Rapport från ordinarie bolagsstämma

Styrelsens ordförande, Johan Hansen, hälsade ett sextiotal aktieägare och övriga gäster
välkommen till årets ordinarie stämma som hölls igår på Högskolan i Jönköping.

• VD Rolf Ekedahl rapporterade från verksamheten och presenterade den delårsrapport för
första kvartalet som lämnats under eftermiddagen.

• Årsredovisningen för 2002 fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet. Beslut togs om att disponera resultatet i enlighet med framlagt förslag.

• Val
Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
Till styrelseledamöter omvaldes Torbjörn Björstrand, Johan Hansen, Ingemar Nilsson, Kjell
Nilsson och Göran Sundström.

Stämman beslutade att bolaget skall ha en revisor och en revisorssuppleant. Till ordinarie
revisor valdes revisionsbolaget Ernst & Young AB i Jönköping och till revisorssuppleant
valdes Gunno Rydberg, Jönköping.

Stämman beslutade bifalla förslaget om nomineringskommitté. Till den valdes Torbjörn
Björstrand och Johan Hansen.

Vid konstituerande styrelsemöte omvaldes Johan Hansen till ordförande.

• Bemyndigande till styrelsen
Stämman beslutade ge styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission för förvärv av
företag genom utgivande av B-aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
uppgående till högst nominellt 20 miljoner kronor. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att underlätta företagsförvärv mot betalning av aktier.

• Vid stämman representerades 62,14 % av aktierna och 81,81 % av rösterna.

Jönköping 2003-05-07

STYRELSEN

Ytterligare information lämnas av VD Rolf Ekedahl, tel 036-580 11 41 eller 0705-56 44 69.

Om oss

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis. www.rtimber.se