Rörvik Timber satsar vidare med ny organisation

Kjell-Arne Färdigh lämnar på egen begäran VD-tjänsten hos Boxholm Timber AB den 28 februari 2005.

Som efterträdare har utsetts Kjell Karlsson, för närvarande platschef för Rörvik Timber Höglandet AB’s kubbsåg och vidareförädling i Tranemo. Kjell Karlsson kvarstår tills vidare som platschef i Tranemo med Börje Arvidsson som produktionsansvarig för kubbsåg och Mattias Thorsson som produktionsansvarig för vidareförädling. Försäljningen av trävaror samordnas för koncernens samtliga sågverk från och med den 1 februari 2005 med Daniel Claesson som marknadschef.

Råvaruinköpsorganisationen med Lars-Erik Johansson som chef behåller även fortsättningsvis inköparnas knytning till koncernens sex sågverk. Övrig timmeranskaffning och -förmedling liksom biproduktförsäljning hanteras av Lars-Erik Johansson. Den 31 januari 2005 tillträds råvarubolaget Wijkström Timber AB. Rörvik Timber förfogar därefter över ett sågtimmerflöde på cirka 2 miljoner m3to inklusive importtimmer.

Under perioden 2002 till och med 2004 har genomförts investeringar på cirka 165 mkr varav merparten gjorts inom Affärsområde Timber. Investeringarna medför förbättrad effektivitet och möjliggör ökad produktionstid. Från och med andra halvåret 2005 planeras en 20-procentig ökning av sågproduktionen. Årstakten kommer därmed att överstiga 600.000 m3 och timmerförbrukningen 1 miljon m3to.

Sandsjöfors den 15 december 2004
Johan Hansen VD

Frågor besvaras av Johan Hansen, tfn 0705-23 52 70.

Om oss

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis. www.rtimber.se