Kommuniké från ordinarie bolagsstämma

Report this content

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Intellecta AB (publ) den 14 januari 2003 Vid ordinarie bolagsstämma i Intellecta AB (publ) den 14 januari 2003 beslutades om: * Fastställande av resultat- och balansräkningar. * Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. * Omval av ordinarie styrelseledamöterna Leif Lindberg (ordf.), Björn Bjurman, Lars Fredrikson, Lars Fossum, Kåre Gilstring, Per Granath, Lars Peder Hedberg samt Richard Ohlson. * Fastställande av arvode till styrelsen uppgående till 270 000 kronor. * Utställande av köpoptioner till tre ledande befattningshavare i koncernen, avseende köp av sådana B-aktier i bolaget, som bolaget äger efter återköp, enligt följande. Befattningshavarna erbjuds förvärv av köpoptioner avseende högst 41 000 aktier, motsvarande knappt 1 % av antalet utestående aktier. Köpoptionernas löptid skall vara fem år och de skall kunna utnyttjas under de sista två åren av löptiden. Lösenpriset per aktie skall uppgå till det högre av 56 kronor per aktie och 200 % av den genomsnittliga kursen under de tio börsdagar, som följer efter bolagsstämmans beslut. Lösenpriset skall kunna omräknas i vissa fall. Optionerna skall kunna förvärvas under tiden den 30 januari 2003-10 februari 2003 till marknadspris, beräknat av bolagets revisorer enligt Black & Scholes formel och betalas senast den 14 februari 2003. * Bemyndigande för styrelsen att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om förvärv och överlåtelse av bolagets egna B-aktier. Förvärv skall kunna ske till gällande marknadspris, dels löpande på Stockholmsbörsen, dels genom erbjudande som riktar sig till samtliga B- aktieägare på lika villkor. Förvärv får ske så att bolagets sammanlagda innehav vid var tidpunkt uppgår till högst tio (10) procent av antalet utgivna aktier i bolaget. Överlåtelse av aktier skall kunna ske i samband med företagsförvärv med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. * Bemyndigande för styrelsen för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, att vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av maximalt 435 800 aktier av serie B, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet innefattar rätt att meddela bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor som upptages i beslutet om nyemission. Skälet är att bolaget, enligt önskemål från aktieägare, skall kunna genomföra flera förvärv av aktier eller andra tillgångar med betalning helt eller delvis i egna aktier. Vid det konstituerande styrelsemötet omvaldes Leif Lindberg till styrelseordförande. VD-talet kan beställas på telefon 08-506 288 50 och finns även på bolagets webbplats: www.intellecta.se För mer information, kontakta Per Granath, telefon 08-506 286 86, per.granath@intellecta.se Solna den 14 januari 2003 Intellecta AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/14/20030114BIT01330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/14/20030114BIT01330/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar