Låg köpkraft ökar risken för "brain drain"

Låg köpkraft ökar risken för "brain drain" - Unga och välutbildade människor är i dag i hög grad "globala" i sin syn på arbetsmarknaden. De söker sig till de länder och företag som erbjuder de mest attraktiva villkoren. Det skapar nya villkor för såväl arbetsgivare som politiker. Det är oroande att de högkvalificerade grupper det är fråga om genomgående har klart lägre real köpkraft i Sverige än i ett antal tänkbara länder att flytta till. Det säger Anders Rydeman, SAF-ekonom, i en kommentar till sin rapport "Skattepolitiken i den gränslösa ekonomin". Rapporten är en delrapport till SAFs strukturrapport 2001. Anders Rydeman har undersökt köpkraften för tre kategorier av högutbildade i Sverige, Norge, Storbritannien och Frankrike. Så t ex får en produktchef (högskoleutbildad ingenjör eller ekonom i 30-35-årsåldern) en real köpkraft som är ca 30 procent högre i Norge än i Sverige. I Frankrike respektive Storbritannien får motsvarande person hela 75 respektive 60 procent mer än i Sverige. För en controller är skillnaderna i samma storleksordning. Sjuksköterskorna är en annan efterfrågad grupp. Här ligger den reala köpkraften i Sverige 30-50 procent lägre än i de länder SAF jämfört med. - Den ökande rörligheten för såväl kapital som arbetskraft innebär att det för den inhemska politiken idag är viktigare än någonsin att skatter och andra regelverk utformas så att det är attraktivt och lönsamt att verka i Sverige både för individer och företag, anser Anders Rydeman. Det är i princip tre faktorer som ligger bakom Sveriges ogynnsamma läge vid denna jämförelse: 1. Skatteuttaget på arbetskraft är högre i Sverige än i omvärlden. 2. Lönestrukturen i Sverige är mer sammanpressad. Samtidigt som mindre kvalificerad arbetskraft ofta har bättre betalt än i andra länder, så har högkvalificerad arbetskraft i många fall lägre bruttolön i Sverige än i viktiga konkurrentländer. 3. Den genomsnittliga prisnivån i Sverige är högre än i flertalet andra länder. - Behovet av skattesänkningar understryks av att t ex Tyskland nu genomför omfattande skattereformer i syfte att få ett mer tillväxtfrämjande skattesystem. Lägre skatter på arbete har också lyfts fram i EUs program för ökad sysselsättning som den kanske viktigaste åtgärden för att skapa fler jobb. Ytterligare information: Anders Rydeman eller Jan Edgren, tfn 08-762 60 00. OBS! Rapporten finns på www.saf.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00100/bit0002.pdf

Dokument & länkar