DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2018

FÖRSTA HALVÅRET 2018

 • Hyresintäkterna ökade med 20 % till 1 088 miljoner kronor (904) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultatet ökade med 24 % till 806 (651) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning ökade med 21 % till 4,36 (3,60) kronor.
 • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 1 059 (619) miljoner kronor, varav 320 (228) miljoner kronor från joint ventures.
 • Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 115 (429) miljoner kronor, varav 20 (41) miljoner kronor från joint ventures.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 666 (1 441) miljoner kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 870 (612) miljoner kronor motsvarande 4,76 (3,35) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
 • Sagax har under perioden nettoinvesterat 1 702 (861) miljoner kronor varav 1 617 (712) miljoner kronor avsåg förvärv av fastigheter.
 • Sagax har under kvartalet genomfört en företrädesemission om 23 862 214 stamaktier av serie D, en riktad kontant nyemssion om 9 574 617 stamaktier av serie D samt en nyemission om 121 275 aktier av serie B kopplad till incitamentsprogram 2015/2018. Emissionerna tillförde bolaget sammanlagt 961 miljoner kronor.

ANDRA KVARTALET 2018

 • Hyresintäkterna ökade med 22 % till 559 miljoner kronor (460) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultatet ökade med 30 % till 452 (349) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning ökade med 23 % till 2,38 (1,94) kronor.
 • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 708 (285) miljoner kronor, varav 253 (78) miljoner kronor från joint ventures.
 • Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt –11 (378) miljoner kronor, varav 7 (21) miljoner kronor från joint ventures.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 985 (882) miljoner kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 591 (377) miljoner kronor motsvarande 3,26 (2,20) kronor per A- och B-aktie efter utspädning. Sagax nettoinvesterade 337 (646) miljoner kronor varav 275 (581) miljoner kronor avsåg förvärv av fastigheter.


JUSTERAD PROGNOS FÖR 2018
För 2018 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 1 600 miljoner kronor. Tidigare lämnad prognos uppgick till 1 530 miljoner kronor och tillkännagavs vid avlämnande av delårsrapport januari-mars
  
För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

  
Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 juni 2018 till 2 670 000 kvadratmeter fördelat på 498 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.  

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 juli 2018 kl. 15.00. 

Taggar:

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.