Delårsrapport januari-september 2000

Delårsrapport januari-september 2000 FORTSATT STARK INTÄKTSUTVECKLING * Förvaltningsresultatet* ökade med 77 procent till 8 620 Mkr (4 862 Mkr) * Räntabiliteten* uppgick till 19,4 procent (14,7 procent) * Vinsten per aktie* ökade med 57 procent till 8:51 kronor (5:41 kronor). * Rörelseresultat steg med 92 procent till 7 298 Mkr (3 795 Mkr) * Provisionsnettot förbättrades med 80 procent till 10 339 Mkr (5 755 Mkr). * Förvaltat kapital uppgick till 942 miljarder kronor (608 miljarder) * Depåförvaltningen uppgick till 2 367 miljarder kronor (1 762 miljarder). På väg ut i Europa Under tredje kvartalet togs ett antal steg för att göra SEB till en europeisk aktör: Koncernen har ökat satsningen på att bygga ett starkt varumärke i Europa; bland annat skall BfG byta namn till SEB. SEB har fått myndigheternas tillstånd att förvärva aktier i den polska banken BOS. SEB har också lämnat ett kontanterbjudande avseende samtliga utestående aktier i Eesti Ühispank i Estland, Latvijas Unibanka i Lettland och Vilniaus Bankas i Litauen. En samlad privatstrategi i Europa SEB fokuserar huvudsakligen på en målgrupp av finansiellt aktiva kunder med god ekonomi. Denna målgrupp utgör 17 procent av alla européer. SEB´s pan-europeiska e-banks struktur kan lätt anpassas till olika antal kunder - och kostnaden för nya lanseringar är bara hälften av den första. Eftersom modellen bygger på partnerskap med flera externa leverantörer blir driftskostnaderna låga. En samlad företagsstrategi SEB har beslutat koncentrera sig på tillväxt- och/eller internationella företag och finansiella institutioner, där basen utgörs av det starka nordiska ledarskapet. Dessa kunder har framför allt behov av service inom investment banking i vid bemärkelse samt transaktionstjänster, som i hög grad stöttas av elektroniska lösningar. Riskerna har reducerats inom samtliga områden, samtidigt som det finns tydliga tillväxtmöjligheter inom flera investment bank-relaterade områden. Dessa tillväxtområden, t ex den europeiska skuldkapitalmarknaden och aktiekapitalmarknaden, innebär mer rådgivningsorientering än kreditinriktning. E-banking och e-mäklartjänster - nyckelprodukter för våra privatkunder SEB:s viktigaste kunder är finansiellt aktiva och har ont om tid. Strategin är därför att integrera e-banking tjänster och mäklartjänster på Internet i varje land. I Tyskland har antalet e-bankskunder ökat kraftigt i BfG till följd av bearbetandet av existerande kontorskunder. För ett par dagar sedan annonserades starten för SEBdirect, en mäklartjänst på Internet, som är ett av sätten att skaffa nya kunder. Lanseringen av SEBdirect är ett första steg i arbetet med att ge BfG ett nytt varumärkesnamn - SEB. Varumärkesbytet kommer att påbörjas första kvartalet 2001. Kostnaden för detta beräknas uppgå till 100 miljoner Euro över två år, vilket också inkluderar normala marknadsföringskostnader. *Koncernens förvaltningsresultat utgörs av koncernens rörelseresultat plus förändring av övervärden i livförsäkringsrörelsen och pensionsavräkning. Genom lanseringen av Vilniaus Bankas Internet-tjänst i Litauen i september har nu alla tre baltiska banker varsin internettjänst, med Estlands Ühisbank i täten med 60 500 kunder. Det totala antalet internetkunder i SEB uppgår till cirka 690 000. Under det fjärde kvartalet i år kommer mobila banktjänster att lanseras. Omstruktureringsåtgärder fortsätter visa resultat Omstruktureringsåtgärderna som vidtagits i olika delar av koncernen börjar generera resultat. I BfG går omstruktureringen bättre än planerat. I Sverige har omstruktureringar och effektivitetsåtgärder fortsatt att ge resultat inom Försäljning & Service. Inom Merchant Banking har kostnaderna kunnat minskas genom ett antal effektiviseringsaktiviteter i det internationella nätverket och inom mogna affärssegment. - Jag är glad över att alla delar av koncernen har bidragit till den goda inkomstutvecklingen. Nordisk Bankverksamhet, och framför allt Merchant Banking, redovisade ett mycket starkt tredje kvartal. Vi har en mycket positiv utveckling i övriga Norden med ett förvaltningsresultat på ca 800 miljoner kronor, säger Lars H. Thunell, VD och koncernchef. - Våra omstrukturerings- och effektivitetsåtgärder börjar visa resultat och kostnaderna är under kontroll, trots betydande investeringar i e- banking och fortsatt intensiv aktivitet inom samtliga områden. Detta är en bra bas för fortsatt expansion inom våra kärnområden i Europa. SEB-KONCERNEN De totala intäkterna ökade med 73 procent till 24 967 Mkr. För jämförbara enheter var ökningen 28 procent, främst till följd av kraftigt ökade provisionsintäkter. Realisationsvinster och andra engångseffekter uppgick till 1 597 Mkr (841 Mkr), dvs oförändrat jämfört med andra kvartalet. De största posterna är 500 Mkr från avyttringen av SEB:s andel i Svensk Exportkredit, 420 Mkr från försäljningen av bankens huvudkontor och 373 Mkr från uppgörelsen med Orkla Finans. Realisationsvinsten på 300 Mkr från försäljningen av den så kallade efterbevakningen av krediter till Hoist Kredit AB bokförs under sista kvartalet. Per den 30 september 2000 skulle en förändring med en procentenhet av koncernens samlade positioner i kronor och valutor innebära att marknadsvärdet på koncernens räntekänsliga positioner ökade/minskade med 1,4 miljarder kronor (0,8 miljarder). Förmögenheten i SEB:s pensionsstiftelser uppgick per den 30 september till 25,3 miljarder kronor att jämföra med 25,2 miljarder vid årsskiftet 1999/00, medan förpliktelserna uppgick till 7,9 miljarder kronor (7,1 miljarder). Övervärdet var således 17,4 miljarder kronor (18,1 miljarder). Kostnaderna steg totalt med 52 procent till 15 813 Mkr. För jämförbara enheter var ökningen 6 procent. Av den tidigare omstruktureringsreserven på 2 255 Mkr avsatt i bokslutet för 1997 hade 1 919 Mkr, varav 220 Mkr under innevarande år, tagits i anspråk per den 30 september 2000. Vid förvärvet av BfG i januari 2000 uppstod en skillnad mellan förvärvspris och eget kapital i BfG på 3,4 miljarder kronor, vilket kommer att allokeras i bokslutet för år 2000. Omstruktureringskostna-derna i BfG kommer till fullo att täckas, dels av omstruktureringsreserveringar som gjordes av BfG i bokslutet för 1999, dels som en del av ovannämnda skillnad. SEB- koncernens resultat påverkas således inte av omstruktureringskostnaden. Koncernens kreditförluster, inklusive värdeförändring på övertagen egendom och nedskrivningar, uppgick till 778 Mkr netto, varav 587 Mkr gäller BfG. Kreditförlustnivån blev 0,15 procent. SEB:s kreditexponering SEB koncernen har av tradition en stor del av sin kreditexponering mot företag på den nordiska marknaden. Eftersom nordisk företagsmarknad är mycket starkt kopplad till telekommunikationsindustrin och även till viss del till företag inom IT-sektorn har SEB valt att nu presentera kredit- exponering mot dessa branscher. Som telekommunikation definieras teleoperatörer, producenter av teleprodukter och underleverantörer till dessa. Koncernens exponering mot företag inom telekommunikationsindustrin uppgår till cirka 1,5 procent eller 15 miljarder kronor av den totala kreditexponeringen. Större delen gäller väletablerade nordiska företag av mycket god kreditkvalitet. Härutöver deltar SEB i ett antal nordiskt relaterade projektfinansieringar för större operatörer, framför allt inom OECD. IT-sektorn representerar en liten del av portföljen, mindre än 0,5 procent eller 3,5 miljarder kronor. Exponeringen är spridd mot ett stort antal företag, där nyetablerade företag står för en mycket begränsad del. Per den 30 september uppgick SEB:s exponering mot emerging markets netto, efter reserv för befarade kreditförluster, till 11 314 Mkr, en minskning med drygt 3,4 miljarder kronor eller 22,8 procent sedan andra kvartalet. Den stora förändringen beror främst på en anpassning av BfG´s redovisningsprinciper. Exponeringen har dessutom minskat avsevärt mot Ryssland och Hongkong. (Detaljerade uppgifter återfinns i appendix 3.) Osäkra fordringar netto ökade på grund av BfG till 6 946 Mkr (3 038 Mkr), medan volymen övertagna panter minskade till 195 Mkr (720 Mkr). Tillväxt inom övriga Norden De senaste årens investeringar i de nordiska grannländerna bidrar nu med en betydande del till koncernens totala resultat. För årets första nio månader visade enheterna i Norden exklusive Sverige - med över 1000 anställda - ett samlat resultat på 800 Mkr. Försäljning av Self Trade I september kom den franska Internet-mäklaren Self Trade och tyska Direkt Anlage Bank överens om att gå samman. SEB, som är den största ägaren i Self Trade med 20,4 procent av aktiekapitalet, har beslutat sälja sina aktier i Self Trade i utbyte mot 3,6 procent av aktierna i Direkt Anlage Bank. Dessa aktier är inlåsta under en viss tid och med speciella villkor. Det bokförda värdet på SEB:s innehav i Self Trade är cirka 210 Mkr. Värdet på det 3,6-procentiga innehavet i Direkt Anlage Bank uppgår i dagsläget till nästan 1 miljard kronor. Det innebär att det orealiserade övervärdet i dagsläget är cirka 800 Mkr, som inte bokförts. Klartecken för BOS Berörda myndigheter i Polen och Sverige har godkänt att SEB förvärvar upp till 37 procent av aktierna i den polska Bank Ochrony Srodowiska, BOS. SEB äger för närvarande 4,4 procent av aktierna i BOS. Efter ytterligare förvärv kontrollerar SEB cirka 32 procent av aktier och röster i BOS. En närvaro i Polen ligger i linje med SEB:s strategi att växa i Europa genom att finnas i hela Östersjö- området. BOS är en medelstor bank, verksam på såväl företags- som privatmarknaden, med huvudkontor i Warszawa. Banken har ett börsvärde på motsvarande cirka 2 miljarder kronor, en balansomslutning på 9,6 miljarder (per den 30 juni 2000), 1 700 anställda, 700 försäljningsagenter och 55 kontor. Kapitaltäckning Kapitalbasen för den finansiella företagsgruppen (som inte omfattar försäkringsbolag) uppgick den 30 september till 55,1 miljarder kronor (46,5 miljarder vid utgången av 1999). Primärkapitalet uppgick till 36,9 miljarder (34,4 miljarder) i primärkapital, varav 1,7 miljarder i s k primärkapitaltillskott. Samtidigt uppgick de riskvägda tillgångarna till 502 miljarder kronor (318 miljarder vid utgången av 1999). Kapitaltäckningsgraden blev därmed 10,97 procent (14,62 procent vid utgången av 1999) och primärkapitalrelationen 7,36 procent (10,80 procent). Under första kvartalet 2000 - efter konsolideringen av BfG - ökade de riskvägda tillgångarna till 510 miljarder kronor. Sedan dess har riskvägda tillgångar minskat med 8 miljarder kronor, främst till följd av kapitaleffektivisering inom Nordisk Bankverksamhet och BfG. I oktober sålde SEB en fastighet i Paris med en realisationsvinst på 85 Mkr, vilket kommer att inkluderas i resultatet för fjärde kvartalet 2000. Stockholm den 27 oktober 2000 Lars H Thunell Verkställande direktör och koncernchef Delårsrapport för helåret 2000 publiceras den 20 februari 2001. SEB- koncernens resultatrapporter finns även tillgängliga på Internet (www.seb.se; www.seb.net). Ytterligare upplysningar lämnas av Gunilla Wikman, koncerninformationschef, tel. 08-763 81 25 Lotta Treschow, chef för Investor Relations tel. 08-763 95 59 RESULTAT FÖR HUVUDGRUPPER Nordisk Bankverksamhet - effektiviseringar ger resultat Samtliga affärsområden inom Nordisk Bankverksamhet (Försäljning & Service, Merchant Banking och SEB Securities Services) visade extremt goda resultat. Förvaltningsresultatet ökade med 44 procent till 4 496 Mkr. Räntenettot steg med 1 procent till 5 411 Mkr, bland annat beroende på ökade volymer och marginaler inom både inlåning och bostadskrediter. Tack vare den höga aktiviteten under hela året ökade provisionsintäkterna med 37 procent till 2 842 Mkr. Antalet anställda minskade beroende på ökad effektivitet och omstruktureringsåtgärder. Färre anställda i kombination med ökad kostnadskontroll hade en positiv effekt på I/K-talet, som ökade från 1,55 till 1,88. IT-kostnader och bonusutbetalningar steg beroende på högre transaktionsvolymer och det goda resultatet. Målet att hålla kostnaderna på samma nivå som 1999 är oförändrat. SEB:s marknadsandel av den svenska hushållsinlåningen steg till 14,1 procent (13,7 procent), medan andelen av företagsinlåningen steg till 27,1 procent (25,8 procent). Koncernens andel av utlåningen i Sverige minskade både till hushållen, 10,0 procent (10,8 procent), och till företagen, 20,4 procent (22,5 procent). Försäljning & Service - höjd aktivitet tack vare Internet Årets första nio månader ökade Försäljning & Service förvaltningsresultatet med 69 procent. Både räntenetto (+17 procent) och provisioner (+45 procent) ligger bakom den fortsatt starka intäktsutvecklingen. En bidragande faktor är den höga kundaktiviteten på aktieområdet även under sommarmånaderna - antalet avslut är avsevärt högre än sommaren 1999 - om än inte lika hög som under årets första månader. Det fortsatta effektiviseringsarbetet har medfört att kostnaderna i stort har kunnat hållas oförändrade, trots de kraftigt ökade affärsvolymerna. Tillväxtföretag är en kundgrupp som både ökar i antal och betydelse för SEB. Det handlar om företag med likartade behov- av finansiell rådgivning och tjänster, oavsett bransch, samtidigt som deras krav skiljer sig från företagskunderna i övrigt. SEB har under hösten öppnat tre nya "tillväxtkontor". De nya kontoren finns i Stockholm (Kista), Göteborg och Lund (Ideon). I år har antalet internetbankkunder ökat med cirka 100,000. Under tredje kvartalet utfördes 54 procent av alla betalningar via Internet. I våras beslutades det att 50 bankkontor skulle stängas som en följd av främst den ökade Internetanvändningen. Samtliga dessa kontor är nu stängda. Hela den processen har i stort gått enligt plan. Merchant Banking - bästa tredje kvartalet hittills Den stabila tillväxten för kundrelaterade intäkter fortsatte; 3 591 Mkr att jämföra med 3 167 Mkr för samma period 1999. Tredje kvartalet år 2000 var det starkaste tredje kvartalet hittills sedan affärsområdet Merchant Banking bildades. Totala intäkter för januari-september steg med 16 procent till 4 219 Mkr, fastän siffrorna för jämförande period förra året inkluderade höga intäkter relaterade till introduktionen av euron. Förvaltningsresultatet förbättrades med 23 procent till 2 043 Mkr, trots förra årets återvinningar med 308 Mkr till följd av återföringar av framför allt ryska reserveringar. Det underliggande förvaltningsresultatet exklusive återvinningar /kreditförluster steg med 49 procent. Ökningen i kundrelaterade intäkter är ett resultat av framgångsrika satsningar inom flera tillväxtområden. Ett område är den europeiska skuldkapitalmarknaden, där Merchant Banking rankas som den tredje största eurobanken för nordiska kunder (Euromoney), långt före sina nordiska konkurrenter. Andra exempel är strukturerad finansiering och växande kundsegment som t ex finansiella institutioner. Securities Finance har av EuroHedge rankats som nummer tre som Prime Broker dvs lån och värdepapperslån, i Europa. Merchant Banking är den dominerande aktören inom trading och skuldkapitalmarknaden i Norden, vilket framgår av följande rankningar: Den främsta svenska banken inom valutahandel både vad gäller marknadsandelar och kvalitet (Greenwich Associates´ marknadsundersökning, 2000), nummer ett på handel med statsobligationer (Euromoney, maj 2000), den främsta nordiska banken på de svenska kreditmarknaderna (Prosperas marknadsundersökning, september, 2000). Utvecklingen av internetbaserade tjänster har högsta prioritet. Trading Station, som rankats som nummer två i världen vad gäller Internet- lösningar för handel med valuta i Euromoneys årliga undersökning, lanserade under tredje kvartalet en produkt för värdepapperslån. Inom kort lanseras nya Internetbaserade spjutspetstjänster, t ex Prime Brokerage, nya funktioner inom räntebärande papper, nya funktioner för handel med valuta, futures och förbättrade cash management- tjänster, t ex en global funktion för kontoinformation. September var en rekordmånad vad gäller handel i valuta via Trading Station. I Stockholm utfördes 50 procent av samtliga kundaffärer via Trading Station och över en miljard US dollar omsattes globalt. SEB Företagsinvest, Merchant Bankings riskkapitalenhet med 360 Mkr investerade i 24 företag, har under året gjort ett flertal lönsamma försäljningar. Portföljen har fortsatt att växa framgångsrikt och antalet investeringsobjekt ökar. Kostnaderna minskade med 3 procent till 2 194 Mkr, huvudsakligen tack vare pågående effektivitetsprogram i det internationella nätverket, som har möjliggjorts genom ny Internet-teknik och samarbetsavtal med internationella banker. Effektivitetsåtgärder inom mogna och icke prioriterade affärssegment och branscher har också bidragit till förbättringen. Programmen pågår och kommer att vara implementade vid årets slut. Allokerat kapital har minskat med 8 procent, beroende på stängningen av enheten Proprietary Trading, minskad exponering inom emerging markets, minskad låneportfölj och lägre marknadsrisker. Merchant Bankings genomsnittliga dagliga så kallade Value-at-Risk sjönk med 50 procent till 46 Mkr, jämfört med 92 Mkr under 1999. SEB Securities Services -topprankad depåförvaltare Resultatet för SEB:s depåförvaltare SEB Securities Services ökade med 66 procent till 515 Mkr. Värdet på de förvaltade volymerna steg med 34 procent till 2 367 miljarder kronor och antalet transaktioner ökade med 70 procent till 2 359 000. Marknadsandelarna var oförändrat stabila på mellan 30 och 75 procent inom olika segment. Vad gäller antalet inkommande gränsöverskridande transaktioner var andelen 90 procent. Under året har SEB Securities Services rankats som nummer 1 i Sverige av Global Custodian Magazine. Kundernas betyg var betydligt högre än under 1999. Även GSCS Benchmarks rankade SEB som nummer ett som depåbank på den svenska marknaden. Asset Management och Liv - lönsam tillväxt Förvaltningsresultatet för Asset Management & Liv - SEB Invest och Fonder, Private Banking och SEB Trygg Liv - steg med 61 procent till 2 065 Mkr. Intäkterna, inklusive förändringar i övervärden inom livförsäkringsverksamheten, ökade med 37 procent till 4 662 Mkr, främst till följd av börsuppgången under årets första månader och stark försäljning av nya livförsäkringar. Kostnaderna ökade med 22 procent till 2 587 Mkr, huvudsakligen beroende på expansionen i Norden, ökade personalkostnader och kostnader relaterade till ökad försäljning. Det genomsnittliga antalet anställda var 2 044, en ökning med 17 procent jämfört med de första nio månaderna 1999. I/K-talet förbättrades till 1,80 (1,61). Per den 30 september 2000 förvaltade SEB-koncernen totalt 942 miljarder kronor, varav Asset Management & Liv 830 miljarder (608 miljarder). Av detta svarade portföljförvaltningen för 362 miljarder (233 miljarder), traditionell livförsäkring för 248 miljarder (221 miljarder), fonder för 153 miljarder (110 miljarder) och fondförsäkringar för 67 miljarder (44 miljarder). Sedan årsskiftet har det förvaltade kapitalet ökat med 18 procent. 112 miljarder förvaltas av BfG. Under sommaren beslutades att SEB skall börja sälja externa fonder från ett antal utländska förvaltare. SEB Invest & Fonder och Private Banking - nya kunder strömmar till Resultatet för för SEB Invest & Fonder och Private Banking (Asset Management) steg med 87 procent till 1 399 Mkr. Förbättringen beror främst på börsuppgången under årets första månader och den stora ökningen av resultatet i det finska dotterbolaget Ane Gyllenberg. De nya enheterna i Danmark och Norge har också bidragit till det förbättrade resultatet. Private Banking, som består av SEB Enskilda Banken och International Private Banking, attraherade cirka 3 600 nya kunder under årets första nio månader. Intäkterna steg med 49 procent till 2 950 Mkr. Kostnaderna ökade med 25 procent till 1 548 Mkr, beroende på ökande transaktionskostnader, högre volymer, ny verksamhet i Danmark och ökande resultatrelaterade betalningar. SEB:s andel av nyförsäljningen av fonder i Sverige var 13,6 procent (13,3 procent). Koncernens marknadsandel av nyförsäljningen av fonder i Norge uppgick till 6,5 procent. SEB Private Bank i Geneve öppnade under sommaren i enlighet med SEB:s strategi att växa inom sparandeområdet i Europa. SEB har också private banks i London och Luxemburg. SEB Trygg Liv - stark försäljning SEB Trygg Liv redovisar en försäljningsökning med 46 procent under perioden. Marknaden för såväl engångsbetald kapitalförsäkring som fondförsäkring är fortsatt stark. Försäljningen ökade med 46 procent till 9 429 Mkr (6 437 Mkr) och premieinkomsten (inbetalda premier) steg med 31 procent till 13 668 Mkr (10 424 Mkr) jämfört med motsvarande period föregående år. Förvaltningsresultatet, i vilket ingår förändring av övervärden, ökade med 24 procent till 666 Mkr (539 Mkr). Totalt förvaltat kapital ökade under tolvmånadersperioden med 21 procent 253 miljarder kronor (209 miljarder). För fondförsäkring var ökningen 52 procent. (Se vidare appendix 1) BfG - nästan fördubblat antal Internetkunder Det tyska dotterbolaget BfG Bank, som i början av nästa år byter namn till SEB, redovisar ett förvaltningsresultat på 753 Mkr, varav 119 Mkr av engångskaraktär under första kvartalet. (För jämförelse med januari- september 1999 i Euro, se appendix 2.) De närmaste åren förändras den tyska försäkrings- och sparandemarknaden i grunden. Från 2001 underlättar den tyska regeringen privat pensionssparande. Därmed förväntas varje yrkesverksam tysk placera mellan 0,5 procent (2001) och 4 procent (2008) av sin inkomst i nya sparandeprodukter. Både tjänsteutbud och försäljning förändras, och den allmänna slutsatsen är att bankerna kommer att vinna avsevärda marknadsandelar. I Tyskland blir det privata pensionssparandet ett mycket viktigt affärsområde för SEB framöver. BfG fortsätter att starkt fokusera på e-banking och kapitalförvaltning. Sedan SEB förvärvade BfG i januari 2000, har antalet Internetbankskunder närmast fördubblats - till 120 000. I oktober lanserade BfG sin nya nätmäklare SEBdirect, www.sebdirekt.de, baserad på SEB:s pan-europeiska Internetplattform. BfG beräknas överträffa helårsmålet 130 000 nya Internetkunder med god marginal. Det starka nettoinflödet i BfG Invests fonder fortsatte under tredje kvartalet med sammanlagt 3,6 miljarder kronor (428 miljoner Euro). De institutionella fonderna hade ett nettoutflöde på 7,8 miljarder kronor (930 miljoner Euro), beroende på en återbetalning relaterad till BfG:s tidigare ägare under tredje kvartalet. BfG Immoinvest redovisar ett nettoinflöde på 450 Mkr (54 miljoner Euro). Sammantaget hade BfG-koncernen motsvarande cirka 112 miljarder kronor i förvaltat kapital vid utgången av september 2000. Under året har BfG sålt tre dotterbolag inom leasing, fastighetsmäkleri och management consulting, och även påbörjat nedläggningen av Deutsche Handelsbank i Berlin. Omstruktureringsprogrammet förhandlades med det fackliga rådet inom BfG under andra och tredje kvartalen och löper nu med full kraft. Programmet syftar till att öka fokuseringen på e-banking, finansiell rådgivning och kapitalförvaltning samt minska kostnaderna, bland annat genom personalminskningar. Neddragningen omfattar totalt 800 anställda varav 240 i avyttrade eller stängda dotterbolag. För närvarande har 240 uppsägningar lämnats in, och ytterligare 107 anställda lämnat BfG genom försäljningarna av dotterbolag. Sedan slutet av 1999 har antalet anställda minskat med 300. Samtidigt har de riskvägda volymerna minskat med 19 miljarder kronor (2,6 miljarder Euro) till 20,8 miljarder Euro. Minskningen av de riskvägda volymerna fortsätter. Den årliga kostnadsreduktionen har definierats till 840 Mkr (100 miljoner Euro), att jämföra med det tidigare målet om 80-100 miljoner Euro. Därmed beräknas också avkastningsmålet, 15 procent, nås under 2004, ett år tidigare än plan. Förbättringen kommer till hälften från kostnadsneddragningar, till hälften från nya intäkter från e-banking och kapitalförvaltning. Övriga verksamheter I denna grupp ingår affärsområdena Enskilda Securities, SEB Kort och Baltikum. Det sistnämnda affärsområdet omfattar två konsoliderade banker, Eesti Ühispank och Latvijas Unibanka, samt ett delägda Vilniuas Bankas, som ägdes till 41 procent av SEB per den 30 september. Enskilda Securities - stärkt position på de nordiska marknaderna Omsättningen på aktiemarknaden var fortsatt hög under tredje kvartalet. Omsättningen på stockholmsbörsen steg med 93 procent under årets första nio månader jämfört med samma period i fjol. Antalet börs- och nyintroduktioner var lägre än under årets två första kvartal. Enskilda Securities har fortsatt att stärka sina positioner på de nordiska marknaderna och är nu störst på såväl stockholms- som oslobörsen samtidigt som bolagets marknadsandelar har ökat på börserna i Helsingfors och Köpenhamn. Bolagets totala omsättning på andrahandsmarknaden var den högsta någonsin under tredje kvartalet och ökade med 123 procent jämfört med samma period förra året. Enskilda Securities intäkter var 2 802 Mkr, en ökning med 86 procent, eller med 55 procent om Orkla Enskilda Securities exkluderas. Under tredje kvartalet uppvisade framförallt aktiehandeln en mycket god intjäning, men även intäkterna från mergers & acquisitions (förvärv och fusioner) var höga. Hälften av aktiecourtaget under årets nio första månader kommer från affärer i IT- och telekomaktier, vilket är en fördubbling jämfört med samma period förra året. De totala kostnaderna var 1 860 Mkr, en ökning med 66 procent inklusive Orkla Enskilda Securities eller med 35 procent exklusive detta förvärv. Kostnadsökningen är, utöver gjorda förvärv, en effekt av resultatrelaterad bonus, rekryteringar och den starka volymutvecklingen. Den underliggande kostnadsökningen är 10 procent. Resultatet för de tre första kvartalen uppgick till 955 miljoner kronor vilket är 147 procent bättre än för motsvarande period i fjol. Exklusive Orkla Enskilda Securities förbättrades resultatet med 116 procent. SEB Kort - användandet av kort ökar Det totala resultatet ökade med 16 procent till 325 Mkr beroende på en kombination av högre intäkter och något lägre kostnader. Intäkterna ökade med 5 procent till 998 Mkr, främst beroende på det positiva ekonomiska klimatet och det ökande bruket av kort som betalningsmedel. Kostnaderna uppgick till 624 Mkr, en minskning med en procent jämfört med samma period förra året, då SEB Kort gjorde stora investeringar i byggande och färdigställande av en första modul till en nytt kortsystem. Kreditförlusterna var 29 procent högre än samma period förra året delvis beroende på ökade bedrägerier. Inlösenverksamheten inom SEB Kort i Sverige (Euroline) lanserade en ny tjänst kallad Multicurrency. Med denna nya tjänst kan hotell, affärer och andra ta betalt av sina kunder i olika valutor och betala tillbaka för gjorda korttransaktioner i den valuta de föredrar. Tidigare gjordes samtliga korttransaktioner i svenska kronor. SEB Kort i Norge har under perioden förvärvat licens för att ställa ut Visa bankkort. Ett Visa betalkort ställs ut av SEB-e-bank i Norge, www.seb.no Målet är att uppnå mellan 50 000 och 100 000 kunder inom fem år. Senare kommer också SEB Kort att erbjuda kunderna Master Card och Diners Club via www.seb.no. Av samtliga Master Card som är utställda i Danmark har 32 procent ställts ut av SEB Kort. Med hänsyn till att SEB Kort inte har ett stort kontorsnät, som andra danska kortaktörer har, är marknadsandelen häpnadsväckande. Tillväxten i antal kort, nu överstigande 40 000, beror främst på det nya samarbetet med Statoil och Globe Card. Baltikum - konsolidering av samtliga banker Resultatet för årets första månader var 183 Mkr - med Eesti Ühispank och Latvijas Unibanka konsoliderade och med 41 procent ägarandel i Vilniuas Bankas per den 30 september. Samma period förra året bidrog de tre delägda bankerna i Baltikum med 93 Mkr i resultat. Under tredje kvartalet lade SEB bud på samtliga utestående aktier till ett pris av 38 estniska kroon per aktie i Eesti Ühispank, 1,90 lat per aktie i Latvijas Unibanka samt 40 litas per aktie i Vilniuas Bankas. SEB:s ägande i Eesti Ühispank uppgår till 95, 1 procent efter budtidens utgång. Budtiden för erbjudandet i Latvijas Unibanka och Vilniuas Bankas går ut den 13 respektive 17 november. SEB ägande i båda dessa banker översteg 50 procent när budtiden startade. SEB har ökat sitt bud för Latvijas Unibanka till 2,05 lat per aktie och budet till Vilniuas Bankas till 50 litas per aktie. Samtliga tre baltiska banker har aggressiva e-banking-strategier. Eesti Ühispank rapporterar en stadig tillväxt av e-banking kunder som nu uppgår till 60 500. Latvijas Unibankas e-banking service, som lanserades i januari 2000, har nu fler än 19 000 användare. I Vilniuas Bankas, där e- banking erbjöds kunderna i september, har målet för året - 3 000 kunder, redan visat sig vara för lågt satt. De tre baltiska bankerna fortsätter att visa väsentlig tillväxt i ut- och inlåning. SEB e-banking - snabb europeisk expansion SEB bedriver för närvarande e-bankingverksamhet i sex länder: Sverige, Tyskland, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. Projekt pågår dessutom att starta e-bankingverksamhet enligt SEB:s pan-europeiska modell i Storbritannien och Norge. Antalet e-bankingkunder uppgick per den sista september till 689 000 (289 000). I år kommer majoriteten av de nya e- bankingkunderna från andra länder än Sverige. Kundtillströmningen i Sverige är dock fortsatt hög. Under perioden januari-september har antalet e-bankingkunder ökat med 126 000 till 484 000, vilket ger 29 procent kundbaspenetration. Hittills i år har SEB satsat 482 Mkr i e-banking utveckling. Per september var 110 000 av e-bankingkunderna i Sverige depåkunder. Jämfört med föregående år har aktiehandeln via Internet mer än tredubblats. Under året har funktionaliteten och designen förbättrats ytterligare i det svenska erbjudandet. På privatsidan har framför allt värdepapperserbjudandet och den finansiella informationen förbättrats. Möjlighet att öppna och avsluta konton online har introducerats. Vidare kan e-bankingkunderna nu avbeställa traditionella kontoutdrag och avier i pappersform, vilket blivit mycket uppskattat. På företagssidan har bland annat factoring, lönebetalningar och domestika euro-betalningar introducerats. www.seb.se, som rankats som den bästa svenska finansiella sajten av tidskriften InternetWorld, har bytt design och siktar på att vara en finansiell mediakanal snarare än en produktkatalog. Antalet besökare på www.seb.se var 3,1 miljoner i september. I Tyskland går förvandlingen av BfG till en "e-centric" bank snabbt. Antalet e-bankingkunder har i år ökat med 58 000 till 120 000. I slutet av oktober lanseras en nätmäklare baserad på SEB:s pan-europeiska modell på den tyska marknaden under varumärket SEBdirect. Målet är att ta en betydande del av den växande marknaden för nätmäkleri och att vända sig till kunder som inte redan är BfG-kunder. I Storbritannien har tillsynsmyndigheterna givit klartecken för SEB att lansera en kombinerad e-bank och e-broker. Lanseringen sker under fjärde kvartalet. I Danmark har SEB framgångsrikt omvandlat tidigare Codan Bank till en modern e-bank. Lanseringen av SEB:s pan-europeiska e-bankingmodell i Danmark i april har fått mycket mediauppmärksamhet och har idag 5 000 e- bankingkunder. I Norge lanserades de öppna sidorna www.seb.no i september. Målet är att lansera en e-bank under första kvartalet 2001. Genom att återanvända den pan-europeiska Internet-plattformen kan kostnaderna halveras jämfört med den danska lanseringen. I Norge liksom i övriga europeiska länder är målgruppen finansiellt aktiva kunder med god ekonomisk förmåga. På företagssidan gör SEB en kraftsamling för att synkronisera och vidareutveckla sina e-bankingtjänster, där bland annat äldre stordatorbaserade lösningar för storföretagskunderna samordnas med internetkontoret för företag. Via en företagsportal på www.seb.se är avsikten att betjäna företagskunderna med relevant finansiell information samtidigt som SEB:s elektroniska tjänsteutbud inklusive trading station och trade finance samlas. Det nyligen bildade SEB e-invest har investeringar, vilka är bokförda till mer än 600 Mkr, i sju företag. De största investeringarna gäller i Self Trade/Direkt Anlage Bank, 210 Mkr, och b-business partners, 296 Mkr. Investeringarna i OM Gruppen och Direkt Anlage Bank visar för närvarande ett övervärde på cirka 800 Mkr per investering. SEB-koncernen Operativa resultaträkningar Mkr Januari- Januari- septembe septembe Förändri Helåret r 2000 r 1999 ng 1999 procent Räntenetto 8 718 5 089 71 6 858 Provisionsnetto 10 339 5 755 80 8 317 Nettoresultat av finansiella 2 258 1 169 93 2 034 transaktioner Övriga intäkter 3 046 1 810 68 2 327 Förändring övervärden i 606 646 -6 1 502 livförsäkringsverksamheten Summa intäkter 24 967 14 469 73 21 038 Personalkostnader -9 370 -5 820 61 -8 419 Pensionsavräkning 716 421 70 873 Övriga kostnader -5 904 -4 165 42 -5 743 Avskrivningar -1 255 - 843 49 -1 175 Summa kostnader -15 813 -10 407 52 -14 464 Kreditförluster m m - 778 231 289 Andelar i intresseföretags 75 83 -10 116 resultat Sakförsäkringsrörelsens 169 486 -65 518 resultat Förvaltningsresultat 8 620 4 862 77 7 497 Skatt -2 243 -1 096 105 -1 355 Skatt på förändring av - 170 - 181 -6 - 421 övervärden Minoritetens andel - 209 - 24 - 56 Förvaltningsresultat efter 5 998 3 561 68 5 665 skatt Från och med första kvartalet 2000 följer SEB Finansinspektionens föreskrifter och råd gällande från 2001 och presenterar en resultaträkning, där resultaten för bank- respektive försäkringsrörelsen redovisas separat. Dessutom presenteras en operationell redovisning. Nyckeltal för SEB-koncernen Januari-Januari septembe -Helåret r 2000septemb 1999 er 1999 Räntabilitet på eget kapital, % 19,1 13,3 14,6 Räntabilitet inkl förändring övervärden, % 19,4 14,7 17,2 Räntabilitet på eget kapital, rullande 18,2 15,1 14,6 årsresultat, % Räntabilitet inkl förändring övervärden, 19,6 16,6 17,2 rullande årsresultat, % Periodens resultat per aktie, kr 7,89 4,71 6,96 Förvaltningsresultat per aktie, kr 8,51 5,41 8,60 I/K-tal, SEB-koncernen 1,58 1,39 1,45 I/K-tal, bankrörelsen 1,49 1,30 1,30 K/I-tal, SEB-koncernen 0,63 0,72 0,69 K/I-tal, bankrörelsen 0,67 0,77 0,77 Kreditförlustnivå, % 0,15 -0,09 -0,09 Reserveringsgrad för osäkra fordringar, % 53,2 56,6 59,6 Andel osäkra fordringar, % 1,20 0,88 0,82 Kapitaltäckningsgrad, % 10,97 11,84 14,62 Primärkapitalrelation, % 7,36 9,02 10,80 SEB-koncernens kvartalsvisa utveckling Operativa resultaträkningar Mkr 2000:3 2000:2 2000:1 1999:4 1999:3 Räntenetto 2 849 2 986 2 883 1 769 1 735 Provisionsnetto 3 400 3 237 3 702 2 562 1 940 Nettoresultat av finansiella 786 572 900 865 100 transaktioner Övriga intäkter 394 1 367 1 285 517 310 Förändring övervärden i 179 - 46 473 856 210 livförsäkringsverksamheten Summa intäkter 7 608 8 116 9 243 6 569 4 295 Personalkostnader -3 072 -3 087 -3 211 -2 599 -1 956 Pensionsavräkning 226 319 171 452 141 Övriga kostnader -1 891 -2 095 -1 918 -1 578 -1 478 Avskrivningar - 409 - 419 - 427 - 332 - 288 Summa kostnader -5 146 -5 282 -5 385 -4 057 -3 581 Kreditförluster m m - 247 - 250 - 281 58 13 Andelar i intresseföretags 23 22 30 33 29 resultat Sakförsäkringsrörelsens 36 81 52 32 633 resultat Förvaltningsresultat 2 274 2 687 3 659 2 635 1 389 Skatt - 719 - 886 - 638 - 259 - 364 Skatt på förändring av - 50 12 - 132 - 240 - 59 övervärden Minoritetens andel - 64 - 21 - 124 - 32 - 19 Förvaltningsresultat efter 1 441 1 792 2 765 2 104 947 skatt Resultaträkningar per huvudgrupp Januari-september Nordis Asset 2000, Mkr kManageme Övriga Övrigt SEB Bank-nt & Liv BfG verk- inklkoncern markna samheterelimineri en d ngar Räntenetto 5 411 3283 324 349 - 694 8 718 Provisionsnetto 2 842 3 0331 415 3 316 - 267 10 339 Nettoresultat av 1 207 67 292 620 72 2 258 finansiella transaktioner Övriga intäkter 527 628 289 232 1 370 3 046 Förändring övervärden i 606 606 livförsäkringsverksamheten Intäkter 9 987 4 6625 320 4 517 481 24 967 Personalkostnader -3 102 -1 286 -2 -1 899 - 928 -9 370 155 Pensionsavräkning 415 81 31 189 716 Övriga kostnader -2 523 -1 305 -1 - 913 402 -5 904 565 Avskrivningar - 100 - 77- 266 - 221 - 591 -1 255 Kostnader -5 310 -2 587 -3 -3 002 - 928-15 813 986 Kreditförluster m m - 181 - 3- 587 - 101 94 - 778 Andelar i - 7 6 49 27 75 intresseföretags resultat Sakförsäkringsrörelsen 169 169 s resultat Förvaltningsresultat 4 496 2 065 753 1 463 - 157 8 620 Nordisk Bankverksamhet Mkr Januari- Januari- septembe septembe Förändri Helåret r 2000 r 1999 ng 1999 procent Räntenetto 5 411 5 344 1 7 063 Provisionsnetto 2 842 2 074 37 2 958 Nettoresultat av 1 207 550 119 1 049 finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter 527 301 75 290 Summa intäkter 9 987 8 269 21 11 360 Personalkostnader -3 102 -2 941 5 -3 928 Pensionsavräkning 415 222 87 459 Övriga kostnader -2 523 -2 501 1 -3 368 Avskrivningar - 100 - 108 -7 - 135 Summa kostnader -5 310 -5 328 0 -6 972 Kreditförluster - 181 187 -197 255 Förvaltningsresultat 4 496 3 128 44 4 643 Allokerat kapital 17 921 18 287 17 587 Räntabilitet, rullande, % 24,1 16,9 19,0 Försäljning & Service Mkr Januari- Januari- septembe septembe Förändri Helåret r 2000 r 1999 ng 1999 procent Intäkter 5 154 4 174 23 5 787 Kostnader -3 001 -2 900 3 -3 901 Kreditförluster - 199 - 121 64 - 186 Förvaltningsresultat 1 954 1 153 69 1 700 Merchant Banking Mkr Januari- Januari- septembe septembe Förändri Helåret r 2000 r 1999 ng 1999 procent Intäkter 4 219 3 626 16 5 074 Kostnader -2 194 -2 268 -3 -3 045 Återvinningar 18 308 -94 441 Förvaltningsresultat 2 043 1 666 23 2 470 SEB Securities Services Mkr Januari- Januari- septembe septembe Förändri Helåret r 2000 r 1999 ng 1999 procent Intäkter 776 584 33 822 Kostnader - 266 - 266 - 336 Förvaltningsresultat 510 318 60 486 Asset Management & Liv Mkr Januari- Januari- septembe septembe Förändri Helåret r 2000 r 1999 ng 1999 procent Räntenetto 328 216 52 314 Provisionsnetto 3 033 1 966 54 3 054 Nettoresultat av 67 51 31 82 finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter 628 520 21 718 Förändring övervärden i 606 646 -6 1 502 livförsäkringsverksamheten Summa intäkter 4 662 3 399 37 5 670 Personalkostnader -1 286 -1 016 27 -1 546 Pensionsavräkning 81 42 93 88 Övriga kostnader -1 305 -1 073 22 -1 519 Avskrivningar - 77 - 67 15 - 92 Summa kostnader -2 587 -2 114 22 -3 069 Kreditförluster - 3 1 - 1 Andelar i intresseföretags - 7 - 7 resultat Förvaltningsresultat 2 065 1 286 61 2 593 1) Allokerat kapital 8 000 7 000 7 000 Räntabilitet, rullande, % 30,3 19,4 26,7 1) inkl hänförbar goodwill Asset Management (SEB Invest & Fonder och Private Banking) Mkr Januari- Januari- septembe septembe Förändri Helåret r 2000 r 1999 ng 1999 procent Intäkter 2 950 1 984 49 3 041 Kostnader -1 548 -1 238 25 -1 828 Kreditförluster - 3 1 - 1 Förvaltningsresultat 1 399 747 87 1 212 SEB Trygg Liv Mkr Januari- Januari-Förändri septembe septembe ng Helåret r 2000 r 1999 procent 1999 2) Intäkter 1 771 1 456 22 2 688 Kostnader -1 098 - 917 20 -1 300 Andelar i intresseföretags - 7 - 7 resultat Förvaltningsresultat 666 539 24 1 381 2) inkl förändring i övervärden BfG Mkr Januari- septembe r 2000 Räntenetto 3 324 Provisionsnetto 1 415 Nettoresultat av finansiella 292 transaktioner Övriga rörelseintäkter 289 Summa intäkter 5 320 Personalkostnader -2 155 Övriga kostnader -1 565 Avskrivningar - 266 Summa kostnader -3 986 Kreditförluster - 587 Andelar i intresseföretags 6 resultat Förvaltningsresultat 753 Allokerat kapital 14 000 Räntabilitet, rullande, % 5,2 Övriga verksamheter Mkr Januari- Januari- septemberseptemberFörändrin Helåret 2000 1999g procent 1999 Räntenetto 349 129 171 284 Provisionsnetto 3 316 1 933 72 2 852 Nettoresultat av finansiella 620 316 96 571 transaktioner Övriga rörelseintäkter 232 185 25 289 Summa intäkter 4 517 2 563 76 3 996 Personalkostnader -1 899 -1 099 73 -1 695 Pensionsavräkning 31 16 94 34 Övriga kostnader - 913 - 678 35 -1 067 Avskrivningar - 221 - 67 - 131 Summa kostnader -3 002 -1 828 64 -2 859 Kreditförluster - 101 - 55 84 - 100 Andelar i intresseföretags 49 80 -39 110 resultat Förvaltningsresultat 1 463 760 93 1 147 Allokerat kapital 3 179 1 943 1 943 Räntabilitet, rullande, % 41,9 34,1 42,5 Enskilda Securities Mkr Januari- Januari- septemberseptemberFörändrin Helåret 2000 1999g procent 1999 Intäkter 2 802 1 506 86 2 279 Kostnader -1 860 -1 120 66 -1 694 Återvinningar 13 7 Förvaltningsresultat 955 386 147 592 SEB Kort Mkr Januari- Januari- septemberseptemberFörändrin Helåret 2000 1999g procent 1999 Intäkter 998 952 5 1 329 Kostnader - 624 - 633 -1 - 888 Kreditförluster - 49 - 38 29 - 56 Förvaltningsresultat 325 281 16 385 Baltikum Mkr Januari- Januari- septemberseptemberFörändrin Helåret 2000 1999g procent 1999 Intäkter 717 105 388 Kostnader - 518 - 75 - 277 Kreditförluster - 65 - 17 - 51 Andelar i intresseföretags 49 80 -39 110 resultat Förvaltningsresultat 183 93 97 170 Koncernens balansräkning i sammandrag 30 30 31 september september december Mkr 2000 1999 1999 Utlåning till kreditinstitut 181 695 80 719 103 521 Utlåning till allmänheten 573 804 340 023 342 907 Räntebärande värdepapper 130 650 83 921 93 769 - Finansiella 5 714 3 768 3 396 anläggningstillgångar - Finansiella 124 936 80 153 90 373 omsättningstillgångar Aktier och andelar 11 083 5 059 9 303 Tillgångar i 77 451 55 999 66 111 försäkringsrörelsen Övriga tillgångar 133 681 95 681 94 644 Summa tillgångar 1 108 364 661 402 710 255 Skulder till kreditinstitut 196 085 111 773 117 774 In- o upplåning från 409 978 202 893 229 534 allmänheten Emitterade värdepapper m m 203 038 124 835 122 143 Skulder i försäkringsrörelsen 74 069 51 171 63 271 Övriga skulder och 152 255 114 233 118 645 avsättningar Efterställda skulder 32 771 25 025 25 882 Eget kapital 40 168 31 472 33 006 Summa skulder och eget 1 108 364 661 402 710 255 kapital Problemkrediter och egendom övertagen för skyddande av fordran 30 30 31 september september december Mkr 2000 1999 1999 Osäkra fordringar 14 842 7 000 6 988 Reserv befarade -7 896 -3 962 -4 164 kreditförluster Osäkra fordringar netto 6 946 3 038 2 824 Räntenedsatta fordringar 557 1 232 352 Summa problemkrediter 7 503 4 270 3 176 Andel osäkra fordringar 1,20 0,89 0,82 (Osäkra fordringar netto/utlåning och leasing netto vid periodens slut, procent) Reserveringsgrad för osäkra 53,2 56,6 59,6 fordringar (Reserv för befarade kreditförluster/osäkra fordringar brutto, procent) Övertagna panter Byggnader och mark 84 85 82 Aktier och andelar 111 635 544 Totalt övertagna panter 195 720 626 Koncernens