SAGAX AVTALAR OM FÖRVÄRV FÖR 320 MKR

Sagax har avtalat om förvärv av två lagerfastigheter i Frankrike belägna i Paris- respektive i Lilleområdet. Fastigheterna omfattar sammanlagt 57 000 kvadratmeter uthyrningsbar area och 183 000 kvadratmeter friköpt mark.

Investeringen inklusive stämpelskatter och transaktionskostnader uppgår till motsvarande 320 miljoner kronor varav 76 % avser fastigheten i Paris. Det årliga hyresvärdet beräknas till motsvarande 23 miljoner kronor. Hyresavtalen löper i 12 år.

Vid fastighetsförvärv i Frankrike har berörda kommuner rätt att förköpa de fastigheter som säljs inom kommunen. Detta gäller även för de aktuella fallen. Sagax beräknas få besked i förköpsfrågan under första kvartalet 2018. Under förutsättning att förköp inte sker kommer tillträde att äga rum när besked erhållits eller senast i början av andra kvartalet 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 september 2017 till 2 409 000 kvadratmeter fördelat på 477 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.  

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar