SAGAX OFFENTLIGGÖR OBLIGATIONSPROSPEKT

Den 6 september 2017 offentliggjorde Sagax att bolaget emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 1 250 miljoner kronor inom ett rambelopp om 2 000 miljoner kronor. Obligationslånet löper till den 15 februari 2022.

Med anledning av obligationsemissionen har Sagax styrelse upprättat ett prospekt. Finansinspektionen har meddelat att prospektet för obligationslånet har godkänts. Obligationerna avses registreras för handel vid Nasdaq Stockholm den 18 oktober 2017.

Prospektet finns tillgängligt i elektronisk form på Sagax webbplats www.sagax.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se samt på begäran i pappersform på Sagax huvudkontor, Engelbrektsplan 1, 6tr, 114 34 Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 juni 2017 till 2 399 000 kvadratmeter fördelat på 479 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.   

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 oktober 2017 kl. 10.30.

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar