Rottneros offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm

Rottneros AB (publ) (”Bolaget”) offentliggjorde den 28 augusti 2017 en emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 400 miljoner kronor inom ett rambelopp om 600 miljoner kronor ("Obligationen").

I enlighet med villkoren för Obligationen är avsikten att den inom kort blir noterad och upptagen till handel på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm. Ansökan har lämnats in till Nasdaq Stockholm avseende notering av Obligationen.

Därför har Bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och på Bolagets hemsida (www.rottneros.com).  
 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef Rottneros AB, +46 270 622 65

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2017 kl. 14.00 CET.

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har drygt 280 anställda och omsatte cirka 1,7 miljarder kronor under verksamhetsåret 2016.

Om oss

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 2,3 miljarder kronor under verksamhetsåret 2018.