Så utvecklades patientsäkerhetsarbetet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2017

Färre vårdrelaterade infektioner och en minskning av olämpliga läkemedel till äldre. Fler anmälningar till lex Maria. Det är några av resultaten i Sahlgrenska Universitetssjukhusets Patientsäkerhetsberättelse för 2017, som sjukhusstyrelsen nu fastställt.

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet bedrivs systematiskt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och följer sjukhusets verksamhetsplan. Arbetet bedrivs såväl på övergripande sjukhusnivå, som på varje enhet.

Sjukhusstyrelsen har nu fastställt Patientsäkerhetsberättelsen för 2017, som sammanfattar arbetet med kvalitet och patientsäkerhet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Rapporten visar på flera positiva resultat:

  • Sjukhuset nådde det uppsatta målet för vårdrelaterade infektioner. Vårdrelaterade infektioner är en av de största riskerna för patienter som ligger på sjukhus. Arbetet för att minska infektionerna är prioriterat på alla sjukhus i Västra Götalandsregionen.
  • Sjukhuset nådde det uppsatta målet för olämpliga läkemedel till äldre. Även detta är en viktig indikator i patientsäkerhetsarbetet, för att säkra en god vård till äldre och multisjuka patienter på sjukhuset.
  • Antalet avvikelserapporter och anmälningar till lex Maria ökade. Ökad avvikelserapportering bidrar till lärande och sätter fokus på patientsäkerhetsarbetet. Det finns inget som tyder på att den ökade rapporteringen beror på ett ökat antal avvikelser. Antalet rapporterade vårdskador har inte ökat jämfört med förra året.

– Ökningen av lex Maria-anmälningar och interna avvikelserapporter tyder på ökad medvetenhet att rapportera vårdskador och det är positivt. Analyser av avvikelser och händelser är en viktig del i vårt patientsäkerhetsarbete. Om något går fel i vården ska vi lära oss av det, säger Anne Haglund Olmarker, chefläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Några exempel på konkreta insatser är krav på hygienkörkort för medarbetare i det vårdnära arbetet och särskilda antibiotikaronder för att minska onödig förskrivning av antibiotika.

– Patientsäkerhetsfrågorna lyfts i alla möjliga sammanhang för att skapa en naturlig dialog och delaktighet. Vi vill stimulera till att arbeta med ständiga förbättringar, säger Anne Haglund Olmarker.

Rapporten visar också att det finns mycket kvar att arbeta med. Trycksårsprevention, fallskador är tillsammans med vårdrelaterade infektioner, läkemedelsrelaterade skador och antibiotikaresistens är fokusområden i det fortsatta patientsäkerhetsarbetet.

– Årets resultat visar att vi kommit en bit på väg, men det finns också utvecklingsområden. Vi kan inte slå oss till ro, tvärtom. Patientsäkerhetsarbetet är ett ständigt förbättringsarbete där vi har som ambition att hela tiden flytta fram positionerna, säger Anne Haglund Olmarker.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.