Positiva och negativa trender i regional miljöhälsorapport

I dag presenteras den regionala miljöhälsorapporten av Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum. Den visar att invånarna Västsverige i hög utsträckning drabbas av samma miljöhälsoproblem som invånare i övriga landet. Rapporten visar på såväl positiva som negativa trender i miljörelaterad ohälsa.

Var åttonde år får svenskarna svara på frågor om hur man upplever sin miljö och hälsa och svaren från enkäten som skickades ut 2015 sammanställdes i en nationell miljöhälsorapport förra året. Nu har Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum sammanställt resultaten från Västra Götalandsregionen och Halland i en regional rapport.

– Det är viktigt att de som arbetar med miljöhälsofrågor i regionen faktiskt har en bild av hur det ser ut här. Vi hoppas att den kan utgöra en grund för det förebyggande miljöhälsoarbetet och vara en naturlig del i samhällsplaneringen, säger Mathias Holm, sektionschef på Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum.

Enligt rapporten upplever 70 procent av invånarna i Västra Götalandsregionen och 67 procent av invånarna i Halland sin hälsa som god eller mycket god, vilket är något färre jämfört med resultatet från enkäten 2007. Samma mönster ses i Sverige som helhet.

Luftföroreningar orsakar omkring 1000 förtida dödsfall årligen i Västra Götaland och Halland.  Enligt rapporten besvärades lika många av luftföroreningar 2015 jämfört med 2007 och 1999.

– Man kan i detta sammanhang notera att de faktiska halterna av luftföroreningar har planat ut efter att ha minskat tidigare år, säger Mathias Holm.

Antalet fall av malignt melanom har mer än fördubblats mellan år 2000 och 2015. I rapporten uppger de flesta att man alltid eller ofta skyddar sig mot solen, dock uppger samtidigt mellan 40 och 50 procent att de bränt sig i solen under det senaste året.

En positiv trend redovisas när det gäller tobaksrök. De som dagligen utsätts för andras tobaksrök har sjunkit kraftigt. I den senaste rapporten uppger 3 procent att de utsätts för tobaksrök jämfört med runt sex procent 2007 och drygt tio procent 1999.

–Här kan vi se en koppling till att fler slutat röka men även lagstiftning som reglerar rökning i offentliga miljöer och på arbetsplatser har sannolikt gett effekt, säger Mathias Holm.

 

Om miljöhälsorapporten

Miljö och hälsa i Västra Götaland och Halland 2018 är en sammanställning av olika miljöfaktorers betydelse för människors hälsa. I rapporten redovisas resultat från Folkhälsomyndighetens miljöhälsoenkät 2015 där vuxna i åldern 18 till 84 år har besvarat ett stort antal frågor rörande exponering, besvär och ohälsa i relation till olika faktorer i omgivningsmiljön. I rapporten presenteras även de nationella miljöhälsoindikatorerna för Västra Götaland respektive Halland.

Miljöhälsoenkäten 2015 var den tredje i ordningen för vuxna vilket har gjort det möjligt att följa den miljörelaterade ohälsan över tid. Rapporten kan användas i det förebyggande arbetet för att minska miljörelaterad ohälsa i befolkningen. Den kan ge vägledning vid exempelvis samhällsplanering, riktade åtgärder och insatser inom området miljö och hälsa samt allmänt i det förebyggande folkhälsoarbetet. Rapporten vänder sig till handläggare och beslutsfattare inom kommuner, länsstyrelser och landsting, andra myndigheter och politiska beslutsfattare med flera, samt till en intresserad allmänhet.

Rapporten presenteras i Arbets- och miljömedicins lokaler på Medicinaregatan 16 klockan 10:30 måndag den 16 april och media bjuds in att närvara.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media