Dela

Kontakt

 • Karin Markhede

  Presskommunikatör


  031 342 96 00
 • Anders Sandahl

  Presskommunikatör


  031 342 96 00
 • Anne-Charlotte Horgby

  Kommunikationschef


  070-616 70 84
 • Anders Goliger

  Kommunikationsdirektör


  031-3421000
 • Citat

  Jag är hedrad över att bli utsedd till ledamot i Nationella innovationsrådet. Jag ser fram emot att delta i det viktiga arbetet och bidra till strategisk samverkan för att stärka svensk innovationskraft.
  Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  Den traditionella drogscreeningen har många nackdelar. Den övervakade provtagningen kan upplevas som integritetskränkande och andelen falska svar är relativt hög. I jämförelse med screening i urin visar salivprovet sällan ett falskt positivt eller falskt negativt resultat, vilket är en trygghet för patienten.
  Moa Andresen Bergström, överkemist på Klinisk kemi och ansvarig för projektet.
  För de patienter som drabbas av bröstcancer kommer detta förhoppningsvis öka både tryggheten under behandlingsprocessen och öka möjligheterna till ännu bättre behandlingsmetoder.
  Roger Olofsson Bagge, överläkare och docent samt centrumföreståndare för Bröstcentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  Att råka ut för en raketolycka med en fyrverkeripjäs som exploderar i ansiktet innebär ett livshotande trauma med invalidiserande skador som följd. Många förlorar synen eller till och med ögat.
  Madeleine Zetterberg
  Vi reagerade snabbt och kunde anpassa våra verksamheter till den nya situationen, vilket är bra eftersom det sannolikt kommer att ske liknande utbrott framöver. Och medarbetarna gjorde en jätteinsats.
  Anders Hyltander, områdeschef och ordförande i den sjukhusgemensamma planeringsgruppen för risk, kris och katastrofmedicinsk beredskap
  Det skulle innebära en klar förbättring för patienterna och lägre kostnader för vården.
  Jens Böhmer, barnhjärtläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
  Våra åtgärder handlar inte bara om ekonomi utan om att skapa en bättre och mer effektiv vård för våra patienter.
  William Hedman, ekonomidirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Mycket av grundproblematiken ligger i att vi kör in för många till akuten när de ofta kan få lika bra hjälp i primärvården eller hemma. Den här modellen innebär att vi kan ge vård på rätt nivå så nära som möjligt.
  Ola Alfredsson, sjuksköterska
  Verksamheten gör det möjligt att nå personer som annars inte söker kontakt med vården.
  Lars-Magnus Andersson, överläkare och chef för verksamhetsområde Infektion på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  När patienterna får eget ansvar och själva kan styra över hur och när de vill få vård så kommer de oftare till sitt besök.
  Britt-Marie Ehn, biomedicinsk analytiker på Arbets- och miljödermatologiska enheten.
  Det goda samarbetet mellan sjukvård och akademi är en av de viktigaste nycklarna.
  Lars Grip, FOUUI-direktör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  Det är väldigt värdefullt att vi är människor med erfarenhet av att arbeta i vården, och att vi har sett och varit delaktiga i många goda exempel på hur man kan lösa arbetsrelaterade problem.
  Magdalena Sterling, undersköterska.
  Vissa frågor eller prioriteringar har alltid ställts på sin spets och har varit en del av de svåra avvägningar som man ibland får göra inom sjukvården. Nu ringar vi in dessa dilemman och har ett övergripande forum där vi etiskt kan analysera och ge råd inför de beslut som medarbetarna och sjukhusledningen ställs inför. Det gör att sjukhuset bygger upp en kunskapsbank hur vi ska hantera och agera i etiska frågeställningar.
  Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik vid Linköpings universitet.
  90 procent av patienterna besparades en onödig operation och vi kan avsevärt minsta operationsverksamheten.
  John Paoli, hudspecialist och universitetssjukhusöverläkare
  Vi är övertygade om att detta skapar en större trygghet och att vi tillsammans med familjen kan bidra till en bättre omvårdnad.
  Corinne Pedroletti, verksamhetschef
  Man tycker att detta är en vårdform där man ser hela människan och personalen uppfattas som stöttande, empatiska och vänliga.
  Helle Wijk, universitetslektor
  Mässling är en allvarlig sjukdom och mycket smittsam, men vi bedömer detta utbrott som begränsat med totalt åtta konstaterade fall. Det finns inte någon anledning till allmän oro utan smittspårning pågår i de specifika fallen.
  Anne Olmarker, jourhavande sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
  En ledare som visat hur man kan ta sig an vårdutveckling med nya perspektiv och tydligt sätta både patienten och processen i centrum. Årets pristagare har med sitt utmanande men ändå respektfulla och nyfikna ledarskap visat att det är via medarbetarnas kompetens det går att skapa bestående förändring och ta vården in i framtiden.
  Juryns motivering
  Istället för att rikta in oss mot ett enskilt förändringskoncept, så samarbetar vi med Göteborgs Universitet och Chalmers om flera metoder som förankras i forskningen. Det är SU:s modell.
  Anne-Marie Wennberg, sjukhusdirektör
  Det här är den tekniktätaste och mest avancerade operationsavdelningen som finns i Sverige i dag.
  Christina Svärd, verksamhetchef Hybrid och intervention
  I huset finns labb med högteknologiska instrument som gör att vi kan ligga i framkant och ha en modern forskning inom ortopedi, rehab och omvårdnad.
  Anders Hyltander, områdeschef Sahlgrenska Unviersitetssjukhuset
  Den typen av teknik skulle exempelvis kunna användas för människor med kroniska sår eller brännskador. Men ambitionen i det här projektet är främst att få ny kunskap och utveckla en programvara som kan möjliggöra utskrift av hudersättning. Därefter hoppas jag att både jag själv och andra forskare kan ta vid med det fortsatta arbetet.
  Lars Kölby, överläkare inom plastikkirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och lektor i plastikkirurgi vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet
  Detta är en stor framgång för barncancervården i Sverige.
  sagt av Karin Mellgren, barnonkolog på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
  Det här maximerar våra chanser att få bort hela tumören direkt, hittills har vi varit tvungna att vänta till efter operationen för att se hur det gått.
  Daniel Nilsson, överläkare och neurokirurg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Om komplikationer skulle uppstå och vi behöver behandla och vårda ett nyfött barn så är neonatalvården nära på Östra sjukhuset. Det skapar större trygghet för det nyfödda barnet, för föräldrarna och för våra medarbetare.
  Corinne Pedroletti, verksamhetschef för Obstetrik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  För de yngsta har det varit ett glapp mellan öppen- och slutenvård som vi hoppas kunna överbrygga när vi öppnar verksamheten för alla barn och unga under 25 år.
  Anne-Line Solberg, sektionsledare och specialistpsykolog
  Det handlar om att höja baskompetensen, att skapa en slags certifiering för att kunna hjälpa människor med ryggmärgsskadepåverkan och andningspåverkan. I dag är det väldigt varierande vad folk kan, och om man saknar kunskap om personerna man ska hjälpa så blir det väldigt dålig vård.
  Katharina Stibrant Sunnerhagen, överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och professor i rehabiliteringsmedicin på Göteborgs universitet.
  Mikrovågshjälmen kan komma att förbättra den medicinska bedömningen av traumatiska skallskador redan innan patienten kommit till sjukhuset.
  Johan Ljungqvist specialist i neurokirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  I dag har man inom ambulanssjukvården ingen snabb möjlighet att säkert identifiera patienter och ta del av väsentliga uppgifter om ett sjukdomstillstånd.
  Anette Åquist-Falkenroth, medicinsk informationsdirektör
  Vi lägger ner så fruktansvärt mycket tid och det handlar inte så mycket om titeln som att bli sedd för den kompetens man har, få en chans att växa vidare och ett lönepåslag som är rimligt.
  Monika Fagevik Olsén, sjukgymnast och adjungerad professor
  Vi inom Närhälsans barnmorskemottagningar i göteborgsområdet är beredda på den här förändringen och informerar omföderskorna om den och försöker få dem trygga i den.
  Susanne Samuelsson på Närhälsan, områdeschef för mödravården i göteborgsområdet.
  Personer med utmattningssyndrom söker sig i första hand till vårdcentralen som gör ett fantastiskt arbete och många blir bra igen inom ett år. Men vissa patienter tillfrisknar inte och det är de patienterna vi vill nå.
  Gro Sundell, enhetschef för den nya mottagningen
  Framför allt handlar det om att all slags förlossningsvård kräver nära tillgång till god neonatalvård för att säkra vårdinsatserna runt ett oväntat sjukt nyfött barn. Att samla liknande vård på samma plats ger bättre förutsättningar för detta.
  Corinne Pedroletti, verksamhetschef obstetrik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  Vi anser att rapporten lyfter fram flera frågor av stor principiell betydelse och vi kommer ytterligare att se över våra interna rutiner för utveckling och införande av nya metoder. Vi har som stöd i detta arbete bett de externa utredarna att återkomma med ett förslag.
  Lars Grip FoUU-direktör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  Bild- och interventionscentrum kommer att stärka tillväxt och attraktionskraften i länet genom att ge ökade möjligheterna för forskning, utveckling och rikssjukvård.
  Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen,
  Att ha tillgång till den senaste tekniken och att utveckla samarbetet mellan olika kompetenser är något som hela regionen kommer att få nytta av. Bild- och interventionscentrum är en välkommen resurs och ett jättekliv framåt för en god och jämlik vård.
  Ann-Sofi Lodin, regiondirektör för Västra Götalandsregionen
