DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

  • Hyresintäkterna ökade med 26 % till 444 miljoner kronor (353 miljoner kronor föregående år).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 27 % till 302 (237) miljoner kronor. Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning ökade med 27 % till 1,66 (1,31) kronor.
  • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 334 (260) miljoner kronor, varav 150 (65) miljoner kronor från joint ventures och intresseföretag.
  • Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med 51 (–163) miljoner kronor.
  • Räntederivat svarade för 50 (–163) miljoner kronor, varav 20 (–64) miljoner kronor från joint ventures och intresseföretag.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 559 (272) miljoner kronor.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 221 (182) miljoner kronor motsvarande 1,15 (0,96) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
  • Sagax har under perioden nettoinvesterat 215 (80) miljoner kronor. Fastigheter förvärvades för 131 (128) miljoner kronor.
  • Sagax joint venture Söderport avyttrade en fastighet i Göteborg för 979 miljoner kronor och förvärvade fastigheter för 352 miljoner kronor.

JUSTERAD PROGNOS FÖR 2017

För 2017 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 1 290 miljoner kronor. Tidigare lämnad prognos uppgick till 1 270 miljoner kronor och tillkännagavs vid avlämnande av bokslutskommuniké för 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 – 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 mars 2017 till 2 315 000 kvadratmeter fördelat på 432 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.  

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 4 maj 2017 kl. 11.00.

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera