18,9 (19,3) Mkr, varav goodwillavskrivningar utgjorde 2,4 (2,4) Mkr. Personal Medelantalet anställda under perioden uppgick till 360 personer (375). Moderbolaget Moderbolagets intäkter uppgick till 158,0 (141,3) Mkr. Resultatet efter finansnetto uppgick till 26,9 (-4,4) Mkr. Periodens investeringar uppgick till 7,5 (20,2) Mkr. Framtidutsikter Det rådande konjunkturläget gör att rnb bedömer att tillväxten på den svenska marknaden kommer att vara fortsatt svag den närmaste tiden. Det pågående åtgärdsprogrammet och arbetet med att realisera ytterligare synergier inom koncernen gör att resultatet för innevarande räkenskapsår bedöms bli väsentligt bättre än motsvarande period föregående år. Kommande informationstillfällen Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2001/2002 lämnas den 24 oktober 2002. Stockholm den 27 juni 2002 Christel Kinning Verkställande direktör Frågor angående denna rapport besvaras av: VD Christel Kinning 08-670 95 10, 0733-97 95 10 Ekonomichef Göran Blomberg 08-670 95 99, 0733-97 95 99 Denna rapport har inte varit föremål för granskning av rnb Retail and Brands ABs revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/27/20020627BIT00560/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/27/20020627BIT00560/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. Fokus är att ge en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs genom koncepten Brothers, Departments & Stores, Man of a kind och Polarn O. Pyret. Koncernen har drygt 260 butiker och e-handelsplatser i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS är noterat på Nasdaq Stockholm (RNBS).

Prenumerera

Dokument & länkar