Sahlgrenska Universitetssjukhusets ekonomiska resultat bättre än väntat

Sahlgrenska Universitetssjukhusets ekonomiska resultat för 2015 blev bättre än den prognos som lämnades i september. Resultatet för 2015 blir minus 122 miljoner kronor, jämfört med prognosen som låg på minus 261 miljoner kronor.

– Resultatet visar att vi är på rätt väg för att nå en budget i balans 2016. Vi har under året arbetat konsekvent och systematiskt med vår åtgärdsplan samtidigt som vi fått en del engångsintäkter i slutet på året som påverkat resultatet för 2015 i positiv riktning, säger Barbro Fridén, sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Det finns flera anledningar till att sjukhuset gjorde ett negativt resultat för 2015. De främsta är att det var fler vårdsökande till sjukhuset än planerat och att man därför behandlat fler patienter, både såväl inom akutsjukvården som öppen- och slutenvården. Dessutom tillkom externa kostnader utanför budget som till exempel ökade kostnader för läkemedel.

– Ungefär 80 procent av Sahlgrenska Universitetssjukhusets vårddygn är oplanerade vilket gör både planering av vården och ekonomin mycket komplex, säger Barbro Fridén.
-Det är också viktigt att poängtera att underskottet beror på att vi tagit emot fler patienter än vad som budgeterats för vilket varit möjligt tack vare ett professionellt och uppoffrande arbete från alla anställda på sjukhuset.

I siffror innebär det att Sahlgrenska producerat 3,9 procent mer vård än 2014 och 2,7 procent mer jämfört med den budget sjukhuset hade. För dessa patienter finns ett tak på hur mycket ersättning sjukhuset får för den vård som genomförts över budget. Värdet på ”överproduktionen” var 174 miljoner kronor – beräknat på en ersättning av 75 procent av dokumenterade kostnader.

För att komma tillrätta med underskottet har sjukhuset under året genomfört flera åtgärder. I oktober togs beslut om den senaste åtgärdsplanen som omfattar över 200 aktiviteter med målet att minska kostnaderna med cirka 260 miljoner kronor. För att få tid att genomföra åtgärdsplanen på ett långsiktigt hållbart sätt så har dessutom Regionfullmäktige beviljat sjukhuset möjligheten att ha en resultatavvikelse på minus 75 miljoner kronor för 2016 för att göra ett nollresultat 2017.

– Även 2016 kommer att vara ett tufft år där vi kommer att genomföra de planerade åtgärderna i den plan vi lagt och som vi har redan sett en positiv effekt av, säger Barbro Fridén.

Fakta Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2015
Omsättning: 14,6 miljarder kr
Resultat: -122 miljoner kr, varav -61 miljoner kr var godkänt i budget.
Vårdtillfällen i slutenvården: Ca 100 000
Öppenvårdsbesök: Ca 1,3 miljoner
Antalet vårddagar: Ca 458 000 inom somatisk vård och ca 133 000 inom psykiatrin.
Antal akutbesök: 198 378
Antal månadsanställda: 16 343
Kostnad per dag: 40 miljoner kronor inklusive vård, forskning och utbildning. Det innebär att pengarna i budgeten räckte till den 30 december mitt på dagen.

För mer information kontakta oss på presstjänsten på telefon 031-3429600 eller via epost:massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig att hitta svar och kontaktpersoner inom SU. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Citat

– Resultatet visar att vi är på rätt väg för att nå en budget i balans 2016. Vi har under året arbetat konsekvent och systematiskt med vår åtgärdsplan samtidigt som vi fått en del engångsintäkter i slutet på året som påverkat resultatet för 2015 i positiv riktning.
sjukhusdirektör Barbro Fridén