Kallelse till extra bolagsstämma i Rörvik Timber AB (publ), Jan-Juni 2002

Report this content

Extra bolagsstämma hålls måndagen den 18 november 2002, kl 15.00 på bolagets kontor Barnarpsgatan 39, (Munksjöområdet), Jönköping.

Anmälan

Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken för bolaget den 8 november 2002, dels anmält sig senast den 14 november kl 16.00. Förvaltarregistrerade aktier måste omregistreras senast den 7 november 2002 för att aktierna skall ge rätt att deltaga vid stämman.

Anmälan kan göras antingen skriftligt till Rörvik Timber AB, Box 400, 551 16 Jönköping eller telefax 036-12 41 20 eller muntligt per telefon 036-580 11 43. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt direktregistrerat aktieinnehav.


Ärenden

1 Öppnande av stämman

2 Val av ordförande vid stämman

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

4 Godkännande av dagordning

5 Val av en eller två justeringsmän

6 Prövning av om stämman blivit behörigen kallad

7 Bestämmande av antalet ordinarie styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

8 Val av styrelseledamöter

9 Stämman avslutas


Bakgrund

Med anledning av ägarförändring har följande ledamöter avsagt sig sina styrelseuppdrag; Bengt Geijer, Peter Geijer och Anders Wahrolén.
Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av minst fem och högst nio ledamöter.


Förslag till beslut

Punkt 7 Styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter
Punkt 8 Som ny ledamot föreslås Ingemar Nilsson, VD i Renholmen AB.

Förslaget stöds av aktieägare som representerar 80,49 % av det totala antalet röster.

Om förslaget bifalles kommer styrelsen att bestå av följande bolagsstämmovalda ledamöter:

Torbjörn Björstrand, VD Södra Timber AB, Johan Hansen, VD och koncernchef Ittur Industrier AB, Ingemar Nilsson, VD Renholmen AB, Kjell Nilsson, direktör samt Göran Sundström, direktör.

Dessutom är två ordinarie ledamöter och två suppleanter utsedda av personalorganisationerna.


Jönköping den 18 oktober 2002


RÖRVIK TIMBER AB (publ)
Styrelsen


Frågor besvaras av styrelsens ordförande Johan Hansen, tel 0705-23 52 70.