mjuka lån ingår i räntenedsatta fordringar. Intäktsbortfallet till följd av beviljade ränteanstånd var 6 Mkr (30 Mkr), medan uteblivna räntebetalningar på oreglerade fordringar uppgick till 211 Mkr (168 Mkr). Per den 30 september 2000 hade koncernen 230 Mkr (276 Mkr) i oreglerade fordringar i Sverige för vilka ränta intäktsförts. Dessa engagemang räknas inte in i problemkrediter, då säkerheterna täcker såväl ränta som kapitalskuld. Derivatkontrakt 30 september Kontrakt på Kontrakt på skuldsidan 2000 tillgångssidan Mkr Bokfört Verkligt Bokfört Verkligt värde värde värde värde Ränterelaterade 16 447 16 447 17 152 17 152 Valutarelaterad 49 130 50 658 42 135 45 024 e Aktierelaterade 2 361 2 361 1 916 1 916 Övriga 5 5 4 4 Totalt 67 943 69 471 61 207 64 096 Per den 30 september 2000 uppgick det nominella värdet på koncernens derivatkontrakt till 4 006 miljarder kronor (3 999 miljarder kronor den 30 september 1999). Derivatinstrument ingående i tradingrörelsen är bokförda till sitt marknadsvärde. De avvikelser mellan verkligt och bokfört värde som redovisas i tabellen ovan motsvaras av omvända avvikelser mellan marknads- och bokförda värden i den del av rörelsen som är föremål för säkringsredovisning. Kassaflödesanalys Mkr Januari- Januari- Helåret septemberseptember 1999 2000 1999 Kassaflöde från den löpande 11 165 4 690 4 711 verksamheten Förändringar i den löpande verksamhetens -11 748 -4 505 -35 495 tillgångar Förändringar i den löpande verksamhetens 15 571 -2 345 37 385 skulder Kassaflöde från den löpande 14 988 -2 160 6 601 verksamheten Kassaflöde från - 241 9 381 8 161 investeringsverksamheten Kassaflöde från -15 293 -8 893 -10 326 finansieringsverksamheten Kassaflöde - 546 -1 672 4 436 Likvida medel vid årets början 9 074 4 638 4 638 Kassaflöde - 546 -1 672 4 436 Likvida medel vid årets slut 8 528 2 966 9 074 Förvärvet av BfG Bank medförde ett tillskott av likvida medel med 3 165 Mkr. Därutöver har justering gjorts för BfG's balansposter vid förvärvet. SEB-koncernen Legala resultaträkningar Mkr Januari-Januari- septembeseptembeFörändri Helåret r 2000 r 1999 ng 1999 procent Intäkter Ränteintäkter 38 052 19 451 96 26 124 Räntekostnader -29 383 -14 379 104 -19 299 Räntenetto 8 669 5 072 71 6 825 *) Erhållna utdelningar 864 205 211 Provisionsintäkter 11 055 6 434 72 9 283 Provisionskostnader - 999 - 845 18 -1 208 1) Provisionsnetto 10 056 5 589 80 8 075 Nettoresultat av finansiella 2 256 1 168 93 2 025 2) transaktioner Övriga rörelseintäkter 1 799 1 239 45 1 662 Summa intäkter, bankrörelsen 23 644 13 273 78 18 798 Kostnader Personalkostnader -8 992 -5 517 63 -7 969 Övriga administrationskostnader -4 125 -2 852 45 -3 913 Av- och nedskrivningar av -1 211 - 801 51 -1 120 materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader -1 532 -1 008 52 -1 487 Summa kostnader, bankrörelsen -15 860 -10 178 56 -14 489 Bankrörelsens resultat före 7 784 3 095 152 4 309 kreditförluster 3) Kreditförluster, netto - 797 172 207 Värdeförändring på övertagen 43 62 -31 111 egendom Nedskrivningar av finansiella - 24 - 3 - 29 anläggningstillgångar Andelar i intresseföretags 82 83 -1 116 resultat Bankrörelsens resultat 7 088 3 409 108 4 714 Försäkringsrörelsens resultat 210 386 -46 408 4) Rörelseresultat 7 298 3 795 92 5 122 Pensionsavräkning 716 421 70 873 Skatt -2 243 -1 096 105 -1 355 Minoritetens andel - 209 - 24 - 56 Periodens resultat 5 562 3 096 80 4 584 *) Inklusive en extra utdelning med SEK 440 miljoner från Svensk Exportkredit och SEK 134 från aktieinnehav inom Merchant Banking. 1) Provisionsnetto Betalningsförmedling 1 512 1 356 12 1 863 Värdepapper 6 676 3 484 92 5 066 Övriga provisioner 1 868 749 149 1 146 Summa 10 056 5 589 80 8 075 2) Nettoresultat av finansiella transaktioner Mkr Januari-Januari-Förändri Helåret septembeseptembe ng 1999 r 2000 r 1999 procent Aktier/andelar 125 564 -78 963 Räntebärande värdepapper 230 - 168 - 276 Andra finansiella instrument 955 614 56 819 Realisationsresultat 1 310 1 010 30 1 506 Aktier/andelar - 389 - 74 291 Räntebärande värdepapper 93 56 66 142 Andra finansiella instrument 353 - 665 -153 -1 039 Orealiserade värdeförändringar 57 - 683 -108 - 606 Valutakursförändringar 918 847 8 1 130 Skuldinlösen, SEB BoLån - 29 - 6 - 5 Summa 2 256 1 168 93 2 025 3) Kreditförluster, netto A. Individuellt värderade fordringar Periodens nedskrivning avseende -1 514 - 283 - 448 konstaterade förluster Återförda tidigare gjorda 918 226 339 reserveringar för befarade kreditförluster som i periodens bokslut redovisas som konstaterade förluster Periodens reservering avseende -1 026 - 496 107 - 854 befarade kreditförluster Influtet på tidigare års 231 95 143 200 konstaterade kreditförluster Återförda ej längre 347 298 16 483 erforderliga reserveringar för befarade kreditförluster Periodens nettokostnad för -1 044 - 160 - 280 individuellt värderade fordringar B. Gruppvis värderade fordringar Periodens nedskrivning avseende - 66 - 60 10 - 86 konstaterade förluster Periodens reservering avseende - 10 - 23 -57 - 31 befarade kreditförluster Influtet på tidigare års 28 26 8 35 konstaterade kreditförluster Upplösning av reserv för 23 -100 31 kreditförluster Periodens nettokostnad för - 48 - 34 41 - 51 gruppvis värderade fordringar C. Avsättning/upplösning av 294 320 -8 440 reserv för länderrisker D. Ansvarsförbindelser 1 46 -98 98 Summa - 797 172 207 4) Försäkringsrörelsens resultat Sakförsäkringsrörelsen 169 486 -65 518 Livförsäkringsrörelsen 41 - 100 -141 - 110 Summa 210 386 -46 408 SEB-koncernen - Brygga mellan legal och operativ resultaträkning Legal resultaträkning Operativ resul Januari Interna anuari- - SEB mellan-Omklass septemb septemb Trygg havanden i- erMkr er Liv bank-ficerin 2000 2000 försäkring g Räntenetto 8 669 49 8 718Ränten Erhållna utdelningar 864 - 864 Provisionsnetto 10 056 283 10 339Provis Nettoresultat av 2 256 2 2 258Nettor finansiella finans transaktioner transa Övriga rörelseintäkter 1 799 1 069 - 686 864 3 046Övriga 606 606Föränd livför en Summa intäkter, 23 644 1 120 - 403 606 24 967Summa bankrörelsen Personalkostnader -8 992 - 384 6 -9 370Person 716 716Pensio Övriga -4 125 - 461 4 586 administrationskostnader Av- och nedskrivningar -1 211 - 44 -1 255Avskri av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader -1 532 - 183 397 -4 586 -5 904Övriga Summa kostnader, -15 860 -1 072 403 716 -15 813Summa bankrörelsen Bankrörelsens resultat 7 784 före kreditförluster Kreditförluster, netto - 797 19 - 778Kredit Värdeförändring på 43 - 43 övertagen egendom Nedskrivningar av - 24 24 finansiella anläggningstillgångar Andelar i 82 - 7 75Andela intresseföretags intres resultat result Bankrörelsens resultat 7 088 Försäkringsrörelsens 210 - 41 169Sakför resultat result Rörelseresultat 7 298 0 0 1 322 8 620Förval Pensionsavräkning 716 - 716 Skatt -2 243 -2 243Skatt - 170 - 170Skatt övervä Minoritetens andel - 209 - 209Minori Periodens resultat 5 562 0 0 436 5 998Förval efter Appendix 1 SEB Trygg Liv SEB Trygg Liv är inriktat på försäljning och administration av fondförsäkringsprodukter samt motsvarande på uppdrag av den ömsesidiga traditionella livförsäkringsrörelsen. Verksamheten är redovisningsmässigt särskild från traditionell bankverksamhet. Nedan redovisas SEB Trygg Liv enligt praxis inom försäkringsbranschen. SEB Trygg Liv redovisar en försäljningsökning med 46 procent under niomånadersperioden. Marknaden för engångsbetald kapitalförsäkring är fortsatt stark. Huvuddelen av försäljningen, 91 procent (84 procent) avser fondförsäkring varav 12 procent (2 procent) ugörs av försäljning genom dotterbolaget SEB Trygg Life (Ireland), främst investeringsprodukten Life Assurance Portfolio Bond för den svenska marknaden. Kursutvecklingen för den försäkringsrelaterade fondstocken ligger något under vid värderingen använda antaganden efter en svag utveckling under september. Försäljningen, dvs nyteckning samt extra insättningar på befintliga försäkringar, ökade med 2 992 Mkr eller 46 procent till 9 429 Mkr(6 437 Mkr). Andelen försäkring med löpande premier uppgick till 17,2 procent (17,2 procent) inkl utlandsförsäljningen. Premieinkomsten (inbetalda premier) ökade med 31 procent till 13 668 Mkr (10 424 Mkr). Totalt ökade det förvaltade kapitalet under tolvmånadersperioden med 44 miljarder kronor eller 21 procent till 253 miljader kronor (209 miljarder kronor). För fondförsäkring var ökningen 52 procent. Intäkterna ökade med 44 procent till följd av ökad premievolym och god tillväxt i förvaltat kapital inom fondförsäkring under perioden. Kostnaderna för drift och övrigt ökade med 226 Mkr eller 18 procent varav merparten är relaterad till ökad försäljning. Rörelseresultatet förbättrades till 60 Mkr (-107 Mkr). Förvaltningsresultatet, i vilket ingår förändring av övervärden, ökade med 24 procent till 666 Mkr (539 Mkr). Övervärden i livförsäkringsverksamhet är nuvärdet av förväntade framtida vinster från tecknade försäkringsavtal. Övervärdena omfattar fondförsäkringsverksamheten samt uppdragsavtalen med de traditionella livförsäkringsbolagen. Volymuppgifter, Jan-sept Jan-sept Mkr 2000 1999 Traditionell liv, andel löpande 804 1 043 25 ( 26 ) % Fondförsäkring, andel löpande 17 8 625 5 394 ( 16 ) % 9 429 6 437 Premieinkomst Traditionell liv 3 158 3 432 Fondförsäkring 10 510 6 992 13 668 10 424 Sparandestock 30 sept 30 sept Traditionell liv 186 400 165 200 Fondförsäkring 66 700 44 000 253 100 209 200 Resultaträkning, Jan-sept Jan-sept Mkr 2000 1999 Uppdragsavtal traditionell 254 233 livförsäkring Fondförsäkring 800 519 Riskrörelse och övrigt 111 58 Summa intäkter 1 165 810 Driftkostnader -1 205 -972 Aktivering av 198 160 anskaffningskostnad Goodwill och övrigt -98 -105 Summa kostnader 1 105 917 Rörelseresultat 60 -107 1) Förändring övervärden 606 646 Förvaltningsresultat 666 539 2) Avkastning tilldelat kapital 16,4 % 15,9 % 3) Driftkostnadsprocent 8,8 % 9,3 % 1) Efter avdrag för förändring i aktiverade anskaffningskostnader 2) Årstakt. Tilldelat kapital 3 900 respektive 3 250 3) Årstakt. Driftkostnad i procent av premieinkomst Beräkning av övervärden och deras förändring Beräkningen av övervärden i livförsäkringsverksamhet baserar sig på antaganden om den framtida utvecklingen av de tecknade försäkringsavtalen samt en riskjusterad diskonteringsränta. De viktigaste antagandena är: Diskonteringsränta 11 % Kapitalavkastning 4 % nominella tillgångar Kapitalavkastning reala 8 % tillgångar Annullation av avtal 5 % Annullation av löpande 5 % premie Administrationskostnad 250 kr/avtal och år Dödlighet Branchens erfarenhet Redovisning av övervärden Förutbetalda anskaffningskostnader aktiveras bokföringsmässigt och avskrivs enligt plan. Redovisad förändring i övervärden korrigeras därför med nettot av periodens aktivering och avskrivning. Resultat Förändring i övervärden 804 Avgår Aktiverade -430 anskaffningskostnader Återläggs Periodens +232 avskrivning -198 Redovisad förändring i 606 övervärden Balans Övervärde i ingående balans 2000- 3 142 01-01 (efter avdrag för aktiverade skaffningskostnader) Periodens förändring i övervärden består i Nuvärdet av periodens försäljning 916 1) +Avkastning på ingående affär 431 -Realiserat övervärde på ingående -541 affär =Förändring i nuvärdet av avtal ingångna före -110 perioden Faktiskt utfall jämfört med 2) gjorda operativa antaganden 194 Förändring i operativa antaganden -115 3 ) Kapitalavkastning utöver -81 4) antaganden Sammanlagd förändring i övervärden före avdrag för 804 aktiverad anskaffningskostnad Periodens aktivering av -430 anskaffningskostnader Periodens avskrivning på aktiverade anskaffningskostnader 232 Summa redovisad förändring i 606 5) övervärden Övervärde i utgående balans 2000- 3 748 6) 09-30 1) Med försäljning avses nyteckning och extrapremier på befintliga kontrakt. 2) Periodens faktiska utveckling av de tecknade försäkringsavtalen kan ställas mot gjorda opera tiva antaganden och värdet av avvikelserna kan uppskattas. De viktigaste komponenterna är förlängningar av avtalstiden och annullationer. Det faktiska utfallet av intäkter och administrationskostnader ingår däremot i sin helhet i rörelseresultatet. 3 ) Dotterbolaget SEB Trygg Life (UK ) är stängt för nyteckning och avvecklas enligt plan. Annullationsantagandet har ändrats från 5 till 7,5 procent med en engångseffekt av - 115 Mkr. 4) Verklig fondtillväxt har under året varit lägre än gjorda antaganden med en negativ effekt om 81 Mkr som följd. 5) Förutbetalda anskaffningskostnader aktiveras bokföringsmässigt och skrivs av enligt plan. Redovisad förändring i övervärden korrigeras därför med nettot av periodens aktivering och avskrivning. 6) Beräknat övervärde enligt ovan ingår ej i officiellt redovisad balansräkning. Appendix 2 BfG i SEB koncernen (enligt svensk uppställningsform och svenska principer) Januari- Januari- september September 1999** 2000 1999* MEUR MEUR MEUR Räntenetto 396 463 579 Utdelningar 4 9 5 Provisionsnetto 168 128 186 Nettoresultat av 35 23 42 finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter 30 3 48 Summa intäkter 633 626 860 Allmänna -394 -443 -643 administrationskostnader Avskrivningar -31 -47 -56 Övriga rörelsekostnader -49 -4 - Summa kostnader -474 -494 -699 Kreditförluster -70 -69 -101 Förvaltningsresultat 89 63 60 * 9906 enl prospekt multipliserat med 1,5 ** Normaliserad Appendix 3 Exponering, geografiskt fördelad Total varav BfG 1 Asien 4 502 541 Hongkong 1 225 122 Kina 854 271 Övriga 1 867 40 specificerade 2 länder 3 Latinamerika 3 615 497 Brasilien 1 466 19 Öst- och 2 653 1 077 4 Centraleuropa Ryssland 1 401 477 Afrika och 3 023 342 5 Mellanöstern Turkiet 991 51 Total 13 793 2 457 Reserv 2 479 976 Total netto 11 314 1 481 1. Inkluderar bl a Hongkong, Kina, Indien, Pakistan, Taiwan och Macao och övriga specificerade länder 2. Inkluderar Filippinerna, Malaysia, Thailand, Korea och Indonesien 3. Inkluderar bl a Brasilien, Argentina, Mexiko och Peru 4. Inkluderar bl a Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien Slovakien, Rumänien, Ungern, Slovenien, Kroatien, Kazachstan och Ukraina 5. Inkluderar bl a Turkiet, Iran, Saudiarabien, Egypten, Israel, Sydafrika, Etiopien och Algeriet ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00790/bit0002.pdf

Dokument & länkar