  Med Bild- och interventionscentrum, får Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen, ett av Europas bästa centra för diagnostik och behandling av bland annat cancer och- neurologiska sjukdomar samt hjärt-kärlsjukdomar. Centrat ger också förutsättningar för ett intensifierat forskningssamarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin och Chalmers tekniska högskola.
  Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Att slå ihop två mindre stationer till en enda, brukar ofta betyda att man gör något slags besparing i verksamheten. Men så är inte fallet med det nya ambulanscentrumet på Hisingen. Istället handlar det om en utöka servicen till de boende i alla väderstreck över ön.
  Anna-Karin Juwél-Egeland, verksamhetschef för Ambulans och prehospital akutsjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  Anledningen till att vi har lyckats så bra i västra Sverige beror på det fantastiska arbete som våra donationsansvariga läkare och sjuksköterskor gör. Det krävs stor empati och kunskap för att diskutera organdonation med närstående precis efter att de har förlorat någon som står dem nära.
  Bertil Andersson, regionalt donationsansvarig läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Det är många faktorer som har bidragit till de positiva siffrorna. Olika yrkeskategorier har samarbetat om att titta på vad som är av störst värde för patienten och för att hitta nya sätt att förbättra vården på. Ett exempel på detta är det nya arbetssättet time-out.
  Anna-Karin Ringqvist, som tillsammans med Liselotte Bergqvist är verksamhetsutvecklare och processledare för förstföderskor på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Jag tyckte att vi hade en ömsesidig ödmjukhet och respekt inför varandras upplevelser och kompetenser. Vi kunde tillsammans förbättra informationen och bemötandet med ökad trygghet som resultat. Vi 80-talister vill ha koll på läget och veta vad som kommer att hända.
  Emma Johansson, en av deltagarna i projektet, som berättar att de var flera par som deltog och att det var fantastiskt att få jobba tillsammans med barnmorskorna kring bemötande och trygghet på BB.
  Barnen som vårdas inom neonatalvården har en stor potential att bli friska och välfungerande individer i samhället. Från att ha varit så små och sköra kommer de tillbaka med en sådan kraft efter tre månader. Den glädjen det innebär att vara med på den resan är något jag vill förmedla till studenterna.
  Kristina Bry, kursansvarig och professor inom neonatologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  På kort tid har jag utvecklats mycket och är tryggare i min yrkesroll nu än tidigare. Jag har fått många aha-upplevelser- är det därför vi gör så här” säger hon och lyfter fram inte bara sina handledare, de så kallade mentorerna, utan alla medarbetarna är engagerade och stöttar dem.
  Angelica Brandt, student och nyutexaminerad sjuksköterska.
  Ann-Marie Wennberg, ny sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset-
  Det är roligt att ha fått detta förtroende. Jag ser fram emot att få leda en verksamhet som har sådan samlad kraft och kompetens som Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Jag är angelägen att alla medarbetare ska känna tillförsikt om möjligheterna att lösa sina uppgifter samtidigt som vi har en ekonomi i balans.
  Kvällen är en mix av individuell prestation, laganda och gemenskap. Och allting med ett gott syfte. Blodomloppet sprider kunskap och engagemang om blodgivning,.
  Ulrika Ljung från Droppen Blodgivning.
  Syftet har varit att korta väntetiderna till läkarna, framförallt för de svårast sjuka barnen. Det här är en lösning på vägen dit.
  Anna-Pia Wentzel, sektionsledare på barnakuten
  Ofta har barnen lindriga symptom, men föräldrarna är oroliga. Då kan det räcka med att få veta att det inte är något farligt.
  Anette Karlsson, barnsjuksköterska på barnakuten.
  Ur allmänhetens ögon och för våra patienter är det en fråga om trovärdighet att vi skyddar känslig information på ett säkert sätt. Med ISO 27001-certifieringen står vi väl förberedda för den nya lagstiftningen som träder i kraft 2018 där det finns ett internationellt lagkrav på informationssäkerhet. Ju större och känsligare informationsmängder, desto hårdare krav på informationssäkerhet.
  Anette Falkenroth, medicinsk informationsdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Patienten är på bättringsvägen men eftersom det rör sig om en form av blödarfeber kommer patienten att flyttas till högisoleringsenheten i Linköping enligt de nationella riktlinjer som finns.
  Anne Haglund Olmarker, chefläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  – Det ställs höga krav på oss för att kunna upprätthålla och utveckla kompetensen inom HIV. Därför har vi i samråd med Infektion på Östra sjukhuset beslutat att samordna all kompetens, behandling och forskning inom HIV till ett ställe och det är på Infektion vid Östra sjukhuset,
  Helena Gustafsson, verksamhetschef på Hud- och könssjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp