Sahlgrenska Universitetssjukhusets arbete för att nå budget i balans börjar ge effekt

Sahlgrenska Universitetssjukhusets delårsrapport för augusti visar att sjukhusets beslut om stärkta åtgärder för en ekonomi i balans ger effekt. Den negativa ekonomiska trenden har bromsats – samtidigt som sjukhuset fortsätter att behandla allt fler och allt sjukare patienter.

– Vi ser positiva tecken. Avvikelsen mot budget ökade förvisso även i augusti, men inte lika mycket som tidigare under året. För augusti månad var personalkostnaderna i ekonomisk balans jämfört med budget, säger William Hedman, ekonomidirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

De främsta anledningarna till underskottet är:

  • Personalkostnaderna har ökat mer än vad budgeten tillåter.
  • Externa vårdintäkter viker och beslutade samt pågående regionsuppdrag saknar finansiering.
  • Sjukhuset behandlar fler patienter än planerat, och de kräver större insatser än tidigare.
  • Läkemedelskostnaderna har ökat.

Delårsrapporten visar att ledtiderna till akutsjukvården har minskat jämfört med augusti månad förra året. Samtidigt är det fler patienter som söker akut vård. Sjukhuset tog också emot fler remisser. Det är alltså fler patienter som söker akut vård samtidigt som ledtiderna förkortas.

Sjukhuset fortsätter dessutom att ta emot och behandla fler patienter med allvarliga tillstånd än planerat. Parallellt med ett ökat söktryck och en ökad prestationsnivå har antalet patienter som väntar på sitt första besök minskat jämfört augusti månad förra året.

Den ackumulerade kostnadsutvecklingen för personal, köpt vård, läkemedel samt köpta tjänster överstiger dock fortfarande budgeterade nivåer. I den senaste delårsrapporten visar det ekonomiska resultatet på en negativ avvikelse mot budget om 292 miljoner kronor per augusti. Avvikelsen motsvarar 2,6 procent av sjukhusets totala omsättning.

Trots att avvikelsetakten minskar är prognosen att Sahlgrenska Universitetssjukhuset inte kommer att nå ekonomi i balans vid årets slut. Sjukhuset prognostiserar ett negativt resultat för år 2018 om 193 miljoner kronor.

Under våren gjordes en bedömning att sjukhuset behöver minska personalstyrkan för att nå balans när det gäller personalkostnader. Åtgärderna handlar om att inte återbesätta vissa tjänster när medarbetare slutar, inte förlänga vikariat, och att inte anställa tills ekonomin är i balans. Totalt handlar det om cirka 300 tjänster, varav ett hundratal läkare. Bemanningen har ökat under sommarmånaderna för att klara sommarbemanningen, men gapet mellan 2017 och 2018 års bemanning minskar successivt. Nu fortsätter arbetet med att nå måltalet.

– Trenden är att antal nettoårsarbetare minskar, men åtgärderna kvarstår. Situationen ser dock inte likadan ut överallt. Vissa verksamheter har stora behov av att öka bemanningen inom vissa personalkategorier. Totalt sett behöver vi dock bli färre, säger Maria Aleniusson, HR-direktör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sjukhusledningens strategi är att minska den administrativa belastningen och införa nya arbetssätt där sjukhuset ännu mer prioriterar det direkta patientarbetet.

– Våra åtgärder handlar inte bara om ekonomi utan om att skapa en bättre och mer effektiv vård för våra patienter. Kvalitet, tillgänglighet och ekonomi hänger samman. Alla medarbetare gör ett fantastiskt jobb, säger William Hedman.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Våra åtgärder handlar inte bara om ekonomi utan om att skapa en bättre och mer effektiv vård för våra patienter.
William Hedman, ekonomidirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset