SAGAX PÅKALLAR INLÖSEN AV OBLIGATIONSLÅN OM 60 MILJONER EURO

EJ FÖR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, I SIN HELHET ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERANDE ELLER DISTRIBUERANDE AV DETTA MEDDELANDE ÄR OLAGLIGT. DETTA OFFENTLIGGÖRANDE INNEHÅLLER INTE NÅGOT ERBJUDANDE ATT TECKNA ELLER FÖRVÄRVA NÅGOT AV HÄRI BESKRIVNA VÄRDEPAPPER.

Sagax har beslutat att påkalla förtida inlösen av obligationslån 2014/2019 om 60 miljoner euro med förfallodatum den 11 mars 2019 (ISIN SE0005796398).

Förtida inlösen av obligationerna kommer att ske per 15 oktober 2018 med avstämningsdag den 8 oktober 2018. Enligt villkoren för obligationerna kommer det förtida inlösenbeloppet att uppgå till 100,00 procent av det nominella beloppet (samt upplupen och obetald ränta).

I enlighet med obligationsvillkoren kommer ett meddelande om förtida inlösen att skickas ut via Euroclear Sweden AB.

Obligationerna kommer att avnoteras från företagsobligationslistan på Nasdaq Stockholm.
  

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 juni 2018 till 2 670 000 kvadratmeter fördelat på 498 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.  

Denna information är sådan information som Sagax är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2018 kl. 15.00 CET.

SAGAX

Taggar:

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar