SAGAX OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH NOTERAR OBLIGATIONER i EURO PÅ NASDAQ STOCKHOLM

Den 3 september 2015 offentliggjorde Sagax att bolaget emitterat ett icke säkerställt femårigt obligationslån om EUR 30 miljoner inom ett rambelopp om EUR 150 miljoner. Obligationslånet löper till 2020 med en rörlig ränta om EURIBOR (6 månader) + 3,50 procentenheter.

Med anledning av obligationsemissionen har Sagax styrelse upprättat ett prospekt avseende inregistrering av obligationerna för handel på Företagsobligationslistan vid NASDAQ Stockholm.

Finansinspektionen har meddelat att prospektet för obligationslånet har godkänts. Ansökan om att inregistrera obligationerna för handel på Företagsobligationslistan vid NASDAQ Stockholm har lämnats in och första dag för handel med obligationerna är beräknad till den 22 oktober 2015.

Prospektet finns tillgängligt i elektronisk form på Sagax (www.sagax.se) och Finansinspektionens (www.fi.se) respektive webbplatser samt på begäran i pappersform på Sagax huvudkontor, Engelbrektsplan 1, 6tr, 114 34 Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 30 juni 2015 till 1 707 000 kvadratmeter fördelat på 201 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2015 kl. 11.00.

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar