Bokslutskommuniké från Royal Star Wood Products AB (publ.) avseende perioden januari - september 2003

Royal Star Wood Products AB (publ.) Royal Star Wood Products (publ.) är Sveriges största aktör inom träindustriell produktion med en omsättning på totalt ca 5 000 Mkr och med 1 450 anställda. Koncernen är indelad i tre verksamhetsområden: Sågade trävaror, Vidareförädling samt Handel och distribution. Sågverksproduktion bedrivs vid 14 sågverk och den producerade volymen uppgår till ca 2 300 000 kbm per år. Omkring 35 % av årsvolymen säljs på den svenska marknaden. Export sker främst till Storbritannien, Danmark, Tyskland, Holland, Norge, Spanien och Japan. Verksamhetsområdet Vidareförädling innefattar fyra enheter och försäljningen uppgår till ca 600 Mkr per år. Handel och distribution utgörs av Star Byggprodukter AB, som är ledande inom distribution av byggmaterial och utgör en viktig försäljningskanal för snickerier, skivmaterial och trävaror till återförsäljare i Sverige. Årsomsättningen inom Handel och distribution uppgår till ca 900 Mkr. Royal Star Wood Products AB har ca 4 500 aktieägare varav de största aktieägarna är Sveaskog AB, via AssiDomän Kraft Products AB, med 50 procent, Lantbrukarnas Ekonomi AB (LRF) med ca 25 procent och Skogsägarna Mellanskog ekonomisk förening med ca 21 procent. Övriga aktieägare innehar ca 4 procent av aktierna. Bokslutskommuniké från Royal Star Wood Products AB (publ.) avseende perioden januari - september 2003 *Mellanskog Industri AB och AssiDomän Timber Holding AB har genom ett samgående per den 1 juli 2003 bildat Royal Star Wood Products AB. *Nettoomsättningen för perioden januari-september uppgick (pro forma) till 4 063 Mkr *Koncernens resultat efter avskrivningar uppgick (pro forma) till 138 Mkr. *Koncernens resultat efter finansnetto uppgick (pro forma) till 102 Mkr. *Soliditeten uppgick per 30 september 2003 till 32,0 %. Bildande av Royal Star Wood Products AB Den 29 augusti genomfördes det sedan tidigare aviserade samgåendet mellan Mellanskog Industri AB och AssiDomän Timber Holding AB. Samgåendet möjliggjordes av att konkurrensmyndigheten under augusti månad gav sitt godkännande till affären. Redovisningsmässigt är de båda företagen en gemensam koncern från och med den 1 juli 2003. De största aktieägarna i Royal Star Wood Products AB är Sveaskog AB, via AssiDomän Kraft Products AB, med 50 procent, Lantbrukarnas Ekonomi AB (LRF) med ca 25 procent (LRF) och Skogsägarna Mellanskog ekonomisk förening med ca 21 procent. Övriga aktieägare innehar ca 4 procent av aktierna. Vid den extra bolagsstämman, som hölls den 29 augusti, valdes ny styrelse och verkställande direktör för bolaget. Till styrelseordförande utsågs Stig Nordin och till övriga styrelseledamöter utsågs Lars Sköld, Tommy Nilsson, Thomas Björklund, Anna-Stina Nordmark-Nilsson samt Reinhold Lennebo. Till verkställande direktör utsågs Anders Nilsson. Royal Star Wood Products AB är Sveriges största aktör inom träindustriell produktion med en årsomsättning på ca 5 000 Mkr. Antalet anställda i koncernen uppgår till ca 1 450 personer. Sågverksproduktionen bedrivs vid koncernens 14 sågverk och den sammanlagda produktionen uppgår till ca 2 300 000 kbm per år. I koncernen finns fyra vidareförädlingsenheter med en omsättning på ca 600 Mkr per år. Verksamhetsområdet Handel och distribution har en årlig omsättning på ca 900 Mkr. Marknad och försäljning Nettoomsättningen för koncernen (pro forma) uppgick till 4 063 Mkr (föregående år pro forma, 3 748). Efterfrågan på sågade trävaror har varit god såväl på den svenska marknaden som på exportmarknaderna. Marknadspriserna har stigit jämfört med motsvarande period 2002. Under perioden har 1 661 000 kbm sågade trävaror levererats. Resultat Koncernens rörelseresultat (pro forma) efter avskrivningar uppgick till 138 Mkr (46) och resultat efter finansnetto till 102 Mkr (2). I årets resultat ingår kostnader om 12 Mkr som är hänförbara till samgåendet mellan Mellanskog Industri AB och Assi Domän Timber Holding AB. Kassaflöde Koncernens kassaflöde (pro forma) från den löpande verksamheten uppgick till 217 Mkr (236). Investeringarna uppgick (pro forma) till 89 Mkr (72) under perioden. Koncernens likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit uppgick på balansdagen till 465 Mkr (176). Finansiering Räntebärande nettoskulder inklusive avsättningar till pensioner uppgick till 728 Mkr (624). Soliditet Soliditeten för koncernen uppgick till 31,9 % (18,7). Övrigt Skogsägarna Mellanskog ekonomisk förening (MEF) har lämnat ett erbjudande till innehavarna av stamaktier i Royal Star Wood Products AB att förvärva deras aktier. MEF erbjuder 150 kronor kontant för varje stamaktie i Royal Star Wood Products AB. Erbjudandet riktar sig inte till Sveaskog AB eller LRF. Aktieägare som vill acceptera erbjudandet ska anmäla detta under perioden 13 oktober 2003 till 14 november 2003. Stockholm 2003-10-29 Ytterligare information lämnas av: Anders Nilsson, VD tfn 0705-74 19 17, 08-655 90 00 [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00280/wkr0002.pdf

Dokument & länkar