• news.cision.com/
  • SABO/
  • SABO, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna föreslår ändringar i hyreslagstiftning

SABO, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna föreslår ändringar i hyreslagstiftning

Report this content

SABO, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna föreslår ändringar i hyreslagstiftning SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är eniga om att bibehålla det nuvarande systemet för hyresförhandlingar, men föreslår samtidigt justeringar i hyreslagstiftningen. Ändringarna ska underlätta bostadsbyggandet och anpassningen av hyrorna till en hyressättning som hyresgästerna uppfattar som rättvis och rimlig. De ska också ge hyresgästerna större möjligheter än idag att påverka sin standard och sin hyra. De tre riksorganisationerna kom i januari 2001 överens om att utveckla hyresrätten och stärka dess attraktivitet. Det förslag de nu tagit fram är en del i det arbetet. En utgångspunkt har varit oförändrad ordning för gemensamma förhandlingar om hyresvillkoren och för hantering av tvister om hyran. Hyror i nybyggda hyreshus De tre organisationerna är nu överens om att hyrorna i nyproducerade hus ska kunna särbehandlas inom ramen för bruksvärdessystemet. Under förutsättning att hyran fastställts genom kollektiva förhandlingar ska som princip för hyrans fastställande gälla att hyran ska ligga på en skälig nivå med särskild hänsyn till produktionskostnaden. En sådan framförhandlad hyra ska anses vara bindande. Enskilda hyresgäster ska emellertid även fortsättningsvis ha möjlighet att få de avtalade hyresvillkoren prövade av en hyresnämnd. Eventuella ändringar ska emellertid bara kunna ske om synnerliga skäl talar för det. En sådan nyordning förutsätter emellertid en lagändring. Hyror i nybyggda lägenheter ska kunna användas som jämförelseunderlag vid en tvist om hyran i nyare hus, men inte för att lyfta upp hyrorna i det äldre beståndet. En hyresvärd ska kunna begära ett förhandsbesked i hyresnämnden. På det här sättet vill de tre organisationerna undanröja den osäkerhet som många investerare och finansinstitut upplever som ett hinder för byggande av hyreslägenheter. Hyresförändringar i befintliga hyreshus Bruksvärdesystemet syftar till hyror som speglar hur hyresgäster i allmänhet värderar lägenheternas egenskaper. På vissa orter finns en bristande överensstämmelse mellan dagens hyror och vad hyresgäster i allmänhet anser vara rättvisa hyresskillnader. På en del håll pågår en översyn av hyressättningen. Det finns olika sätt att genomföra en anpassning till en ny hyresstruktur. Ett tillvägagångssätt kan vara att den nya hyran tillämpas när lediga lägenheter hyrs ut medan hyran för befintliga hyresgäster höjs stegvis. Det tillåter emellertid inte hyresförhandlingslagen och här vill organisationerna ha en ändring. De kräver också ett skydd för befintliga hyresgäster vid en jämförelseprövning i hyresnämnden. Den befintliga hyresgästen ska garanteras att den årliga hyreshöjningen aldrig överstiger en viss procentsats. Övergångsreglerna ska inte tillämpas när hyresgäster byter lägenhet eller vid andrahandsuthyrning. Tillval och frånval De tre organisationerna vill att enskilda hyresgäster så långt möjligt ska erbjudas möjlighet att anpassa service och installationer till egna önskemål. Individuella anpassningar förekommer sedan länge i olika former. I de flesta fall är det åtgärder som man kan komma överens om i gemensamma förhandlingar. I andra fall har enskilda hyresgäster specifika önskemål som (BOB) i samband med en investering leder till ekonomiska mellanhavanden som sträcker sig över flera år. Många gånger är kostnaden högre än vad bruksvärdeshyran ger utrymme för och ibland har hyresgästen finansierat åtgärder som kommer att tillhöra fastigheten. Organisationerna vill skapa ordning och reda genom att komma överens om ramarna för dessa individuella avtal och lagstiftningen måste ändras så att den ger möjlighet till bindande flerårsavtal om individuella anpassningar. Även när det gäller en individuell prissättning av frånval och tillval bör det finnas garantier för att hyresgästerna får en likabehandling. Avtalen ska kunna prövas i hyresnämnden. Hyresnämndernas skälighetsprövning Hyresnämnderna avgör i allt större utsträckning tvister om hyran genom en allmän skälighetsbedömning i stället för genom jämförelseprövning, där den begärda hyran jämförs med hyran hos andra jämförbara, kommunägda lägenheter. Det leder till rättsosäkerhet och ger inte parterna vägledning för hyresförhandlingarna. Bruksvärdessystemet förutsätter att hyrestvister i normalfallet avgörs genom jämförelseprövning. Därför vill de tre organisationerna att jämförelseprövning ska ske och när det inte är möjligt att hyresnämnden tydligt redovisar vilka faktorer den vägt in i beslutet. För ytterligare kommentarer Hyresgästföreningen Barbro Engman 08 791 02 00 070 524 28 66 eller Peder Palmstierna 08 791 02 22 070 672 92 65 SABO Bengt Owe Birgersson 08 406 55 00 eller Cecilia Werner 08 406 55 00 070 244 22 95 Sveriges Fastighetsägare Mats Cederholm 0733 62 61 61 eller Hans Öhman 08 613 57 33 0736 26 90 58 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/16/20030116BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/16/20030116BIT00100/wkr0002.pdf

Dokument & länkar