Pressmeddelande

Generande tunn argumentation för förbud mot vinstdrivna sjukhus - Regeringens förslag till förbud mot att överlåta driften av akutsjukhus till privata företag med vinstsyfte är generande tunt. Den promemoria som skall ligga till grund för en eventuell lagstiftning innehåller ingen eller motsägelsefull argumentation. Som förslaget nu ser ut duger det inte som underlag för ett så omvälvande beslut som att förbjuda en viss driftsform. Det framhöll Lennart Palm, SAF, vid dagens hearing i socialdepartementet om förslaget att förbjuda landsting att överlåta driften av akutsjukhus till företag med vinstintresse. - En samverkan mellan offentliga uppdragsgivare och privata utförare har stora möjligheter att tillföra sjukvården såväl ny kompetens som nytt kapital. Det har vi visat tillsammans med privatvårdens arbetsgivare i utredningen "Vård med många vinnare", fortsätter Lennart Palm, som är ansvarig för frågor om konkurrens/offentlig sektor i SAF. Utredningen pekar på möjligheterna att genom offentlig-privat samverkan * bättre tillgodose patienternas krav på kvalitet och valmöjligheter * erbjuda vårdens anställda bättre utvecklingsmöjligheter och större arbetstillfredställelse * öka sjukvårdpolitikernas möjligheter att koncentrera sig på vårdens kvalitet, ekonomi och framtidsfrågor * bidra till att utveckla svensk hälso- och sjukvård till en framtidsbransch med stor potential för sysselsättning och ekonomisk utveckling. - Inga av dessa viktiga frågor berörs i regeringens förslag. Det grundas mer på lösa farhågor än på förutsättningslös prövning av nytta och nackdelar. Det är beklagligt att framtidsfrågor behandlas så lättvindigt som nu verkar bli fallet. Inte heller har regeringen tillräckligt beaktat att det fortfarande finns frågetecken beträffande det tänkta förbudets överensstämmelse med grundlagen, EUs gemenskapsrätt och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Framtida tolkningsproblem och rättstvister kan inte uteslutas. - Ett vinstförbud löser inga problem utan skapar bara nya. Vi anser att förslaget bör dras tillbaka, avslutar Lennart Palm. Ytterligare information: Lennart Palm, Olof Erixon, tfn 08-762 60 00. SAFs remissyttrande och rapporten "Vård med många vinnare" finns på www.saf.se. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00250/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00250/bit0002.pdf

Dokument & länkar