rnb bokslutskommuniké 1 september 2002 - 31 augusti 2003

Bokslutskommuniké 1 september 2002 - 31 augusti 2003 * Nettoomsättningen uppgick till 860,4 Mkr (633,3). * Rörelseresultatet uppgick till -38,1 Mkr (26,4). Resultat efter finansnetto uppgick till -50,1 Mkr (20,1). Rörelseresultatet har belastats med 20,1 Mkr i engångskostnader i samband med omstrukturering. * Resultat efter skatt uppgick till -45,1 Mkr (12,3), vilket motsvarar -6,01 kronor (1,64) per aktie. * Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 22,9 Mkr (5,8). * Omfattande omstruktureringsarbete slutfört vilket bedöms medföra resultatförbättring och sänkt kapitalbindning för kommande räkenskapsår. RnB-koncernen RnB är sedan första augusti indelat i två verksamhetsområden - Polarn O. Pyret och Portwear Retail. Polarn O. Pyret är ett varumärkesbolag med egen distribution i Sverige. Portwear Retail är en distributionsplattform för egna och externa varumärken genom butiker på NK samt butikskoncepten Solo, Champagne och Saks. Totala antalet butiker i RnB uppgick per den 31 augusti 2003 till 113, varav 16 drivs av franchisetagare. Förvärv av Champagne I september 2002 förvärvade RnB Champagnegruppen med 24 modebutiker i Stockholm, Göteborg och Linköping. RnB stärkte därigenom sin ställning som Sveriges ledande modeföretag för kvalitetskläder. Omstruktureringsprogram slutfört För att möta en svag utveckling inom RnB:s segment har under året ett omfattande omstruktureringsprogram genomförts. Butiksbeståndet har förändrats genom att 19 butiker har avyttrats, fyra butiker har lagts ned och fyra butiker har gjorts om genom samarbeten med utvalda leverantörer. Kostnaderna för huvudkontoret har kraftigt reducerats främst genom att personalstyrkan har minskats med ca 30 personer under det senaste räkenskapsåret. Sammantaget bedöms resultateffekten av genomförda åtgärder uppgå till minst 40 Mkr och få fullt genomslag under verksamhetsåret 2003/2004. Genomförda åtgärder bedöms samtidigt innebära att kapitalbindningen successivt kommer att minska med ca 80 Mkr och få full effekt från våren 2004. Engångskostnader i samband med omstruktureringen har belastat årets resultat med 20,1 Mkr. Verksamheterna i de butiker som avyttrats eller åtgärdats har därutöver belastat resultatet med 30,5 Mkr. Polarn O. Pyret har påbörjat utlandsexpansion Polarn O. Pyret AB har tecknat sitt första utländska Master Franchise- avtal. Avtalet avser den norska marknaden. RnB kommer i huvudsak att genomföra sin utlandsexpansion genom Master Franchise upplägg och inte genom egna butiker. RnB:s målsättning är att inom de närmaste åren kunna teckna ett flertal liknande avtal gällande nya marknader. Intäkter och resultat Tillväxten för konfektionshandeln i Sverige ökade under fjärde kvartalet med 5,0 procent. Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 197,2 Mkr (139,8). RnB:s försäljning i jämförbara butiker ökade under fjärde kvartalet med 5,1%. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader uppgick under fjärde kvartalet till -24,6 Mkr (-20,5). Omstruktureringskostnader har dessutom belastat resultatet med 20,1 Mkr. Resultat efter finansnetto uppgick till -47,7 Mkr (-22,4). RnB:s nettoomsättning uppgick under verksamhetsåret till 860,4 Mkr (633,3). Av omsättningsökningen på 227 Mkr är 190 Mkr hänförlig till förvärvet av Champagne. Rörelseresultatet uppgick under året till -38,1 Mkr (26,4). Rörelseresultatet har under året belastats med omstruktureringskostnader om 20,1 Mkr. Avvecklade enheter har därutöver påverkat rörelseresultatet med -30,5 Mkr. Rörelseresultatet för föregående år innehåller en reavinst på fastighet om 19,2 Mkr. Resultat efter finansnetto uppgick till -50,1 Mkr (20,1) och resultat efter skatt blev -45,1 Mkr (12,3). Bruttovinstmarginalen för perioden, exklusive nedskrivningar i samband med omstruktureringar, uppgick till 48,9 procent (50,5). Finansiell ställning och likviditet Koncernens balansomslutning uppgick till 415,9 Mkr jämfört med 393,6 Mkr vid föregående räkenskapsårs utgång. Ökningen av balansomslutningen är i sin helhet relaterad till förvärvet av Champagnegruppen. Det egna kapitalet uppgick till 107,9 Mkr (153,0), vilket ger en soliditet om 25,9 procent (38,9). Varulagret uppgick till 158,1 Mkr jämfört med 170,7 Mkr vid föregående räkenskapsårs utgång. Förvärvet av Champagne har medfört en ökning av lagret med 12 Mkr, vilket innebär att lagren i de övriga verksamheterna har minskat med 24,6 Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 22,9 Mkr (5,8). Trots ett svagare resultat har kassaflödet förbättrats som en följd av genomförda omstruktureringsåtgärder. Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade checkkrediter uppgick vid periodens slut till 41,2 Mkr jämfört med 43,9 Mkr vid föregående räkenskapsårs utgång. Bolaget har haft ett konvertibelt förlagslån om 8,9 Mkr med en löptid till och med 2002-12-31. Konverteringskursen var 20 kronor per aktie. Lånet har i sin helhet återbetalats på förfallodagen. Investeringar och avskrivningar Periodens investeringar uppgick till 61,1 Mkr (36,6), varav huvuddelen avser förvärvet av Champagnegruppen. Avskrivningarna uppgick under perioden till 29,3 Mkr (25,3), varav goodwillavskrivningar utgjorde 4,0 Mkr (3,2). Personal Medelantalet anställda uppgick under perioden till 535 (357) personer. Ökningen är i huvudsak hänförlig till förvärvet av Champagnegruppen. Moderbolaget Moderbolagets intäkter uppgick till 245,3 Mkr (207,7). Resultatet efter finansnetto uppgick till -61,8 Mkr (21,5). Moderbolagets resultat har belastats med nedskrivning av aktier i dotterbolag om 55,0 Mkr. Periodens investeringar uppgick till 52,7 Mkr (11,6), varav huvuddelen avser förvärvet av Champagnegruppen. Framtidsutsikter Resultatet efter finansnetto för verksamhetsåret 2002/2003 uppgick till -50,1 Mkr, inklusive engångskostnader om 20,1 Mkr i samband med omstrukturering av RnB-koncernen. Resultateffekten av den genomförda omstruktureringen bedöms för verksamhetsåret 2003/2004 uppgå till minst 40 Mkr. Marknaden är för tillfället mycket svårbedömd. Sammantaget görs bedömningen att RnB-koncernens resultat för verksamhetsåret 2003/2004 kommer att förbättras väsentligt. Utdelning Styrelsen har beslutat att föreslå bolagsstämman att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2002/2003. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum den 27 januari 2004 i Stockholm. Kommande informationstillfällen Delårsrapport för perioden september-november 2003 kommer att offentliggöras den 27 januari 2004. Nomineringskommitté Vid ordinarie bolagsstämma 2003 utsågs en nomineringskommitté vars uppgift är att föreslå styrelseledamöter inför 2004 års ordinarie bolagsstämma. Nomineringskommittén består av Mikael Solberg, Jan Carlzon och JanCarl Adelswärd. Årsredovisning RnB:s årsredovisning beräknas vara klar i slutet av december 2003 och kommer att finnas tillgänglig på företagets kontor. Årsredovisningen kommer samtidigt att skickas ut till aktieägarna. Stockholm den 24 oktober 2003 rnb Retail and Brands AB (publ) Styrelsen Frågor angående denna rapport besvaras av: VD Mikael Solberg 08-670 95 52, 0708-18 44 40 CFO Göran Blomberg 08-670 95 99, 0733-97 95 99. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/24/20031023BIT01120/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/24/20031023BIT01120/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. Fokus är att ge en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs genom koncepten Brothers, Departments & Stores, Man of a kind och Polarn O. Pyret. Koncernen har drygt 260 butiker och e-handelsplatser i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS är noterat på Nasdaq Stockholm (RNBS).

Prenumerera

Dokument & länkar