Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i AB Sagax (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 september 2004 kl. 17.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Sergels Torg 12, Stockholm. Rätt att delta i bolagsstämman Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB ("VPC") förda aktieboken fredagen den 10 september 2004, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast måndagen den 13 september 2004 kl 16.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd (registrerad hos VPC) den 10 september 2004. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om en sådan omregistrering. Anmälan om deltagande i bolagsstämman Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske enligt något av följande alternativ. Genom brev på adress AB Sagax, Riddargatan 23, 114 57 Stockholm, per telefax 08-545 835 49 eller per e-post till: jenny.kihlmark@absagax.se. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen för genomförande av sk omvänd split 7. Byte av revisorer 8. Stämmans avslutande P. 6 Förslag till ändring av bolagsordningen Som en följd av omstruktureringen föreslår styrelsen följande ändringar av bolagsordningen: - Aktie skall lyda på 5,00 kr. Förändringen av aktiens nominella belopp från 0,50 kr till 5,00 kr innebär en sammanläggning av aktier, där 1 (en) ny aktie erhålls för 10 (tio) gamla aktier. De aktieägare vars nuvarande aktieinnehav inte är jämnt delbart med tio, kommer att vederlagsfritt från större aktieägare erhålla det antal aktier som erfordras för att innehavet skall bli jämnt delbart med tio. Avstämningsdag för sammanläggningen föreslås vara den 6 oktober 2004 P. 7 Förslag till byte av revisorer Aktieägare som tillsammans företräder mer än 50% av antalet aktier och röster i bolaget har meddelat bolaget att man avser föreslå att Ingemar Rindstig och Björn Ohlsson, Ernst & Young, väljs till revisorer i bolaget i stället för nuvarande revisorer. För ytterligare information, vänligen kontakta David Mindus, verkställande direktör, +46 (0)8 545 83 540 Om AB Sagax AB Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Sagax fokus är lager och lätt industri i Stockholmsregionen. Sagax fastighetsinnehav uppgår till 163 000 kvadratmeter fördelat över 25 fastigheter och tomträtter. AB Sagax (publ) är anslutet till Nya Marknaden (symbol SAGA). Mer information finns på www.absagax.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/23/20040820BIT21540/wkr0001.pdf

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar