Aktieägarna i Rörvik Timber AB (publ) kallas till ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

tisdagen den 6 maj 2003 kl 17.00 på Högskolan för Lärande och Kommunikation, Barnarpsgatan, Jönköping.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken för bolaget senast fredagen den 25 april
dels anmäla sin avsikt att deltaga i bolagsstämman senast den 29 april 2003, kl 16.00.

Anmälan kan göras antingen skriftligt till Rörvik Timber AB, Box 400, 551 16 Jönköping eller per telefax 036-12 41 20 eller per telefon 036-580 11 43. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 25 april 2003 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att deltaga på stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.


Ärenden

1 Öppnande av stämman
2 Val av ordförande vid stämman
3 Godkännande av dagordning
4 Upprättande och godkännande av röstlängd
5 Val av en eller två justeringsmän
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7 Rapport från verkställande direktören
8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10 Beslut om disposition beträffande företagets resultat
11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13 Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
14 Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
15 Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
16 Val av revisorer och revisorssuppleanter
17 Fråga om nomineringsförfarande inför bolagsstämma
18 Fråga om revisionskommitté
19 Beslut om bemyndigande åt styrelsen.

Styrelsen föreslår bolagsstämman den 6 maj 2003 att följande bemyndigande lämnas.

Styrelsen äger besluta om nyemission genom utgivande av B-aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uppgående till högst nominellt 20 miljoner kronor. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att underlätta företagsförvärv mot betalning av aktier. Bemyndigandet gäller till nästa ordinarie bolagsstämma.

20 Övriga frågor
21 Stämman avslutas


Förslag till beslut

Aktieägare som tillsammans representerar 80,5 % av röstetalet i bolaget har anmält att man på stämman kommer att stödja nedan angivna förslag till beslut:

12 Fem styrelseledamöter och inga suppleanter

13 En revisor och en revisorssuppleant.

14 Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall utgå med 16 prisbasbelopp, vilket är oförändrat mot föregående år, att fördelas efter styrelsens bestämmande.

Ersättning till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.


15 Omval av Torbjörn Björstrand, Johan Hansen, Ingemar Nilsson, Kjell Nilsson samt Göran Sundström.

16 Till revisor föreslås firman Ernst & Young AB, Jönköping och till revisorssuppleant Gunno Rydberg, Jönköping.

17 Aktieägaren Sverige Aktiesparares Riksförbund har föreslagit att en nomineringskommitté skall utses av bolagsstämman och bestå av från bolaget fristående ledamöter vilka representerar bolagets ägare på bolagsstämman. En representant för de mindre aktieägarna föreslås ingå i kommittén.

Avslag yrkas på förslaget och istället föreslås bolagsstämman att besluta att nomineringskommittén skall bestå av Torbjörn Björstrand och Johan Hansen.

18 Sverige Aktiesparares Riksförbund föreslår även att ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté som skall utgöra en beredande underkommitté till styrelsen i frågor rörande kontroll över bolagets redovisning och ledning. Avslag yrkas på förslaget med hänvisning till att styrelsen i sin helhet är delaktig i detta arbete.


Utdelning m m

Styrelsen föreslår att utdelning inte lämnas.

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2003 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med V14 och även skickas till de aktieägare som begärt det via sitt VP-konto.


Jönköping den 4 april 2003
RÖRVIK TIMBER AB (publ)
Styrelsen

Om oss

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis. www.rtimber.se