Delårsrapport Januari - juni 2002

Report this content

Delårsrapport Januari - juni 2002 · Resultatet utvecklas enligt plan och rörelseresultatet uppgick för perioden till 17,3 MSEK (-34,9). · Koncernens resultat före skatt uppgick för perioden till 15,1 MSEK (-194,9). · Avkastning på eget kapital uppgick till 13,5 procent (neg). · Vinst per aktie uppgick till 0,64 kronor (neg). · Denna rapport omfattar information, om inte annat anges, avseende den utdelande delen av SalusAnsvarkoncernen. [REMOVED GRAPHICS] SalusAnsvar AB (publ) är en finansiell koncern noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. SalusAnsvar har drygt 400.000 kunder av vilka merparten är medlemmar i akademikerorganisationer och idéburna organisationer. SalusAnsvars affärsidé är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmar. Ett starkt första halvår 2002 Föregående års omstrukturering har givit resultat. Den löpande verksamheten utvecklas enligt plan, kostnaderna följer plan och rörelseintäkterna utvecklas positivt. Resultatet för första halvåret är i enlighet med tidigare prognos om 10 procents avkastning på eget kapital för helåret 2002. Perioden uppvisar en stark försäljning vilket är normalt för sakförsäkring. Moderbolagets agenturintäkter för första halvåret innehåller fortfarande en omställningsprovision hänförlig till uppgörelsen med Svenska Konsumentförsäkringar. Omställningsprovisionen, som utgått sedan den 1 januari 2000, upphör från den 1 juli 2002. Andra kvartalets negativa utveckling på kapitalmarknaden medför att kvartalets finansnetto uppgår till -4,2 miljoner kronor (4,2) vilket är betydligt sämre än förväntat. För att minska exponeringen mot kapitalmarknaden har SalusAnsvar beslutat att från och med juni 2002 anta en defensivare kapitalförvaltningsstrategi avseende moderbolagets likvida medel, och aktieandelen kommer att minskas under tredje kvartalet. Den negativa utvecklingen på kapitalmarknaden, tillsammans med utvecklingen i Resultatenheten Kapitalförvaltning medför sammantaget en negativ resultateffekt på 12,8 miljoner jämfört med motsvarande period föregående år. Trots det kan SalusAnsvar uppvisa en stark resultatförbättring. Vid bolagsstämman den 17 april invaldes två nya styrelseledamöter, Kerstin Unger och Bertil Villard. Utvecklingen är negativ avseende antalet kunder i koncernen, som har minskat med cirka sju procent sedan årsskiftet. Minskningen beror främst på att avtalet med Akademikerförsäkring avseende Grupplivförsäkring upphörde vid årsskiftet samt att kraftiga prishöjningar på sakförsäkring till i synnerhet icke nischkunder medfört stora annullationer. Försäljningen till slutkund har däremot utvecklats positivt avseende volym och SalusAnsvar har ökat volymerna både inom sak- och bankverksamheten, vilket leder till en ökad lönsamhet per kund. Andra kvartalets omsättning och resultat Vad avser utvecklingen under andra kvartalet så har intäkterna ökat med 20 procent och kostnaderna sjunkit med 7 procent i förhållande till andra kvartalet föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 9,3 miljoner kronor (-30,2) vilket är en förbättring med 8,7 miljoner kronor sedan jämförelsestörande poster tagits bort. Kvartalets resultat före skatt uppgick till 7,9 miljoner kronor (-20,6). Procentuellt har Resultatenhet Bank haft den kraftigaste intäktsökningen med en uppgång på 26 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Utlåningsvolymen har ökat under andra kvartalet med 19,3 miljoner jämfört med 14,6 under föregående år. Provisionsintäkterna i Resultatenhet Sakförsäkring ökade med 22 procent jämfört med föregående år vilket förklaras av ökad volym till följd av prishöjningar, vilket lett till en ökad lönsamhet per kund. Utvecklingen i Resultatenhet Kapitalförvaltning har inte motsvarat förväntningarna och jämfört med andra kvartalet föregående år minskar resultatandelen med 3,1 miljoner kronor. Vid jämförelse av andra kvartalets resultat före skatt med motsvarande period föregående år bör beaktas att det i föregående års resultat ingår jämförelsestörande poster på 30,8 miljoner kronor hänförliga till en kostnadsföring av systemplattformen BRAIN. Resultat januari - juni 2002 Koncernens resultat före skatt uppgick till 15,1 miljoner kronor (- 194,9) och koncernens resultat efter skatt uppgick till 13,6 miljoner kronor (-197,6). Den beräknade skatten uppgår till 1,4 miljoner kronor (2,7), vilket avser latent skatt. Vinst per aktie uppgår till 0,64 kronor (neg) och eget kapital per aktie uppgick till 9,79 kronor (10,22). Resultatet för föregående år belastas med jämförelsestörande poster om sammanlagt 198,3 miljoner kronor bestående av 167,5 miljoner kronor avseende Cosa Försäkrings AB i likvidation och en kostnadsföring av systemplattformen BRAIN om 30,8 miljoner kronor. [REMOVED GRAPHICS] Likviditet och kassaflöde Koncernens likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar, uppgick till 168,7 miljoner kronor (367,3). Likvida medel uppgick till 85,7 miljoner kronor (60,5). I april återbetalade moderbolaget ett konvertibelt förlagslån Salus Kv1b om 39,9 miljoner kronor. I slutet av året kommer en personalkonvertibel på 18,7 miljoner kronor att återbetalas. Koncernens kassaflöde under första halvåret uppgår till -84,4 miljoner kronor. Det negativa kassaflödet beror på en ökning av utlåningsvolymen i banken under första kvartalet. Kassaflödet är positivt under andra kvartalet. Personal Per den 30 juni 2002 uppgick antalet anställda i koncernen, (inklusive den ömsesidiga delen av koncernen) och intressebolag, till 170 personer (199). Dessutom arbetar 28 personer (35) som säljare på deltid. Investeringar Koncernens investeringar (inklusive den ömsesidiga delen av koncernen) i maskiner och inventarier uppgick till 1,1 miljoner kronor (3,1). Prognos 2002 Det uppsatta målet för 2002 är att bolaget ska nå en avkastning på eget kapital på 10 procent. SalusAnsvars prognos är att avkastningen på eget kapital kommer överensstämma med det målet. Koncernens långsiktiga finansiella mål är att nå en avkastning på eget kapital på 20 procent. Moderbolaget Moderbolaget har sedan den 1 januari 2000 bedrivit agenturverksamhet avseende sakförsäkringar. Nettoomsättningen uppgick till 59,8 miljoner kronor (53,5) och utgörs till övervägande del av provisioner från sakförsäkringsagenturen. Moderbolaget redovisar ett resultat före skatt på 20,3 miljoner kronor (-208,4). Föregående års resultat inkluderar jämförelsestörande poster avseende Cosa Försäkrings AB i likvidation med 183,5 miljoner kronor samt kostnadsföring av systemplattformen BRAIN om 24,9 miljoner kronor. Likvida medel inklusive placeringstillgångar uppgick till 119,7 miljoner kronor (213,7). Likvida medel uppgick till 36,7 MSEK (11,9). Inga investeringar har gjorts under perioden (0). KONCERNENS RESULTATRÄKNING [REMOVED GRAPHICS] * Rörelseresultatet andra kvartalet 2001 belastas med en kostnadsföring av systemplattformen BRAIN om 30,8 MSEK ** Finansnettot första kvartalet 2001 belastas med en nedskrivning av förlagslån om 65,0 MSEK KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG [REMOVED GRAPHICS] FÖRÄNDRING EGET KAPITAL [REMOVED GRAPHICS] KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG [REMOVED GRAPHICS] KONCERNENS NYCKELTAL OCH DATA PER AKTIE [REMOVED GRAPHICS] STÖRSTA AKTIEÄGARE PER 2002-06-30 [REMOVED GRAPHICS] FÖRDELNING AV AKTIEINNEHAV PER 2002-06-30 (A och B-aktier) [REMOVED GRAPHICS] REDOVISNINGSPRINCIPER Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år och finns beskrivna i Årsredovisningen för 2001. VERKSAMHETEN I LIVFÖRSÄKRINGSKONCERNEN Verksamheten i den del av koncernen som drivs efter ömsesidiga principer omfattar i huvudsak liv- och grupplivförsäkring som drivs i bolagen Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar och dess dotterbolag SalusAnsvar Grupplivförsäkringsaktiebolag. Den kollektiva konsolideringsgraden i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar är 93 procent och återbäringsräntan är 1,5 procent. Förvaltningskostnadsprocenten uppgick till 1,3 procent för första halvåret och totalavkastningen uppgick till -8,7 procent. Avkastningen på placeringstillgångarna uppgick till -8,8 procent. EKONOMISK INFORMATION · Kvartalsrapport jul-sept 2002 onsdag 16 oktober 2002 · Bokslutskommuniké 2002 onsdag 12 februari 2003 · Årsredovisning 2002 mars 2003 Delårsrapporten har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Stockholm den 7 augusti 2002 SalusAnsvar AB (publ) Carl-Viggo Östlund Verkställande direktör och koncernchef Till redaktionen: För frågor vänligen kontakta: Carl-Viggo Östlund, Verkställande direktör 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01 Samuel Norburg, Ekonomichef, 08-55 54 51 07, 0709-11 61 07 RESULTATUTVECKLING PER KVARTAL [REMOVED GRAPHICS] Resultatenhet Sakförsäkringar (moderbolaget) [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] Resultatenhet Bank [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] Resultatenhet SalusAnsvar E. Öhman Investment Management (SÖIM) [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/07/20020807BIT00370/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/07/20020807BIT00370/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar