Nya åtgärder för ekonomi i balans på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Det ekonomiska läget för Sahlgrenska Universitetssjukhuset är bättre – men kostnaderna är fortfarande högre än intäkterna. Styrelsen har därför fattat beslut om ett åtgärdsprogram, som bland annat innebär att sjukhusets staber reduceras med tio procent.

Vid styrelsemötet 29 mars fick sjukhusledningen i uppdrag att ta fram ett förstärkt åtgärdsprogram, eftersom sjukhuset visade ett underskott på -44 miljoner kronor efter årets första två månader. Programmet beslutades av styrelsen fredagen den 3 maj. Samtidigt reviderades sjukhusets detaljbudget.

De åtgärder som nu planeras innebär att sjukhusets samtliga sex områden har tagit fram handlingsplaner för ekonomi i balans. Den administrativa delen – sjukhusets staber – ska minska sin budget med 10 procent. Måltalet för bemanningen sattes under förra året till 14 363 nettoårsarbetare, vilket innebär att sjukhuset måste bli cirka 75 nettoårsarbetare färre jämfört med idag för att nå målet. Måltalet kan också komma att justeras. Inköp av varor och tjänster kommer att prövas strikt. Sjukhuset ska också säkerställa en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

– Att minska staberna ligger i linje med strategin att satsa på kärnverksamheten: vård, utbildning och forskning/innovation, säger tf ekonomidirektör Anders Glansén.

Samtidigt intensifieras arbetet med att få ner antalet vårdskador, som förutom lidande för patienten också orsakar onödiga kostnader. Ett viktigt långsiktigt arbete är också att se över hur sjukvårdens resurser samlat kan utnyttjas på bästa sätt. De medicinska landvinningarna botar alltfler och det ställer i förlängningen krav på att ta fram en inriktning för medicinska prioriteringar.

Samtliga akutsjukhus inom Västra Götalandsregionen uppvisar ekonomiska underskott. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är det sjukhus som har klart lägst budgetavvikelse sett till omsättning, och sjukhuset har också vänt kurvan och minskat budgetavvikelsen under mars månad. Ändå riskerar Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett underskott på -180 miljoner kronor vid årets slut, varför fler åtgärder krävs för att nå ekonomi och verksamhet i balans.

– Under hela förra året arbetade Sahlgrenska Universitetssjukhuset med åtgärder för att få ned kostnader och det gav god effekt. Nu behöver vi fortsätta arbetet, säger tf ekonomidirektör Anders Glansén.

Samtidigt pågår dialog mellan sjukhusledning och Västra Götalandsregionens ledning angående att det i vissa fall saknas finansiering för nya uppdrag samt att läkemedelskostnaderna ökar i en allt snabbare takt. Medicinteknisk utveckling ger nya möjligheter att bota eller behandla fler allvarliga sjukdomar – men till högre kostnader för sjukhuset.

Fakta – siffror

I detaljbudgeten för år 2019 antog sjukhuset kostnadsbesparingar på motsvarande 350 miljoner kronor. Budgetavvikelsen per mars 2019 uppgick till -40 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar -0,9 procent av omsättningen. Samtidigt ökar behoven av vård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset tar emot och behandlar fler patienter än planerat.

Det är framför allt kostnader för köpt vård, material och läkemedel som avviker negativt. Sjukhusets läkemedelsenhet har prognostiserat kostnadsökningen för läkemedel 2019 till drygt 7 procent.

 

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media