Bokslutskommuniké 1 september 1999 - 31 augusti 2000

Bokslutskommuniké 1 september 1999-31 augusti 2000 ¤ Tryckindustri byter namn till Intellecta ¤ Förvärvar kommunikationsbyrå i Köpenhamn och startar nytt IT-bolag i Stockholm ¤ Resultatet efter finansnetto blev 52 mkr (31) - varav SPP-medel uppgår till 9 mkr ¤ Försäljningen för året ökade till 311 mkr (232) ¤ Utdelningen höjs till 4:00 kr (3:50) Nyckeltal 1999/2000 1998/99 1997/98 Försäljning, mkr 311 232 214 Resultat efter finansiella 52 31 30 intäkter och kostnader, mkr Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, exklusive 43 31 30 SPP-medel, mkr Räntabilitet på eget kapital, % 27 21 24 Räntabilitet på eget kapital, 22 21 24 exklusive SPP-medel, % Räntabilitet på sysselsatt kapital 37 29 35 Räntabilitet på sysselsatt 30 29 35 kapital, exklusive SPP-medel %, Vinst per aktie, efter 10:40 6:60 6:60 schablonskatt, kr Vinst per aktie, efter 8:50 6:60 6:60 schablonskatt, exklusive SPP- medel, kr Eget kapital per aktie, kr 45:10 33:50 29:60 Utdelning, kr 4:00 3:50 3:00 Soliditet, % 68 63 67 Antal aktier vid periodens slut 3 608 269 3 326 360 3 326 360 Tryckindustri byter namn till Intellecta efter förvärvet av Intellecta I samband med att Tryckindustri Svenska AB förvärvade konsultföretaget Intellecta Corporate i september beslöts på en extra bolagsstämma att ändra namn på börsbolaget till Intellecta AB. Förvärvet är ett led i den strategiska utveckling som inleddes för två år sedan från grafisk industri till ett integrerat kommunikationsföretag. Intellecta (f.d. Tryckindustri) har i första fasen gjort sju, såväl mindre som större, förvärv och nyetableringar inom affärskommunikation och Internet/IT. Namnändringen tydliggör koncernens nya positionering också på kapitalmarknaden. Med en planerad tillväxttakt på 40-50 procent blir Intellecta ett miljardföretag om tre år. Målet är att bli Nordens, och ett av Europas, ledande företag inom "communications management". Med det menas samordning av ny och etablerad kommunikationsteknik och alla de andra resurser som behövs för att bistå företag att stärka sina varumärken, relationer och affärer. Nya Intellecta består nu av 14 hel- eller delägda företag, som redan idag erbjuder en unik mix av kompetenser, tekniker och resurser. I det nya Intellecta balanseras väletablerade och lönsamma bolag med unga bolag som inledningsvis belastas av kostnader för etablering och utveckling. Sedan igår (den 23 oktober) handlas aktien på OM Stockholmsbörsens O- lista under namnet Intellecta, förkortat till ICTA. Samtidigt döper vi om våra helägda bolag inom byrå-, webb- och IT-området. Stark tillväxt och en strategi för värdeskapande på kort och lång sikt Koncernens försäljning ökade med 34 procent till 311 mkr (232). Den kraftiga tillväxten beror huvudsakligen på de senaste årens förvärv. Det nyförvärvade Intellecta Corporate ingår däremot inte i det gångna årets resultat och balans utan konsoliderades först i september. Den organiska tillväxten har främst skett inom finanstryck, design- och webbtjänster. Värdeskapandet i koncernen har både ökat och ändrat karaktär. Parallellt med att vi framgångsrikt arbetar på att öka förädlingsgraden i våra befintliga verksamheter tillämpar vi en offensiv förvärvspolicy. Genom förvärv och sammanslagningar av verksamheter frigörs värden på kort och lång sikt, samtidigt som resurser avsätts för satsningar och nyetableringar inom områden där tillväxten och/eller förädlingsvärdet är väsentligt högre än i den grafiska sektorn. De två senaste årens förvärv har varit en kombination av strukturaffärer, etablering på nya geografiska marknader samt inom nya segment. Kraftig resultatförbättring Resultatet efter finansnetto uppgick till 52 mkr (31), varav 9 mkr var SPP-medel. Resultatförbättringen exklusive SPP-medel motsvarade närmare 40 procent och kan främst hänföras till Tryckindustri Information samt webbkonsulten Kisel Kommunikation (under namnändring till Intellecta Interactive). Även nyförvärvet CPS (under namnändring till Intellecta Systems), som har mycket god lönsamhet, samt en ytterligare förbättrad finansförvaltning, bidrog till ett starkare koncernresultat. Trots den höga tillväxttakten kunde koncernens höga vinstmarginal förbättras, 14 procent (13) exklusive SPP-medel. Bolag Omsättning mkr Lönsamhet* Moderbolaget, Kisel 14 (10) - Tryckindustri 128 (118) Mycket god Information Ljungbergs 45 (45) Mycket god On Time 25 (27) God Strålins 55 (44) Svag Grafiska Gruppen 29 (5 - förvärv Svag juni -99) Duro Grafiska 21 (2 - förvärv Svag juli -99) CPS, Computer 10 (förvärv i Mycket god Publishing Services januari 2000) FPS, Financial 2 (1) Mycket svag Printing Services Internförsäljningar -18 (-20) Total 311 (232) Lönsamhet Vinstmarginal * Mycket över 10 % god God 5-10 % Svag +5 % till -5 % Mycket Sämre än -5 % svag Expansionen fortsätter med satsningar i Köpenhamn och Stockholm Den 22 oktober tecknades en avsiktsförklaring om förvärv av rörelsen i Kaunsel Kommunikation A/S, Köpenhamn. Verksamheten i Kaunsel, en liten, välrenommerad kommunikationsbyrå med en handfull konsulter, avses bli plattformen för ett Intellecta Corporate i Köpenhamn. Inriktningen blir Investor & Corporate Relations och avsikten är att bearbeta den danska och sydsvenska marknaden med såväl danska som svenska konsulter. Under september-oktober etableras ett nytt bolag, Despiro AB, till hälften ägt av Intellecta Corporate AB och till hälften av ledningen i det nya bolaget. Despiro är ett konsultbolag inom IT och webb med inriktning på verksamhets- och affärsstödjande intra- och extranät med särskilt fokus på relationerna företag-anställda, företag-leverantörer, företag-ägare samt företag-företag. Sedan januari har Intellecta (f.d. Tryckindustri) därmed förvärvat eller startat sex bolag inom affärskommunikation och IT/Internet: ¤ CPS (under namnändring till Intellecta Systems) som utvecklar system för elektronisk publicering samt elektronisk handel inom business-to-business. CPS är ett mycket lönsamt bolag som har utvecklat ett avancerat publicerings- och e-handelssystem, e-pac. Systeminstallationer av e-pac finns idag i skarp drift på mer än tio kundföretag. ¤ TripleSense (delägt), ett webbkonsultföretag med fokus på teknisk utveckling av affärsapplikationer för Internet. De två senaste åren har bolaget gått med vinst. ¤ T5 Information (delägt), en mindre byrå i Malmö och Stockholm, som är verksam inom affärskommunikation, digital film och Internet. Bolaget belastades vid förvärvet av ett svagt resultat orsakat av utvecklingen av en Internetapplikation, anynews.com som ännu inte marknadsförts. Efter förvärvet i april har resultatutvecklingen varit god. ¤ Intellecta Corporate är ett av Sveriges ledande företag inom affärskommunikation med särskilt fokus på finansiell information i print och webb. Intellecta Corporate (som inte konsoliderats för det gångna året) har det senaste året haft en kraftig tillväxt. Lönsamheten är mycket god. ¤ Kaunsel (se ovan) ¤ Despiro (se ovan) Med fortsatta satsningar på communications management, affärskommunikation, IT/Internet och printkompetens inom kunskapsintensiva områden såsom läkemedelsinformation och finansiell information får den nya koncernen en allt tydligare karaktär av kunskapsföretag. Företagen i Intellecta Group Efter den omstrukturering som skett under 1999/2000, samt de nyförvärv och etableringar som skett de senaste månaderna, får koncernen följande bolagsstruktur: ¤ Intellecta (moderbolag, Solna) ¤ Duro Grafiska (Malmö) ¤ Intellecta Corporate (Stockholm och Köpenhamn) ¤ FPS, Financial Printing Services (Warszawa) ¤ Intellecta Interactive (Stockholm, f.d. Kisel Kommunikation) ¤ Intellecta Systems (Stockholm, f.d. CPS) ¤ Ljungbergs (Södertälje) ¤ Relieftryck (Solna) ¤ On Time (Nacka) ¤ Strålins (Grycksbo och Gävle) ¤ Tryckindustri Information (Solna och Stockholm) ¤ TripleSense (Stockholm, delägt) ¤ T5 Information (Malmö och Stockholm, delägt) ¤ Despiro (Stockholm, delägt) Prognos för 2000/01 Den höga tillväxttakt som präglar den nya Intellectakoncernen gör det svårt att redan nu prestera en mer exakt resultatprognos för det nya räkenskapsåret. Försäljningen inom befintliga enheter beräknas för innevarande räkenskapsår, uppgå till minst 400 mkr. Därutöver planeras såväl förvärv som nyetableringar som, beroende av när under året de inträffar, bör bidraga till att den totala försäljningen ökar till minst 450 mkr (311). Som framgår av resultattabellen ovan finns en stor potential för resultatförbättring i flera av koncernens befintliga enheter. Samtidigt beräknas expansionen medföra kostnader för nyetableringar och omstruktureringar. Styrelsen bedömer dock att vinstmarginalen även efter kostnader i samband med förvärv och nyetableringar kommer fortsatt att överstiga tio procent. Prognosen baseras på en stark konjunktur med en fortsatt god efterfrågan på de flesta av koncernens tjänster och produkter. Investeringar och förvärv Totala investeringarna, som för perioden uppgick till 54 mkr (42) har gjorts i en 8-färgspress samt inom IT och digital prepressteknik. Härav svarade bolagsförvärv inklusive förvärv av andelar i intresseföretag för 28 mkr, varav 24 mkr i apportemission. SPP-medel SPP-medel som allokerats till koncernen uppgår till 11 mkr. Härav redovisas ett diskonterat nuvärde med 9,5 mkr som övriga rörelseintäkter. Nuvärdesberäkningen har utförts med en diskonteringsränta på 6 procent. Vinst per aktie och finansiell ställning Vinsten per aktie uppgick efter schablonskatt till 10:40 kr (6:60) samt exklusive SPP-medel till 8:50 kr. Eget kapital per aktie uppgick till 45:10 kr (33:50). Soliditeten i koncernen per den 31 augusti uppgick till 68 procent (63). Likvida medel inklusive checkräkningskredit om 26 mkr (26) utgjorde per samma datum 64 mkr (53). Antal medarbetare Medelantalet anställda i koncernen uppgick till 316 (240). Solna den 24 oktober 2000 Intellecta AB (publ) Styrelsen Resultaträkningar Belopp i tkr Koncernen Moderbolaget 990901- 980901- 990901- 980901- 000831 990831 000831 990831 Nettoomsättning 306 091 232 120 6 391 2 786 Förändring av produkter 949 -1 779 222 42 i arbete Övriga rörelseintäkter 3 819 2 112 7 186 6 880 Summa rörelsens 310 859 232 453 13 799 9 708 intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och -92 531 -71 552 -713 -166 förnödenheter Övriga externa -35 184 -24 306 -3 252 -1 747 kostnader Personalkostnader -129 085 -94 890 -10 294 -7 290 Avskrivningar -17 787 -13 056 -1 833 -1 824 Jämförelsestörande 9 496 - 1 942 - poster 1) Övriga rörelsekostnader -807 -41 -1 -24 Resultat fr. andelar i -82 - - - intresseföretag 2) Summa rörelsens -265 980 -203 845 -14 151 -11 051 kostnader Rörelseresultat 44 879 28 608 -352 -1 343 Resultat från finansiella investeringar Koncernbidrag 3) - - 31 220 24 450 Ränteintäkter och 8 149 3 104 8 889 2 999 liknande poster Räntekostnader och -906 -824 -1 134 -924 liknande poster Resultat efter 52 122 30 888 38 623 25 182 finansiella poster Bokslutsdispositioner - - -7 331 -4 789 Resultat före skatt 52 122 30 888 31 292 20 393 Skatt -15 460 -9 225 -8 903 -5 656 Resultat 36 662 21 663 22 389 14 737 Balansräkningar Belopp i tkr Koncernen Moderbolaget 000831 990831 000831 990831 Anläggningstillgångar 135 319 99 402 98 051 58 879 Omsättningstillgångar 104 619 80 786 68 724 46 715 Summa tillgångar 239 938 180 188 166 775 105 594 Eget kapital 162 675 112 896 96 486 61 147 Obeskattade reserver - - 30 883 23 552 Avsättningar 23 818 18 891 3 844 3 562 Långfristiga skulder 6 209 5 034 13 257 1 753 Kortfristiga skulder 47 236 43 367 22 305 15 580 Summa eget kapital och 239 938 180 188 166 775 105 594 skulder 1) Koncernens rätt till återbäring av SPP-medel har intäktsförts med 9 496 tkr efter nuvärdesberäkning och redovisas som jämförelsestörande post. 2) Redovisning av intresseföretag Intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Resultatandelen i intresseföretagens resultat efter finansnetto redovisas som "Resultat från andelar i intresseföretag". Andelen i intresseföretagens skattekostnad redovisas i koncernens skattekostnader. Som intresseföretag räknas företag där koncernens ägarandel uppgår till minst 20 procent och högst 50 procent, och där innehaven på denna andelsnivå bedöms vara långsiktiga. Detta avser TripleSense (25%) och T5 (49%) som förvärvades 10 april respektive 1 april i år. Resultatandelarna i koncernens resultat uppgår till -82 tkr där TripleSense svarar för -107 tkr per bokslutsdatum. Koncernbidrag redovisas från och med 98/99 enligt redovisningsrådets uttalande. Redovisning i moderbolaget sker efter dess faktiska innebörd som finansiell intäkt. Kassaflödesanalyser Belopp i tkr Koncernen Moderbolaget Rörelsen 12 mån 12 mån 12 mån 12 mån 99/00 98/99 99/00 98/99 Rörelseresultat 44 879 28 608 -352 -1 343 Av- och nedskrivningar som 17 787 13 056 1833 1 824 belastat detta resultat Realisationsvinst vid -3 136 -1 360 -5 -103 försäljning av inventarier Finansnetto 7 243 2 279 7755 2 075 Koncernbidrag - -- 31 220 24 450 Skatter -15 460 -9 225 -8 903 -5 656 51 313 33 358 31 548 21 247 Förändring av rörelsekapital (exkl. likvida medel) Ökning (-)/minskning (+) av -2 267 -1 326 -222 -28 varulager Ökning (-)/minskning (+) av -9 840 -10 004 -8 126 -20 805 kortfristiga fordringar Ökning (+)/minskning (-) av 3 869 10 196 6 718 8 438 kortfristiga skulder Rörelsens kassaflöde 43 075 32 224 29 918 8 852 Investeringar Investeringar i materiella -26 249 -32 037 -1 125 -4 286 anläggningstillgångar Investeringar i immateriella -20 352 -3 467 -33 -25 anläggningstillgångar Investeringar i finansiella -4 479 -46 - -- anläggningstillgångar Förvärv av andelar i - -6 894 -23 059 -8 481 koncernföretag Förvärv av andelar i - - -4250 - intresseföretag Försäljning av inventarier 6 358 1 853 46 432 Rörelsens kassaflöde efter -1 647 -8 367 1 497 -3 508 investeringar Finansiering Nyemission 357 66 357 66 Överkursfond 22 702 2 729 22 702 2 729 Ökning (-)/minskning (+) av -5 605 -- -12 579 -77 långfristiga fordringar Ökning (+)/minskning (-) av 6 593 8 082 12 358 1 204 långfristiga skulder Personaloptioner 1 123 437 1 123 572 Utbetald utdelning -11 797 -9 979 -11 797 -9 979 Förändring av likvida medel 11 726 -7 032 13 661 -8 993 Ingående likvida medel 26 516 33 548 24 517 33 510 Utgående likvida medel -38 242 -26 516 -38 178 -24 517 Förändring av likvida medel 11 726 -7 032 13 661 -8 993 För närmare information kontakta VD Lars Fredrikson 0708-24 99 95 Intellecta är ett integrerat kommunikationsföretag som - genom ett dynamiskt nätverk av ingående företag - erbjuder en unik mix av kompetenser, tekniker och resurser samt en rad spetstjänster inom såväl konsultverksamheten som IT/Internet och print. Intellecta AB ¤ Box 3054 ¤ 169 03 Solna ¤ 08-506 286 00 ¤ info@intellecta.se ¤ www.intellecta.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT01020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT01020/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar