Kvartalsrapport 1 september - 30 november 2002

Report this content

Kvartalsrapport 1 september 2002-30 november 2002 Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. · Positivt rörelseresultat före goodwill i fortsatt svag marknad · Resultat efter finansnetto -2,0 (1,5) MSEK · Positivt kassaflöde från den löpande verksamheten, 4,5 (-12,0) MSEK ¤ Fortsatt dämpad efterfrågan sep-nov sep-nov sep-nov Nyckeltal 2002 2001 2000 Försäljning (efter 90 86 96 koncernelimineringar), MSEK Rörelseresultat före 0,6 3,9 12,4 goodwillavskrivningar, MSEK Rörelseresultat, MSEK -1,3 2,3 10,9 Resultat efter finansiella -2,0 1,5 11,0 intäkter och kostnader, MSEK Räntabilitet på eget kapital, % -7 2 16 Exklusive effekt från reavinst -8 2 11 Exklusive effekt från reavinst -7 2 11 och omstruktureringskostnader Räntabilitet på sysselsatt -8 4 22 kapital Vinst per aktie, efter -0:35 0:25 1:90 schablonskatt, SEK Eget kapital per aktie, SEK 47:45 53:95 56:80 Soliditet, % 61 70 71 Antal aktier vid periodens slut 4 258 199 4 239 115 4 188 269 Räntabiliteten har beräknats på resultatet för den senaste 12- månadersperioden. Fortsatt dämpad efterfrågan Det osäkra konjunkturläget ledde till fortsatt svag efterfrågan på många av koncernens tjänster. Jämfört med motsvarande period föregående år, då efterfrågan fortfarande var bättre trots nedåtgående konjunktur, blev försäljningen sämre. I DocuSys, som förvärvades under andra kvartalet 2001/02, uppgick försäljningen för första kvartalet i år till 14 MSEK. Koncernens totala rörelseintäkter för det första kvartalet uppgick till 90 (86) MSEK. Intäkter från avyttring av maskiner uppgick till 1,2 (2,7) MSEK. Kostnadssänkningarna ger resultat Trots fortsatt svag efterfrågan och hård priskonkurrens, uppnådde Intellectakoncernen ett positivt rörelseresultat före goodwill under räkenskapsårets första kvartal. Detta kan jämföras med utvecklingen under föregående år då vart och ett av kvartal två t.o.m. fyra genererade negativa resultat. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 0,6 (3,9) MSEK medan resultatet efter finansnetto uppgick till -2,0 (1,5) MSEK. Svag efterfrågan med lägre försäljning och hårdare priskonkurrens är främsta orsaken till det svaga resultatet. Trots ett sämre resultat än motsvarande period föregående år, då konjunkturnedgången ännu inte drabbat alla produktområden, finns anledning till en försiktig optimism. Dels har försäljningsnedgången planat ut, dels har kostnadsbesparingar sänkt den omsättningsnivå vid vilken koncernen når resultatmässig "breakeven". Det under året genomförda kostnadsbesparingsprogrammet väntas få full effekt under kvartal två. Kassaflödet stärktes och fortsätter att stärkas Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes under perioden och uppgick till 4,5 (-12,0) MSEK. Det svaga kassaflödet under föregående räkenskapsår 2001/02 förklaras främst av rörelsekapitalfinansieringen av det nyförvärvade DocuSys samt ett svagt resultat för koncernen som helhet under detta år. Intellectakoncernens tillgängliga likvida medel vid utgången av det första kvartalet uppgick till 6,9 MSEK, varav en outnyttjad checkräkningskredit på 6 MSEK av koncernens totala checkräkningskredit på 22 MSEK. Efter periodens utgång har kassaflödet ytterligare stärkts. Ökningstakten kommer att tillta under kommande kvartal. Utvecklingen för de tre affärsområdena perioden september-november Communication Verksamheten omfattar affärskommunikation med fokus på Branding & Design, Corporate Relations och Investor Relations. Produkterna består främst av ekonomisk och annan affärsinformation i tryckt och elektronisk form. sep-nov 2002 sep-nov 2001 12 mån 2001/02 Försäljning*, MSEK 8,4 10,2 47,3 Resultat efter -2,0 -1,7 -4,1 finansnetto EBT, MSEK Vinstmarginal, % -23,8 -16,6 -8,7 Bolag inom Intellecta Corporate (Stockholm), Intellecta Communication Corporate (Köpenhamn), samt T5 (Malmö) intressebolag 49 %. *Omfattar ej intressebolag Affärsområdet domineras av Intellecta Corporate som ännu inte ser några tydliga tecken på uppgång i konjunkturen. I synnerhet är efterfrågan på tjänster till kapitalmarknaden fortsatt svag. Intellecta Corporate har under hösten likväl behållit eller till och med ökat sina marknadsandelar inom segmentet årsredovisningar. När det gäller årsredovisningar har dock många kunder sänkt sin budget och reducerat produktens omfång. En ökad försäljning har främst skett av tjänster rörande Corporate Governance. Inom Corporate Relations och Branding & Design, där bolaget utvecklat nya tjänster är efterfrågan ännu relativt svag. Jämfört med motsvarande period föregående år, då efterfrågan ännu var acceptabel, visar Intellecta Corporate, trots sin starka position på marknaden, en minskad total fakturering och ett något sämre resultat. Breddad produktportfölj, nya produktionsupplägg, effektivare processer och kostnadsbesparingar förväntas leda till en förbättrad lönsamhet trots den relativt svaga efterfrågan. Intellecta Corporate i Köpenhamn har fortsatt att belasta affärsområdet om än i lägre grad än tidigare. Den delägda kommunikationsbyrån T5 gick som tidigare med en mindre vinst. Electronic Media Verksamheten drivs i IT- och webbolag med fokus på effektiva relations- och affärsfrämjande lösningar. Bland produkterna finns elektroniska publiceringsverktyg. sep-nov 2002** sep-nov 2001 12 mån 2001/02 Försäljning*, MSEK 22,4 7,8 63,0 Resultat efter -2,1 -0,4 -12,7 finansnetto EBT, MSEK Vinstmarginal, % -9,4 -5,1 -20,2 Bolag inom Electronic Intellecta Interactive (Stockholm), Intellecta Media Systems (Stockholm och Göteborg), Intellecta DocuSys (Stockholm och Göteborg) samt intressebolaget Despiro (Stockholm) 50 %. *Omfattar ej intressebolag **Intellecta DocuSys förvärvades 1 december 2001 Det svaga resultatet för Electronic Media har sin grund i två delvis samverkande faktorer, lågkonjunkturen och krisen inom IT-sektorn. Lågkonjunkturen har medfört en tröghet i beslutsprocesserna hos kunderna när det gäller större IT-satsningar. Samtidigt har krisen inom IT- sektorn lett till överkapacitet och därmed haft en dämpande effekt på priserna. Trots ett ökat intresse från marknaden och en kraftigt ökad offertstock, har försäljningen för såväl Intellecta Interactive som Intellecta Systems varit otillfredsställande. Intellecta DocuSys med inriktning på elektroniskt genererad trycksaksproduktion hade en tillväxt motsvarande cirka 35 procent per rullande tolv månader. DocuSys visade för första gången sedan förvärvet i december 2001 en mindre rörelsevinst. Intressebolaget Despiro har inte lyckats nå sitt tillväxtmål och kan komma att säljas eller avvecklas. Samtliga helägda bolag inom Electronic Media bedöms ha starka nischpositioner med en relativt stabil kundstock. Inte minst kan noteras att andelen kunder inom den offentliga sektorn stadigt har växt. Prepublish & Print Affärsområdet omfattar informationsförädling, digital bild- och texthantering, grafisk produktion samt distribution och logistik. Bland produkterna finns produktion av årsredovisningar, emissionsprospekt, reklamtryck, kataloger, tidskrifter samt läkemedelsinformation. sep-nov 2002 sep-nov 2001 12 mån 2001/02 Försäljning, MSEK 63,1 70,2 236,5 Resultat efter 3,7 8,3 14,3 finansnetto EBT, MSEK Vinstmarginal, % 5,9 11,8 6,0 Bolag inom Prepublish & Duro (Malmö), Ljungbergs (Södertälje), OnTime Print (Nacka), Strålins (Borlänge, Grycksbo och Gävle), Tryckindustri Information (Solna och Stockholm). Affärsområdet Prepublish & Print visade ett positivt resultat. Försäljningen blev 10 procent lägre än föregående år, dels på grund av att försäljningen av emissionsprospekt då var högre, dels på grund av att uppdragens omfång har minskat och att priserna inom vissa produktsegment sjunkit. Utöver detta beror resultatförsämringen på utvecklingskostnader för ett nytt koncept inom läkemedelsinformation. Marknaden för trycksaker i Skåneregionen har varit mer pressad än på Intellectas övriga marknader. I den grafiska branschen märks lågkonjunkturen främst genom överkapacitet och pressade priser med utslagning av svaga företag som följd. I Stockholmsregionen har Intellectas grafiska verksamheter, med koncernens största bolag Tryckindustri Information i spetsen, utökat sina kundportföljer och stärkt sina positioner. Kapacitetsutnyttjandet inom affärsområdet har varit mycket lågt och tidvis legat under 50 procent. De kraftiga kostnadsnedskärningarna som skett under året förväntas leda till en positiv resultatutveckling även vid fortsatt svag konjunktur. Moderbolaget Moderbolaget redovisade ett resultat efter finansnetto på 0,0 (-2,3) MSEK. Resultatförbättringen är främst en följd av minskade personalkostnader och ett bättre finansnetto. Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar, uppgick till 3,2 (6,7) MSEK. Investeringarna omfattade i huvudsak kapacitetsförstärkning inom läkemedelstryck. I samband med de senaste årens omstruktureringar har koncernens maskinpark genomgått en omfattande modernisering och kapacitetsutbyggnad. Med undantag för läkemedelstryck har koncernens bolag en stor kapacitetsreserv. Därmed bedöms behovet för större maskininvesteringar vara relativt begränsat under de närmaste åren. Utsikter för helåret Intellectakoncernens verksamhet är kundorderstyrd med mestadels korta ledtider och kort framförhållning. Uppdrag med längre framförhållning förekommer främst när det gäller årsredovisningar och liknande produktioner. Trots att orderingången i de flesta av koncernens bolag är otillfredsställande, kan den under rådande marknadsförutsättningar anses relativt stabil tack vare starka och långvariga kundrelationer. Längre avtal och kundkontrakt finns främst hos Ljungbergs och DocuSys men även Tryckindustri Information och Interactive har längre avtal med sina större kunder. December-mars är årets starkaste period för affärsområdet Communication. För Electronic Media och Prepublish & Print är försäljningen relativt svag under december-januari följt av högsäsong under vårmånaderna. Den korta framförhållningen gör det svårt att bedöma koncernen som helhet för det närmaste halvåret. När det gäller årsredovisningar är orderläget i nivå med föregående år. Även om efterfrågeläget inte förbättras och försäljningen blir i nivå med föregående år förväntas de genomförda kostnadsbesparingarna skapa utrymme för viss resultatmässig återhämtning. En konjunkturuppgång bör skapa en god efterfrågan av trycksaker och webbtjänster inom såväl reklam- och marknadskommunikation som emissionsprospekt. För IT-system bör en återhämtning innebära positiva investeringsbeslut hos kunder som idag avvaktar med besked om liggande offerter. Vinst per aktie och finansiell ställning Vinsten per aktie vid periodens slut uppgick efter schablonskatt till - 0:35 (0:25) SEK. Eget kapital per aktie uppgick per 2002-11-30 till 47:45 (53:95) SEK, soliditeten i koncernen till 61 (70) %. Räntebärande skulder svarade för 45,9 (10,5) MSEK inklusive finansiell leasing om 20 (0) MSEK. Eget kapital uppgick per 2002-11-30 till 201,8 (228,6) MSEK och per 2002- 08-31 till 204,3 MSEK. Förändringen sedan årets början är hänförlig till återköp av egna aktier, 255 TSEK, samt periodens resultat efter skatt -2 208 TSEK. Återköp av egna aktier Den ordinarie bolagsstämman den 14 januari 2002 förnyade tidigare bemyndigande av styrelsen att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om förvärv och överlåtelse av bolagets egna B- aktier, främst i syfte att nyttja desamma i samband med framtida förvärv. Under perioden 4 juli 2001 till 13 december 2002 hade 59 921 aktier återköpts för totalt 3,3 MSEK. Antalet återköpta aktier utgör 1,4 % av Intellectas totala antal aktier. Styrelsen har föreslagit ordinarie bolagsstämman 2003 förnyat bemyndigande för fortsatt förvärv av egna aktier. Antal medarbetare Medelantalet anställda i koncernen uppgick under perioden till 362. I och med förvärvet av Intellecta DocuSys den 1 december 2001 ökade antalet anställda med cirka 60. För jämförbara enheter uppgick medelantalet anställda till 295 (336). Finansiell rapportering Koncernens halvårsrapport offentliggörs den 8 april, 9-månadersrapport den 1 juli samt bokslutskommuniké den 28 oktober. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som årsredovisningen 2001/02 och i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer RR20 Delårsrapportering. Solna den 14 januari 2003 Intellecta AB (publ) Styrelsen För mer information, kontakta Per Granath, telefon 08-506 286 86, per.granath@intellecta.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/14/20030114BIT00350/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/14/20030114BIT00350/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar